Навички викладача-фасілітатора для формування професійних компетентностей лікарів-стоматологів в умовах комп’ютерно-орієнтованої освіти

Автор(и)

  • Віктор Юрійович Стрельніков Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця); Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8822-9517
  • Наталія Миколаївна Іленко Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7293-0432
  • Ірина Юріївна Литовченко Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3505-1057
  • Елла Вячеславівна Ніколішина Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7345-4183

Ключові слова:

фасилітація; інформаційно-комунікаційні технології; технології ситуаційного навчання; технології «діад- ної взаємодії»; професійна компетентність; майбутній лікар-стоматолог

Анотація

Авторами узагальнено практичні напрацювання дослідників із англомовних країн щодо ефективного застосування викладачем навичок фасилітатора для формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів в умовах комп’ютерно-орієнтованої освіти.

Показано, як застосовуються на засадах фасилітації інформаційно-комунікаційні технології, технології «діадної взаємодії» та ситуаційного навчання майбутніх лікарів-стоматологів. Проведено аналіз застосування навичок фасилітатора у практиці формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів засобами означених технологій.

Розкрита сутність застосування інформаційно-комунікаційних технологій, технологій ситуаційного навчання і «діадної взаємодії» для формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів, яка полягає в: іншій меті навчання (усвідомленні багатоманітності рішень у практичній роботі лікаря-стоматолога); демократичному характері процесу набуття знань, рівноправності з іншими учасниками освітнього процесу (у т. ч. з викладачем); виробленні у майбутнього лікаря-стоматолога у процесі співтворчості з викладачем нових професійних компетентностей, знань і навичок; чіткості алгоритмів застосування інформаційно-комунікаційних технологій, технологій ситуаційного навчання і «діадної взаємодії», на основі яких формуються професійні компетентності, набуває розвитку система цінностей майбутніх лікарів-стоматологів, формуються їхні життєві установки, власне професійне світосприймання тощо.

Подано характеристику функціональних форм і якостей діадної взаємодії, які, враховуючи відносну компактність і простоту, використовувалися викладачами для формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів. Це підвищило якість діадної взаємодії викладача з майбутніми лікарями-стоматологами.

Доведено, що використання фасилітаційного підходу в інформаційно-комунікаційних технологіях, технологіях ситуаційного навчання і «діадної взаємодії» у навчальному процесі кафедри терапевтичної стоматології є перспективним і актуальним напрямом для формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів.

Біографії авторів

Віктор Юрійович Стрельніков, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця); Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики, загальної дидактики і педагогіки;

професор кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи 

Наталія Миколаївна Іленко, Українська медична стоматологічна академія, Полтава

кандидатка медичних наук, доцентка, доцентка кафедри терапевтичної стоматології

Ірина Юріївна Литовченко, Українська медична стоматологічна академія, Полтава

кандидатка медичних наук, доцентка, доцентка кафедри терапевтичної стоматології

Елла Вячеславівна Ніколішина, Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна

кандидатка медичних наук, доцентка, доцентка кафедри терапевтичної стоматології

Посилання

Білик Н. І., Пилипенко В. В., Шостя С. П. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. (категорія «Б»). 2020. № 6 (195). C. 15–20. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20.

URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217445.

Билык Н. И. STEM-образование, проектное и исследовательское обучение на Полтавщине. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся : материалы науч.-практ. конф., Минск, 29–30 апреля 2019 г. / редкол.: С. В. Ситникова [и др.]; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2019. С. 106–108.

Бобрицька В. І. Освітня політика України у сфері інформатизації освіти. Освітня політика: філософія, теорія, практика : монографія / за ред. В. П. Андрущенка; авт. кол. : В. П. Андрущенко, Б. І. Андрусишин, В. І. Бобрицька, Р. М. Вернидуб та ін. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. С. 273–316.

Буйницька О. Л. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури. 2012. 240 с.

Галузяк В. М., Тихолаз С. І. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів : монографія. Вінниця : Нілан, 2016. 227 с.

Гуманізація педагогічного процесу у вищій школі : колект. монографія / керівник колект. монографії д-р пед. н. Л. В. Лебедик. Полтава : ПУЕТ, 2020. 196 с.

Лебедик Л. В. Проектування інформаційних технологій фахової підготовки майбутніх педагогів. Педагогічні науки. 2018. Вип. 71. С. 60–64.

Лебедик Л. В. Професійний розвиток майбутніх фахівців у сфері соціальної роботи засобами інформаційних технологій. Проєктування індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога в контексті Концепції «Освіта впродовж життя» : зб. тез доп. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Краматорськ, 10 грудня 2020 р. / відп. ред. Д. В. Малєєв. Вінниця : Європейська наукова платформа, 2020. С. 42–45.

Лебедик Л. В., Стрельніков В. Ю. Інтерактивні технології навчання майбутніх фахівців у сфері соціальної роботи. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. (категорія «Б»). 2020. № 4 (193). C. 49–53. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-49-53.

URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/212383

Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. 4-те вид., випр. і доп. Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2007. 400 с.

Петрушанко Т. О., Іленко Н. М, Ніколішина Е. В., Іленко Н. В. Застосування інноваційних технологій у організації самостійної роботи студентів на кафедрі терапевтичної стоматології. Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 23 березня 2017 р. Полтава, 2017. С. 121.

Стрельніков В. Ю. Технології «діадної взаємодії» та ситуаційного навчання студентів. Педагогічні науки. 2018. Вип. 71. С. 34–38.

Bilyk N. I. Сommunicative competence as a professional quality of teacher for general secondary education. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. Vienna : Premier Publishing, 2019. P. 191–201.

Bronfenbrenner U. The Ecology of human development. Experiments by nature and design. Cambridge, 1979. Р. 5–220.

Coleman J. S. Schools and the communities they serve. Phi Delta Kappan. 1986. Vol. 66, № 8. Р. 223–288.

Educause Horizon Report. 2019 Higher Education Edition. URL: https://library.educause.edu//media/files/library/2019/4/2019horizonreport.pdf?la=en&hash=C8E8D444AF372E705FA1 BF9D4FF0D D4CC6F0FDD1

References

Bilyk, N. І., Pylypenko, V. V., & Shostya, S. P. (2020). Rozvytok tsyfrovoyi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pislyadyplomnoyi osvity [Development of digital competence of pedagogical workers in the system of postgraduate education]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 6 (195), 15-20. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217445 [in Ukrainian].

Bylyk, N. І. (2019). STEM-obrazovanye, proektnoe y yssledovatelskoe obuchenye na Poltavshchyne [STEM-education, design and research training in Poltava region]. In S. V. Sytnykova (Ed.), Orhanyzatsyya proektnoy y yssledovatelskoy deyatelnosty uchashchykhsya [Organization of design and research activities of students]: materyaly nauch.-prakt. konf., Mynsk, 29–30 aprelya 2019 h. (pp. 106-108). Mynsk: Myn. obl. yn-t razvytyya obrazovanyya [in Russian].

Bobrytska, V. I. (2015). Osvitnya polityka Ukrayiny u sferi informatyzatsiyi osvity [Educational policy of Ukraine in the field of education informatization]. In V. P. Andrushchenka (Ed.), Osvitnya polityka: filosofiya, teoriya, praktyka [Educational policy: philosophy, theory, practice]: monohrafiya (pp. 273-316). Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Buynytska, O. L. (2012). Informatsiyni tekhnolohiyi ta tekhnichni zasoby navchannya [Information technologies and technical means of education]: navchalnyy posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

Haluzyak, V. M., & Tykholaz, S. I. (2016). Rozvytok profesiynoyi spryamovanosti studentiv vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv [Development of professional orientation of students of higher medical educational institutions]: monohrafiya. Vinnytsya: Nilan [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (Ed.). (2020). Humanizatsiya pedahohichnoho protsesu u vyshchiy shkoli [Humanization of pedagogical process in higher school]: kolektyvna monohrafiya. Poltava: PUET [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2018). Proektuvannya informatsiynykh tekhnolohiy fakhovoyi pidhotovky maybutnikh pedahohiv [Design of information technologies for professional training of future teachers]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], 71, 60-64 [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2020). Profesiynyy rozvytok maybutnikh fakhivtsiv u sferi sotsialnoyi roboty zasobamy informatsiynykh tekhnolohiy [Professional development of future professionals in the field of social work by means of information technology]. In D. V. Malyeyev (Ed.), Proyektuvannya indyvidualnoyi trayektoriyi profesiynoho rozvytku pedahoha v konteksti Kontseptsiyi «Osvita vprodovzh zhyttya» [Designing the individual trajectory of professional development of a teacher in the context of the Concept of «Lifelong Learning»]: zb. tez dop. nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoyu uchastyu, m. Kramatorsk, 10 hrudnya 2020 r. (pp. 42-45). Vinnytsya: Yevropeyska naukova platforma [in Ukrainian].

Lebedyk, Lesya, & Strelnikov, Viktor. (2020). Interaktyvni tekhnolohiyi navchannya maybutnikh fakhivtsiv u sferi sotsialnoyi roboty [Interactive technologies of training future specialists in the field of social work]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 4 (193), 49-53. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-49-53.

Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/212383 [in Ukrainian].

Haluzyak, V. M., Smetanskyy, M. I., & Shakhov, V. I. (Eds.). (2007). Pedahohika [Pedagogy]: navch. posibnyk dlya stud. vyshchykh ped. navch. zakl. 4-te ed., vypr. i dop. Vinnytsya: Derzhavna kartohrafichna fabryka [in Ukrainian].

Petrushanko, T. O., Ilenko, N. M., Nikolishyna, E. V., & Ilenko N. V. (2017). Zastosuvannya innovatsiynykh tekhnolohiy u orhanizatsiyi samostiynoyi roboty studentiv na kafedri terapevtychnoyi stomatolohiyi [Application of innovative technologies in the organization of independent work of students at the Department of Therapeutic Dentistry]. Innovatsiyni tekhnolohiyi v orhanizatsiyi samostiynoyi roboty studentiv medychnykh osvitnikh zakladiv [Innovative technologies in the organization of independent work of students of medical educational institutions: materials of educational sciences]: materialy navch.-nauk. konf. z mizhnar. uchastyu, m. Poltava, 23 bereznya 2017 r. (p. 121). Poltava [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2018). Tekhnolohiyi «diadnoyi vzayemodiyi» ta sytuatsiynoho navchannya studentiv [Technologies of «dyad interaction» and situational learning of students]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], 71, 34-38 [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2020). Сommunicative competence as a professional quality of teacher for general secondary education. In S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina (Eds.), Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine: monograph (pp. 191-201). Vienna: Premier Publishing.

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of human development. Experiments by nature and design (pp. 5-220). Cambridge.

Coleman, J. S. (1986). Schools and the communities they serve. Phi Delta Kappan, 66, 8, 223-288.

Educause Horizon Report. (2019) Higher Education Edition. Retrieved from https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/4/2019horizonreport.pdf?la=en&hash=C8E8D444AF372E705FA1 BF9D4FF0D D4CC6F0FDD1

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Стрельніков, В. Ю., Іленко, Н. М., Литовченко, І. Ю., & Ніколішина, Е. В. (2021). Навички викладача-фасілітатора для формування професійних компетентностей лікарів-стоматологів в умовах комп’ютерно-орієнтованої освіти. Імідж сучасного педагога, (1(196), 45–51. вилучено із http://isp.poippo.pl.ua/article/view/224351

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають