Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фаховий журнал / Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; редкол.: Н.І.Білик (гол. ред.) [та ін.]. - Полтава: ПОІППО, 1999 (ел. видання з 2017). - Виходить 6 разів на рік.

Веб-сайт: http://isp.poippo.pl.ua

Журнал включено до Переліку електронних наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки», у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 12 грудня 2017 року (додаток 7 до наказу МОН України від 28.12.2017 № 1714)


Журнал включено до Переліку електронних наукових  фахових видань України у галузі «Педагогічні науки»,  у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт  на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук,  на підставі рішення Атестаційної к

ISSN/EISSN 2522-9729 (online)

Key title: Imidz sucasnogo pedagoga (online)

Abbreviated key title: Imidz sucas. pedagoga (online)

Parallel title: Image of the modern pedagogue

URL: http://isp.poippo.pl.ua

Галузі наук: педагогічні науки.

Журнал «Імідж сучасного педагога». Серія Педагогіка. Приймає до друку статті, які проходять двостороннє сліпе рецензування.

ISSN/EISSN 2522-9729 (online)

DOI 10.33272/2522-9729 

Проблематика публікацій зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, педагогічних технологій навчання та виховання, післядипломної педагогічної освіти, педагогічної майстерності, освіти та навчання дорослих, педагогічного менеджменту.

Основне завдання журналу «Імідж сучасного педагога»: публікація наукових статей з метою поширення найактуальнішої та найважливішої інформації в галузі педагогічних наук.

Головний редактор:
Білик Надія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В. Остроградського

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ (з 2020 р.):
Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна
Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, доцент, Тернопільський національний. педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна
Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Дудак Анна, доктор наук габілітований, професор, заступник декана факультету педагогіки Інституту педагогіки і психології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща)
Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Українська інженерно-педагогічна академія
Зелюк Віталій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, заступник головного редактора
Ільченко Віра Романівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
Калініченко Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
Королюк Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
Кравченко Ганна Юріївна, доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет ім.Семена Кузнеця
Кравченко Любов Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна
Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Лук'янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна, заступник головного редактора
Мажець Гелена, доктор габілітований, професор, Гуманістична та економічна академія в Лодзь (Республіка Польща)
Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Мінекоенерго України
Пікула Норберт, доктор наук габілітований, професор, директор Інституту соціальної педагогіки Державного Педагогічного університету ім. Комісії Народової в Кракові (Республіка Польща)
Самодрин Анатолій Петрович, доктор педагогічних наук, доцент, Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» (м. Дніпро)
Рибалко Людмила Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
Ткаченко Андрій Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Федій Ольга Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Шпак Валентина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, Навчально-науковий інститут педагогічної освіти спеціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького