DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-49-53

Розвиток готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі проходження короткотермінових курсів-тренінгів

Наталія Миколаївна Лосєва, Віктор Юрійович Стрельніков

Анотація


Здійснено викладення результатів досліджень, започаткованих у попередніх публікаціях авторів. Розкрито можливості розвитку готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі короткотермінових курсів-тренінгів. Розглядається винайдена у власному досвіді система курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі закладів освіти, що допомагає педагогам: заощадити час і кошти, що є важливим в умовах кризи освіти, й удосконалити свою кваліфікацію, не зупиняючи освітній процес. Запропонована програма короткотермінових курсів-тренінгів, яка складається на основі пропозицій замовників – педагогічні працівники можуть вибрати для вивчення й оволодіння сучасні технології навчання – модульні, ігрові, дослідницькі технології тощо.


Ключові слова


підвищення кваліфікації педагогічних працівників; самовдосконалення; короткотермінові курси-тренінги; сучасні технології навчання; технологія інтенсивного навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Буркіна Н. В., Лосєва Н. М. Самореалізація викладача вищого навчального закладу і дистанційне навчання. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2010. № 4 (84). С. 39–41.

Лебедик Л. В. Підготовка викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2018. 425 с.

Лебедик Л. В. Роль майбутнього викладача вищої школи у формуванні своєї індивідуальності. Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: зб. наук. праць. / за заг. ред. Л. В. Помиткіної, Т. В. Вашеки, О. М. Ічанської. Київ : Аграр Медіа Груп, 2018. С. 182–187.

Лосєва Н. М. Самореалізація викладача-куратора : навч.-метод. посіб. Донецьк : Донецький нац. ун-т, 2004. 227 с.

Розробка і використання дистанційних курсів у навчальному процесі : методичні рекомендації / уклад.: Н. М. Лосєва, Л. Б. Ігнатова. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2016. 88 с.

Стрельніков В. Ю. Досвід проведення авторських курсів у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фаховий журнал. 2017. № 8 (177). C. 21–24. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/121662

Стрельніков В. Ю. Проблеми готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фаховий журнал. 2018. № 3 (180). C. 5–8. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/131164

Bilyk, N. Advanced training personal-courses as a way of self-designing of teacher’s educational trajectory. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2018. 28 (4). P. 3–8. (Саnada) ISSN 2313-7525 Orcid iD 0000-0003-2344-5347

Losyewa N., Termenzhy D. Distance technologies in action: E-learning in exile (the experience of Donetsk National University, Ukraine). Educación y Sociedad en Red. Los desafíos de la era digital. USAL, Buenos Aires, 2016. URL: http://p3.usal.edu.ar/index.php/supsignosead/issue/current.

Losyeva N., Kyrylenko N., Kyrylenko V. Untroduction of information communication technologies for the development of creative thinking in future educators in Ukraine. Zeszyty naukowe szkoly Wyzczej Rodzin w Warszawie. Zeszyt 16-17. Seria Pedagogiczna, Numer serii 9-10, Warszawa 2018, P. 121–140.

References

Burkina, N. V., & Losieva, N. M. (2010). Samorealizatsiia vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu i dystantsiine navchannia [Higher education teacher self-realization and distance learning]. Komp’iuter u shkoli ta sim’i [Computer at school and family], 4 (84), 39-41 [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2018). Pidhotovka vykladachiv vyshchoi shkoly do proektuvannia dydaktychnykh system v umovakh mahistratury [Preparation of high school teachers for the design of didactic systems in the magistracy]: monohrafiia. Poltava: PUET [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2018). Rol maibutnoho vykladacha vyshchoi shkoly u formuvanni svoiei indyvidualnosti [The role of the future high school teacher in shaping one's personality]. In L. V. Pomytkinoi, T. V. Vasheky, & O. M. Ichanskoi (Eds.), Indyvidualnist u psykholohichnykh vymirakh spilnot ta profesii [Individuality in the psychological dimensions of communities and professions]: zb. nauk. prats. (pp. 182-187). Kyiv: Ahrar Media Hrup [in Ukrainian].

Losyeva, N. M. (2004). Samorealizatsiia vykladacha-kuratora [Self-realization of the teacher-curator]: navch.-metod. posib. Donetsk: Donetskyi nats. un-t [in Ukrainian].

Losyeva, N. M., & Ihnatova, L. B. (Comps.). (2016). Rozrobka i vykorystannia dystantsiinykh kursiv u navchalnomu protsesi [Development and use of distance courses in the educational process]: metodychni rekomendatsii. Vinnytsia: DonNU imeni Vasylia Stusa [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2017). Dosvid provedennia avtorskykh kursiv u Poltavskomu universyteti ekonomiky i torhivli [Experience in conducting copyright courses at Poltava University of Economics and Trade]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 8 (177), 21-24. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/121662http://isp.poippo.pl.ua/article/view/121662 [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2018). Problemy hotovnosti maibutnoho vchytelia do samovdoskonalennia [Problems of future teacher's readiness for self-improvement]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 3 (180), 5-8. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/131164 [in Ukrainian].

Bilyk, N. Advanced training personal-courses as a way of self-designing of teacher’s educational trajectory. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2018. 28 (4). P. 3–8. (Саnada) ISSN 2313-7525 Orcid iD 0000-0003-2344-5347

Losyewa, N., & Termenzhy, D. (2016). Distance technologies in action: E-learning in exile (the experience of Donetsk National University, Ukraine). Educación y Sociedad en Red. Los desafíos de la era digital. USAL, Buenos Aires. Retrieved from http://p3.usal.edu.ar/index.php/supsignosead/issue/current.

Losyeva, N., Kyrylenko, N., & Kyrylenko, V. (2018). Untroduction of information communication technologies for the development of creative thinking in future educators in Ukraine. Zeszyty naukowe szkoly Wyzczej Rodzin w Warszawie. Zeszyt 16-17. Seria Pedagogiczna, Numer serii 9-10 (pp. 121-140). Warszawa.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.