Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти

Автор(и)

  • Надія Іванівна Білик Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2344-5347
  • Вадим Валерійович Пилипенко Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9379-9517
  • Світлана Петрівна Шостя Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1689-6166

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20

Ключові слова:

цифрова компетентність, механізми розвитку цифрової компетентності вчителя, Центр підтримки дистанційної освіти та цифрової грамотності, інформаційно-комунікативні технології, новітні інформаційно-комунікативні технології, інформаційно-комунікативна систе

Анотація

Розкриваються теоретичні та прикладні питання цифрової компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Аналізується актуалізація даного питання в контексті викликів, спричинених карантинними обмеженнями у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 та використанням технологій дистанційного навчання. На основі вітчизняного та зарубіжного досвіду пропонуються механізми розвитку цифрової компетентності сучасного вчителя. Характеризується діяльність Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського в напрямі досліджуваної проблеми, зокрема, організація заходів і методичного супроводу розвитку цифрової компетентності, відкриття Центру підтримки дистанційної освіти та цифрової грамотності, початок функціонування обласного репозитарію освітніх матеріалів для дистанційного компоненту освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

Біографії авторів

Надія Іванівна Білик, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти

Вадим Валерійович Пилипенко, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

кандидат педагогічних наук, заступник директора з питань дистанційної освіти

Світлана Петрівна Шостя, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

методистка центру підтримки дистанційної освіти і цифрової грамотності

Посилання

Білик Н. І. Канали реалізації дисемінаційної мережі шкіл новаторства України. Knowledge is power, power is knowledge : sientific and practical edition, Vienna, Austria, 27 July 2015. Publishing Center of The International Scientifi c Association “Science & Genesis”. Prague, Czech Republic, 2015. P. 110–119. URL: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/2015/BILYK-2015-3.pdf.

Білик Н. І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.06. Черкаси, 2016. 40 с.

Бондаренко А. Дистанційна освіта музикантів-виконавців: проблеми та перспективи. Імідж сучасного педагога. 2020. № 3. С. 69–72. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/202243.

Деякі питання дистанційного навчання : Наказ Міністерства освіти і науки № 1115 від 08.09.2020 р. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-roku (дата звернення 28.11.2020 р.)

Костіна Т. Криза в умовах карантину: нові гендерні перспективи. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Психологія. 2020. № 11. С. 162–166.

Кучеренко Н. Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2018. Вип. 20. С. 34–40.

Лотоцька А., Пасічник О. Організація дистанційного навчання в школі : методичні рекомендації. ГО «Смарт освіта». 71 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf (дата звернення 28.11.2020 р.).

Морзе Н., Базелюк О., Воротникова І., Дементієвська Н., Захар О., Нанаєва Т., Пасічник О., Чернікова Л. Опис цифрової компетентності педагогічного працівника (проект). Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2019. Спецвип. С. 1–53. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=oeeemu_2019_spetsvip.

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2020/05/05/04052020-profesiinii-standart-vchitelya-1-1.docx.

Janssen J., Stoyanov S., Ferrari A., Punie Y., Pannekeet K., Sloep P. Experts’ views on digital competence. Commonalities and differences. Computers & Education. 2013. No 68. P. 473–481.

Makinen K., Alamaki A. Digital Competence Development As Strategic Learning: A Case of Business System Implementation with Digital Competence Development. IFIP Advances in Information and Communication Technology. 2005. No 167. P. 155–162.

McGill R. Career History : El. text data. URL: https://www.teachertoolkit.co.uk/about/career-history/

McGill R. Managing Your Social Media Profile: El. text data. URL: https://www.teachertoolkit.co.uk/2016/11/11/social-media-protection/

Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators. DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017. doi:10.2760/159770, JRC107466.

The Padagogy Wheel … it’s a Bloomin’ Better Way to Teach. URL: https://designingoutcomes.com/the-padagogy-wheel-its-a-bloomin-better-way-to-teach.

https://www.worldcat.org/search?q=%22Digital+Competence%22&fq=yr%3A2018&dblist=638&start=11&qt=next_page.

References

Bilyk, N. I. (2015). Kanaly realizatsii dyseminatsiinoi merezhi shkil novatorstva Ukrainy [Channels of realization of the dissemination network of schools of innovation of Ukraine]. Knowledge is power, power is knowledge: sientific and practical edition, Vienna, Austria, 27 July 2015. Publishing Center of The International Scientifi c Association “Science & Genesis” (pp. 110-119). Prague, Czech Republic. URL: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/2015/BILYK-2015-3.pdf[in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2016). Teoretychni i metodychni zasady upravlinnia adaptyvno-pedahohichnym proektuvanniam rehionalnykh osvitnikh system pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv [Theoretical and methodical bases of management of adaptive and pedagogical designing of regional educational systems of advanced training of pedagogical workers]. (Extended abstract of D diss.). Cherkasy [in Ukrainian].

Bondarenko, A. (2020). Dystantsiina osvita muzykantiv-vykonavtsiv: problemy ta perspektyvy [Distance education of musicians-performers: problems and prospects]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 3, 69-72. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/202243 [in Ukrainian].

Deiaki pytannia dystantsiinoho navchannia [Some issues of distance learning]: Nakaz Ministerstva osvity i nauky № 1115 vid 08.09.2020 r. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-roku [in Ukrainian].

Kostina, T. (2020). Kryza v umovakh karantynu: novi henderni perspektyvy [Crisis in quarantine conditions: new gender perspectives]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia: Psykholohiia [Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Series: Psychology], 11, 162-166 [in Ukrainian].

Kucherenko, N. (2018). Dystantsiine navchannia yak vyklyk suchasnoi universytetskoi osvity: filosofsko-pravovyi vymir [Distance learning as a challenge of modern university education: philosophical and legal dimension]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky [Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Legal Sciences], 20, 34-40 [in Ukrainian].

Lototska, A., & Pasichnyk, O. Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia v shkoli [Organization of distance learning at school: guidelines]: metodychni rekomendatsii. HO «Smart osvita». Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf [in Ukrainian].

Morze, N., Bazeliuk, O., Vorotnykova, I., Dementiievska, N., Zakhar, O., Nanaieva, T., Pasichnyk, O., & Chernikova, L. (2019). Opys tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnoho pratsivnyka (proekt) [Description of digital competence of a pedagogical worker (project)]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu [Open educational e-environment of a modern university], Special issue, 1-53. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=oeeemu_2019_spetsvip [in Ukrainian].

Profesiinyi standart za profesiiamy “Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity”, “Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity” [Professional standard for professions "Primary school teacher of general secondary education", "Teacher of general secondary education"]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2020/05/05/04052020-profesiinii-standart-vchitelya-1-1.docx [in Ukrainian].

Janssen, J., Stoyanov, S., Ferrari, A., Punie, Y., Pannekeet, K., & Sloep, P. (2013). Experts’ views on digital competence. Commonalities and differences. Computers & Education, 68, 473-481.

Makinen K., & Alamaki A. (2005). Digital Competence Development As Strategic Learning: A Case of Business System Implementation with Digital Competence Development. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 167, 155-162.

McGill R. Career History. El. text data. Retrieved from https://www.teachertoolkit.co.uk/about/career-history/

McGill R. Managing Your Social Media Profile. El. text data. Retrieved from https://www.teachertoolkit.co.uk/2016/11/11/social-media-protection/

Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators. In Punie, Y. (Ed.), DigCompEdu. EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg. doi:10.2760/159770, JRC107466.

The Padagogy Wheel … it’s a Bloomin’ Better Way to Teach. Retrieved from https://designingoutcomes.com/the-padagogy-wheel-its-a-bloomin-better-way-to-teach.

https://www.worldcat.org/search?q=%22Digital+Competence%22&fq=yr%3A2018&dblist=638&start=11&qt=next_page.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-09

Як цитувати

Білик, Н. І., Пилипенко, В. В., & Шостя, С. П. (2020). Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Імідж сучасного педагога, (6(195), 15–20. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20

Номер

Розділ

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>