Інтерактивні технології навчання майбутніх фахівців у сфері соціальної роботи

Автор(и)

  • Леся Вікторівна Лебедик Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6538-6256
  • Віктор Юрійович Стрельніков Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8822-9517

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-49-53

Ключові слова:

соціальна робота, бакалавр із соціальної роботи, технологія навчання, інноваційні технології навчання, інтерактивні технології навчання

Анотація

Автори розглядають особливості використання інтерактивних технологій як оптимального навчального середовища для підготовки бакалаврів соціальної роботи. У дослідженні уточнено поняття «інноваційні технології навчання» та «інтерактивні технології навчання». Зроблено висновок про чинники, що впливають на поглиблене засвоєння матеріалу в ході інтеракції майбутніх соціальних працівників: обмін інформацією; заохочення різних підходів до певного предмету чи явища; співіснування різних суперечливих думок і припущень; можливість відкидати чи критикувати думку будь-кого; стимулювання учасників інтеракції до пошуку групової згоди.

Біографії авторів

Леся Вікторівна Лебедик, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

докторка педагогічних наук, доцентка кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи

Віктор Юрійович Стрельніков, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики, загальної дидактики і педагогіки 

Посилання

Білик Н. І. Професійний статус учителя як різновид соціального статусу. Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону : тези доповідей на ХІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. аспірантів, молодих учених та науковців / за заг. ред. В. В. Татарінова. Кременчук : Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», 2018. С. 18–19. URL: https://drive.google.com/file/d/1xWqqXL4MEETN0pKUQjwFBS4_M6wsBaKd/view

Богданова І. М. Використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх соціальних працівників. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2011. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_4_8

Брусенко А. С. Застосування інтерактивних технологій у процесі формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2018. № 3 (84). С. 29–37.

Журат Ю. В., Тернавська Т. А., Фесун Г. С., Канівець Т. М. Інтерактивні методи соціально-педагогічної роботи та ефективність їх використання в діяльності ЦСССДМ. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2020. № 3 (36). С. 42–46.

Інтерактивне навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів : навч.-метод. посіб. / авт.-упор. : О. О. Новак, Н. І. Білик]. Полтава : АСМІ, 2008. 192 с.

Кабаченко Н. В., Семигіна Т. В. Застосування теорії ролей у сучасній практичній соціальній роботі. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. 2005. № 1 (9). С. 46–56.

Калініна Л.А Роль інтерактивних технологій у змісті методичної підготовки майбутніх фахівців культурно-дозвіллєвої сфери. Молодий вчений. 2017. № 4.2. С. 39–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4.2_11

Карпенко Н. А. Інтерактивні методи професійного розвитку менеджерів соціальної роботи. Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ : Логос, 2008. Т. 7. Вип. 15. С. 121–124.

Лебедик Л. В., Стрельніков В. Ю., Стрельніков М. В. Сучасні технології навчання і методики викладання дисциплін : навч.-метод. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Полтава : АСМІ, 2020. 303 с.

Мельничук І. М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2011. 584 с.

Мельничук І. М. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2010. 326 с.

Михайленко О. В. Використання інтерактивних методів у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів. Наукові праці. Педагогіка. 2014. Вип. 239. Т. 251. С. 121–126.

References

Bilyk, N. I. (2018). Profesiinyi status uchytelia yak riznovyd sotsialnoho statusu [Professional status of a teacher as a kind of social status]. In V. V. Tatarinova (Ed.), Problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomiky osvity rehionu [Problems and prospects of economic development of education in the region]: tezy dopovidei na XIII Mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf. aspirantiv, molodykh uchenykh ta naukovtsiv (pp. 18-19). Kremenchuk: Kremenchutskyi instytut VNZ “Universytet imeni Alfreda Nobelia”. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1xWqqXL4MEETN0pKUQjwFBS4_M6wsBaKd/view [in Ukrainian].

Bohdanova, I. M. (2011). Vykorystannya interaktyvnykh tekhnolohiy u pidhotovtsi maybutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [The use of interactive technologies in the training of future social workers]. Visnyk Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny [Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine], 4. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_4_8 [in Ukrainian].

Brusenko, A. S. (2018). Zastosuvannya interaktyvnykh tekhnolohiy u protsesi formuvannya kultury samoprezentatsiyi maybutnikh sotsialnykh pedahohiv u pozaaudytorniy roboti [The use of interactive technologies in the process of forming a culture of self-presentation of future social educators in extracurricular activities]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka [Spirituality of personality: methodology, theory and practice], 3 (84), 29-37 [in Ukrainian].

Zhurat, Yu. V., Ternavska, T. A., Fesun, H. S., & Kanivets, T. M. (2020). Interaktyvni metody sotsialno-pedahohichnoyi roboty ta efektyvnist yikh vykorystannya v diyalnosti TSSSSDM [Interactive methods of socio-pedagogical work and the effectiveness of their use in the activities of CSSSDM]. ScienceRise: Pedagogical Education, 3 (36), 42-46 [in Ukrainian].

Novak, O. O., Bilyk, N. I. (Comps.). (2008). Interaktyvne navchannia v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii vchyteliv [Interactive learning in the system of teacher training]: navch.-metod. posib. Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Kabachenko, N. V., & Semyhina, T. V. (2005). Zastosuvannya teoriyi roley u suchasniy praktychniy sotsialniy roboti [Application of role theory in modern practical social work]. Sotsialna robota v Ukrayini: teoriya i praktyka [Social work in Ukraine: theory and practice], 1 (9), 46-56 [in Ukrainian].

Kalinina, L. A. (2017). Rol interaktyvnykh tekhnolohiy u zmisti metodychnoyi pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv kulturno-dozvillyevoyi sfery [The role of interactive technologies in the content of methodical training of future specialists in the cultural and leisure sphere]. Young Scientist, 4.2 (44.2), 39-44 [in Ukrainian].

Karpenko, N. A. (2008). Interaktyvni metody profesiynoho rozvytku menedzheriv sotsialnoyi roboty [Interactive methods of professional development of managers of social work]. In Aktualni problemy psykholohiyi [Actual problems of psychology]: zb. nauk. pr. In-tu psykholohiyi im. H. S. Kostyuka APN Ukrayiny (Vol. 7, is. 15, pp. 121-124). Kyiv: Lohos [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V., Strelnikov, V. Yu., & Strelnikov, M. V. (2020). Suchasni tekhnolohiyi navchannya i metodyky vykladannya dystsyplin [Modern teaching technologies and methods of teaching disciplines]. Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Melnychuk, I. M. (2011). Teoriya i metodyka profesiynoyi pidhotovky maybutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohiy u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theory and methods of professional training of future social workers by means of interactive technologies in higher education]. (D diss.). Ternopil [in Ukrainian].

Melnychuk, I. M. (2010). Teoriya i praktyka profesiynoyi pidhotovky maybutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohiy [Theory and practice of professional training of future social workers by means of interactive technologies]: monohrafiya. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Mykhaylenko, O. V. (2014). Vykorystannya interaktyvnykh metodiv u protsesi pidhotovky maybutnikh sotsialnykh pedahohiv [The use of interactive methods in the process of training future social educators]. Naukovi pratsi. Pedahohika [Scientific works. Pedagogy], 239, 251, 121-126 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-11

Як цитувати

Лебедик, Л. В., & Стрельніков, В. Ю. (2020). Інтерактивні технології навчання майбутніх фахівців у сфері соціальної роботи. Імідж сучасного педагога, (4(193), 49–53. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-49-53

Номер

Розділ

ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>