Інформація для авторів

 1. Увага! Обов’язкова вимога до статей – якість, високий рівень англійської мови.
 2. Обовязково перевірка на плагіат і самоплагіат.
 3. Критерії відбору:
 • стаття має відповідати статусу та науковому профілю видання;
 • новизна та актуальність ідей у науковій роботі;
 • наукова та фактична достовірність матеріалу;
 • унікальність статті – не менше 70%.
 1. Статтю до редколегії подають мовою оригіналу (укр., англ., польськ.)
 2. Фото та відомості про кожного автора:

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь

 

Посада

 

Установа

 

Країна, адреса

 

Мобільний телефон

 

E-mail:

 

Назва статті

 

 1. Вимоги до структурних елементів статті:
 • УДК (у першому рядку ліворуч)
 • DOI (кожній статті присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier)
 • ФОТО та повна інформація про автора (авторів) укр. та англ. мовами  справа + e-mail, ORCID iD (кожного автора)
 • Назва статті – Times, 14, вел. літ. укр. та англ. мов.
 • Аннотації: прізвище, ім’я автора, назва статті, текст анотації (укр. – 800 знаків, англ. – 1800).
 • Ключові слова (до 10 слів) укр., англ. мов. подаються через «;», у кінці крапка не ставиться.
 • Повна інформація про автора (авторів) укр. та англ. мовами, e-mail кожного автора.
 1. Наукова стаття повинна обов’язково містити такі структурні елементи:

Актуальність проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими практичними завданнями.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття.

Мета статті випливає з постановки загальної проблеми й огляду раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття має на меті ліквідувати «білі плями» у загальній проблемі.

Викладення основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Результати дослідження.

Висновки з даного дослідження.

Перспективи подальших розвідок.

Список використаних джерел (не менше 10 джерел переважно за останні 5 років подаються за абеткою згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» (натисніть CTRL і це посилання) і Reference стандарту APA. ЦИТУВАННЯ за текстом.

8. Технічні вимоги до оформлення тексту:

 • Обсяг статті: від 10 до 30 сторінок.
 • Усі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтерв. – 1,5; абзацн. відступ – 125мм.
 • Рисунки й таблиці, оформлені згідно з ДСТУ, обов’язково повинні мати нумерацію та назву.
 • Посилання на джерела в тексті подаються за зразком [5, с.55], на кілька джерел одночасно [1; 3]. Усі посилання подають у тексті за абеткою.
 • Використовувати лапки (« ») та коротке тире (–).
 • Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також у них (використовувати функцію «Недруковані знаки»).

   

  9. Тільки після рекомендації статті до друку можна зареєструватися на вебсайті: isp.pano.pl.ua
 • Контактна особа: Білик Надія Іванівна (066) 033 1422
 • e-mail: bilyk@pano.pl.ua

  10. Інформація про прийняття статті автоматично надсилається автору після прийняття її до друку.

  1. Вартість 1 с. формату А4 (корект. варіанту) – 70.00 грн. (з 15.02.2024 року)
  2. Повідомлення про оплату надсилається автору після верстки.

  Сплачувати через Приват24.

  Скан-копія квитанції надсилається

  на e-mail: bilyk@pano.pl.ua