Підготовка експертів з питань проведення інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти у контексті реалізації освітніх новацій України

Автор(и)

  • Ніна Іванівна Курмишева Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4944-5735
  • Ірина Олександрівна Калініченко Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3079-270X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-20-24

Ключові слова:

заклад загальної середньої освіти, фахівець, педагог, педагогічні працівники, освітній експерт, експерт з інклюзивного навчання, експерт з питань проведення інституційних аудитів у ЗЗСО, підготовка освітніх експертів

Анотація

У сучасних умовах реалізації освітньої реформи підготовка і діяльність освітніх експертів набуває неабиякого значення. Експерти з питань проведення інституційного аудиту в закладі загальної середньої освіти є залученими висококваліфікованими фахівцями у галузі освіти.

Підготовка освітніх експертів здійснюється на основі Освітньої програми.

Основними вимогами до освітнього експерта є бажання та спроможність об’єктивно, відповідально і незалежно оцінювати та аналізувати інформацію, авторитетність, доброчесність, вільне володіння державною мовою, проходження навчання як експерта.

Рівень сформованості професійних і особистих якостей, вироблені навички ефективної міжособистої взаємодії, а також уміння саморегуляції та самоконтролю значною мірою впливають на ефективність діяльності освітнього експерта. Сама ж діяльність експерта з питань проведення інституційних аудитів у ЗЗСО ґрунтується на принципах компетентності, неупередженості, попередження незаконних дій представників освітньої установи, конфіденційності.

 

 

Біографії авторів

Ніна Іванівна Курмишева, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти 

Ірина Олександрівна Калініченко, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

кандидатка педагогічних наук, завідувачка кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти

Посилання

Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Абетка для директора. Рекомендації для побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти. Київ : Державна служба якості освіти, 2020. 240 с. URL : http://bit.ly/373HSMT

Великий тлумачний словник сучасної мови. – URL: https://slovnyk.me/dict/vts/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82

ВікіпедіЯ. Вільна енциклопедія. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/

Калініченко І.О. Проєктування педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі. Науково-методичний підхід до вдосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників у системі підвищення кваліфікації : електрон. навч.-метод. посіб. / [упор. : І. О. Калініченко, Н. І. Білик]. Полтава : ПОІППО, 2021. С. 13–16. URL: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/modul-2021.pdf.

Курмишева Н. Організація навчання впродовж життя як необхідна умова розвитку когнітивної гнучкості педагога. Імідж сучасного педагога, 2019. № 5 (188). с. 35-38. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/178906

Курмишева Н. Соціальне та спільне навчання як напрям управління освітнім процесом. Імідж сучасного педагога, 2021. № 3 (198). с. 20-24. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/232111

Про освіту. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017. № 38-39. с.380. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Робінсон Кен, Ароніка Лу. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту. Пер. з англ. Ганна Лелів. Львів: Літопис, 2016. 258 с.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980). URL : http://sum.in.ua/

Bobrovsʹkyy, M.V., Horbachov, S.I., Zaplotynsʹka, O.O. (2020) Abetka dlya dyrektora. Rekomendatsiyi dlya pobudovy vnutrishnʹoyi systemy zabezpechennya yakosti osvity v zakladi zahalʹnoyi serednʹoyi osvity [Bobrovsky, MV, Gorbachev, SI, Zaplotynskaya, OO. Alphabet for the director. Recommendations for building an internal system for ensuring the quality of education in general secondary education]. Derzhavna sluzhba yakosti osvity [State Service for Education Quality], 240. [in Ukrainian].

Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi movy [Large explanatory dictionary of modern language]. Retrieved from https://slovnyk.me/dict/vts/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82[in Ukrainian].

VikipediYA. Vilʹna entsyklopediya [Wikipedia. Free encyclopedia]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/ [in Ukrainian].

Kalinichenko, I.O. (2021) Proyektuvannya pedahohichnoyi diyalʹnosti v inklyuzyvnomu osvitnʹomu seredovyshchi [Designing pedagogical activities in an inclusive educational environment.] Naukovo-metodychnyy pidkhid do vdoskonalennya pedahohichnoyi maysternosti pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pidvyshchennya kvalifikatsiyi : elektron. navch.-metod. posib. [Scientific and methodological approach to improving the pedagogical skills of teachers in the system of advanced training: electron. teaching method way.] 13–16. Retrieved from http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/modul-2021.pdf.

Kurmysheva, N. (2019) Orhanizatsiya navchannya vprodovzh zhyttya yak neobkhidna umova rozvytku kohnityvnoyi hnuchkosti pedahoha [Organization of lifelong learning as a necessary condition for the development of cognitive flexibility of the teacher]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 5 (188), 35-38. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/178906 [in Ukrainian].

Kurmysheva, N. (2021) Sotsialʹne ta spilʹne navchannya yak napryam upravlinnya osvitnim protsesom [ Social and joint learning as a direction of educational process management], Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 3 (198), 20-24. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/232111 [in Ukrainian].

Pro osvitu. Zakon Ukrayiny (2017) [About education. Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady [Information of the Verkhovna Rada], 38-39. 380. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Robinson, Ken, Aronika, Lu (2016). Shkola maybutnʹoho. Revolyutsiya u vashiy shkoli, shcho nazavzhdy zminytʹ osvitu [School of future. A revolution in your school that will change education forever]. Per. z anhl. Hanna Leliv [Translated from English. Anna Leliv]. 258. [in Ukrainian].

Slovnyk ukrayinskoyi movy. Akademichnyy tlumachnyy slovnyk (1970-1980) [Dictionary of the Ukrainian language. Academic explanatory dictionary]. Retrieved from http://sum.in.ua/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Курмишева, Н. І., & Калініченко, І. О. (2021). Підготовка експертів з питань проведення інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти у контексті реалізації освітніх новацій України. Імідж сучасного педагога, (5(200), 20–24. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-20-24

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають