Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення тексту

 1. Формат сторінки - А4
 2. Шрифт - Times New Roman
 3. Розмір шрифту - 14
 4. Інтервал - 1,5
 5. Абзацний відступ -1,25 мм
 6. Вирівнювання - по ширині
 7. Поля документу -20 мм
 8. Обсяг - від 10 до 30 сторінок
 9. Мова статті: українська, англійська, польська
 10. Кожній статті присвоюється DOI
 11. Вартість 1 стор. - 60 грн. 00 коп.

Структура статті

 • УДК
 • Прізвище, ім'я мовою статті
 • ORCID iD автора
 • НАЗВА СТАТТІ мовою статті
 • Прізвище,  ім'я англійською мовою
 • НАЗВА СТАТТІ англійською мовою
 • Анотація мовою статті (10 рядків слів)
 • Ключові слова мовою статті (до 10 слів)
 • Розширена анотація англійською мовою (1800 знаків). 
 • Відомості про кожного автора:
 • Прізвище, ім’я, по батькові

   

  Науковий ступінь

   

  Посада

   

  Установа

   

  Країна, адреса

   

  Мобільний телефон

   

  E-mail:

   

  Назва статті

   

 • Повна інформація про автора українською та англійською мовами, власний e-mail
 • Основні вимоги до анотації:

-         об'єм 10 рядків слів;

-         інформативність (не містить загальних слів);

-         оригінальність;

-         змістовність (відображати основний зміст статті і результати досліджень);

-         структурованість (слідувати логіці опису результатів в статті);

-         переклад розширеної анотації повинен бути завірений завідуючим кафедри іноземних мов або бюро перекладів (документ про переклад оформляється після остаточного прийняття статті до публікації). Ви також можете оформити переклад розширеної анотації через редакцію.

 • Ключові слова англійською мовою (5-10 слів)

Розділи:

 1. Актуальність проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями (5–10 рядків).
 2. Аналіз попередніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття (1/3 с.).
 3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття (2–3 рядки).
 4. Формулювання цілей статті (постановка завдання). Із цієї частини читач визначає корисність пропонованої статті; мета статті випливає з постановки загальної проблеми й огляду раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття має на меті ліквідувати “білі плями” у загальній проблемі (обсяг – 5–10 рядків).
 5. Викладення основного матеріалу дослідження. Виділити головне у матеріалах дослідження; можна обмежитися тільки формулюванням мети дослідження, короткою згадкою про метод вирішення завдання і викладенням отриманих результатів; доцільно описати методику дослідження.
 6. Висновки з даного дослідження.
 7. Стисло подаються перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
 8. Список використаних джерел (не менше 10 джерел переважно за останні 5 років подаються за абеткою згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» (натисніть CTRL і це посилання) і Reference стандарту APA.

 9. Дата надходження до редакції авторського оригіналу.

ТОЧКА ЗОРУ

«Точка зору» – суб’єктивна точка зору особистості чи колективу однодумців, яких хвилює проблема освіти; власне судження щодо навчання, виховання та розвитку особистості дитини. Це щира відкритість думок педагога, трибуна гострих дискусій педагогічних працівників на хвилюючі їх теми. 

НАВЧАЮЧИ - ВЧИМОСЯ

         «Навчаючи – вчимося» – так говорить народна мудрість. Саме професія педагога потребує навчати інших і все своє життя навчатися самому. Це філософські, педагогічні, психологічні та інші ідеї науковців, які можуть стати інтелектуальною основою для розвитку навчального закладу та особистості педагога.

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

«Досвід зарубіжних країн» – представлення зарубіжного педагогічного досвіду різних країн.

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА

«Післядипломна освіта» – нові здобутки післядипломної педагогічної освіти: нові програми, методичні рекомендації, інформація про проведення конференцій, педагогічних акцій тощо.

ВИЩА ШКОЛА

        «Вища школа» – розкриття концептуальних підходів до професійної підготовки майбутніх учителів.

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

«Педагогічний менеджмент» – висвітлення проблем управлінської діяльності, піднесення ролі освітнього менеджменту та самоменеджменту керівника навчального закладу.

КАЛЕЙДОСКОП МОВ

            «Калейдоскоп мов» –це матеріали з української, англійської, німецької мов тощо, які викладаються в навчальних закладах України.

дів, лікарів та ін.

 

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

            «Поради спеціаліста» – представляє матеріали різних спеціалістів, які мають безпосереднє ставлення до сучасного навчального закладу: психологів, логопедів, лікарів та ін.

РЕЖИСУРА УРОКУ

            «Режисура уроку» – дає можливість продемонструвати режисерські здібності педагога щодо побудови сучасного уроку. Це методи, прийоми та нові форми занять. Це уроки творчості з новою неповторною режисерською їхньою постановою. 

ШКІЛЬНА РОДИНА

            «Шкільна родина» – висвітлення позакласної та позашкільної роботи з дітьми. Це позиція педагогів, учнів та їх батьків щодо виховання. Це незвичайні сценарії напруженої творчої роботи найкращих освітян. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ АВТОРА

         «Презентація автора» – це можливість представити свою авторську програму, посібник, монографію тощо. Розкрити та показати свої творчі напрацювання, допомогти іншим скористатися вашими ідеями та впроваджувати їх у своїй педагогічній діяльності.

РІДНІ ДЖЕРЕЛА

            «Рідні джерела» – це антологія краєзнавства: історико-географічного, літературного, культурологічного, сільськогосподарського тощо. Це любов до рідної землі, що ти плекаєш з дитинства, любов до своїх земляків, що прославили рідний край. Ніщо так не збагачує людину, як її знання про рідний край.

�акладу та особистості педагога.

 

ЖУРНАЛ У ЖУРНАЛІ

            «Журнал у журналі» – це кольорова вставка у журналі, де висвітлюються творчі портрети освітніх закладів та окремих педагогів.

ПЕДАГОГІЧНА ВІТАЛЬНЯ

Ювілейні дати педагогів, закладів освіти

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.