Підвищення кваліфікації вчителів у нових реаліях: проблеми та шляхи вирішення

Автор(и)

  • Віта Володимирівна Байдик Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0275-6162
  • Олена Олександрівна Буряк Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5960-9441
  • Ольга Олександрівна Кечик Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4097-1891

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-38-42

Ключові слова:

післядипломна освіта; цифрова компетентність; онлайн-навчання; психофізіологія; цифрові продукти; самоорганізація; ; інтерактивне навчання; підсумковий контроль; системи дистанційного навчання;фокус-група

Анотація

Розглядаються основні виклики організації процесу підвищення кваліфікації вчителів на сучасному етапі в умовах цифровізації освіти: низький рівень цифрової компетентності педагогів; нерозвинута ІТ-інфраструктура закладів освіти, в яких працює вчитель; необхідність змін і впровадження інноваційних принципів і методів до навчання дорослих; психофізіологічні проблеми онлайн-освіти; недостатній рівень самоорганізації та самоконтролю особистості вчителя. Окреслено перспективи вирішення означених актуальних питань із метою підвищення якості післядипломної освіти. Результати дослідження представлено на основі досвіду підвищення кваліфікації педагогів Луганської області за допомогою емпіричних методів: спостереження, опитування (анкетування, бесіди).

Біографії авторів

Віта Володимирівна Байдик, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидатка психологічних наук, завідувачка кафедри управління освітою

Олена Олександрівна Буряк, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидатка педагогічних наук, завідувачка кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання

Посилання

Аніщенко О. В., Лук’янова Л. Б., Москаленко Л. М. Концепція розвитку освіти дорослих в Україні. Київ : ТОВ «ДКС Центр», 2019. 30 с.

Білик Н. І., Пилипенко В. В., Шостя С. П. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 6 (195). С. 15–20. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217445.

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : постанова КМУ України від 21.08.2019 р. № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019 (дата звернення 10.06.2022).

Карташова Л. А. Кириченко М. О, Сорочан Т. М. Антикризовий менеджмент підвищення кваліфікації. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2020. № 2 (1). URL:https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/64/93 (дата звернення 12.06.2022).

Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи : зб. наук. статей / уклад.: О. В. Аніщенко, Л. Б. Лук’янова. Київ : Знання України, 2018. 616 с.

Лук’янова Л. Освіта впродовж життя в умовах інформаційно-технологічного суспільства. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2019. № 1 (15). С. 10‒20.

Морзе Н. В., Кочарян А. Б. Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. № 43. С. 27–39.

Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / за заг. ред. Н. Г. Ничкало. Харків : ФОП Бровін О.В., 2020. 545 с.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 10.06.2022).

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих : навч.-метод. посіб. Київ : ВД «ЕКМО». 2011. 324 с.

Сисоєва С. О. Інтерактивне навчання дорослих: теоретико-методичний аспект. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи : зб. наук. статей. Київ : Знання України, 2018. С. 52‒59.

References

Anishchenko, O. V., Lukianova, L. B., & Moskalenko, L. M. (2019). Kontseptsiia rozvytku osvity doroslykh v Ukraini [The concept of adult education development in Ukraine]. Kyiv: TOV «DKS Tsentr» [in Ukrainian].

Bilyk, N. I., Pylypenko, V. V., & Shostia, S. P. (2020). Rozvytok tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Development of digital competence of pedagogical workers in the system of postgraduate education]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 6 (195), 15-20. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217445 [in Ukrainian].

Deiaki pytannia pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv [Some issues of professional development of pedagogical and scientific-pedagogical workers] (2019): postanova KMU Ukrainy vid 21.08.2019 r. № 800. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019 [in Ukrainian].

Kartashova, L. A., Kyrychenko, M. O., & Sorochan, T. M. (2020). Antykryzovyi menedzhment pidvyshchennia kvalifikatsii [Anti-crisis management training]. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy [Bulletin of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine], 2 (1). Retrieved from https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/64/93 [in Ukrainian].

Anishchenko, O. V., & Lukianova, L. B. (Comps.). (2018). Kontseptualni zasady rozvytku osvity doroslykh: svitovyi dosvid, ukrainski realii i perspektyvy [Conceptual principles of adult education development: world experience, Ukrainian realities and prospects]: zbirnyk naukovykh statei. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].

Lukianova, L. (2019). Osvita vprodovzh zhyttia v umovakh informatsiino-tekhnolohichnoho suspilstva [Lifelong learning in an information technology society]. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy [Adult education: theory, experience, prospects], 1 (15), 10-20 [in Ukrainian].

Morze, N. V., & Kocharian, A. B. (2014). Model standartu IKT-kompetentnosti vykladachiv universytetu v konteksti pidvyshchennia yakosti osvity [Model of ICT competence standard of university teachers in the context of improving the quality of education]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technologies and teaching aids], 43, 27-39 [in Ukrainian].

Nychkalo, N. H. (Ed.). (2020). Osvita doroslykh: svitovi tendentsii, ukrainski realii ta perspektyvy [Adult education: world trends, Ukrainian realities and prospects]: monohrafiia. Kharkiv: FOP Brovin O. V. [in Ukrainian].

Pro osvitu [About education] (2017): Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O. (2011). Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh [Interactive adult learning technologies]: navch.-metod. posib. Kyiv: VD «EKMO» [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O. (2018). Interaktyvne navchannia doroslykh: teoretyko-metodychnyi aspect [Interactive adult learning: theoretical and methodological aspect]. In Kontseptualni zasady rozvytku osvity doroslykh: svitovyi dosvid, ukrainski realii i perspektyvy [Conceptual principles of adult education development: world experience, Ukrainian realities and prospects]: zb. nauk. statei (pp. 52-59). Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Байдик, В. В., Буряк, О. О., & Кечик, О. О. (2022). Підвищення кваліфікації вчителів у нових реаліях: проблеми та шляхи вирішення . Імідж сучасного педагога, (3(204), 38–42. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-38-42

Номер

Розділ

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА