Розвиток готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі проходження короткотермінових курсів-тренінгів

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Лосєва Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2194-134X
  • Віктор Юрійович Стрельніков Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця); Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8822-9517

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-49-53

Ключові слова:

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, самовдосконалення, короткотермінові курси-тренінги, сучасні технології навчання, технологія інтенсивного навчання

Анотація

Здійснено викладення результатів досліджень, започаткованих у попередніх публікаціях авторів. Розкрито можливості розвитку готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі короткотермінових курсів-тренінгів. Розглядається винайдена у власному досвіді система курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі закладів освіти, що допомагає педагогам: заощадити час і кошти, що є важливим в умовах кризи освіти, й удосконалити свою кваліфікацію, не зупиняючи освітній процес. Запропонована програма короткотермінових курсів-тренінгів, яка складається на основі пропозицій замовників – педагогічні працівники можуть вибрати для вивчення й оволодіння сучасні технології навчання – модульні, ігрові, дослідницькі технології тощо.

Біографії авторів

Наталія Миколаївна Лосєва, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою 

Віктор Юрійович Стрельніков, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця); Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою; професор кафедри філософії та економіки освіти 

Посилання

Буркіна Н. В., Лосєва Н. М. Самореалізація викладача вищого навчального закладу і дистанційне навчання. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2010. № 4 (84). С. 39–41.

Лебедик Л. В. Підготовка викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2018. 425 с.

Лебедик Л. В. Роль майбутнього викладача вищої школи у формуванні своєї індивідуальності. Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: зб. наук. праць. / за заг. ред. Л. В. Помиткіної, Т. В. Вашеки, О. М. Ічанської. Київ : Аграр Медіа Груп, 2018. С. 182–187.

Лосєва Н. М. Самореалізація викладача-куратора : навч.-метод. посіб. Донецьк : Донецький нац. ун-т, 2004. 227 с.

Розробка і використання дистанційних курсів у навчальному процесі : методичні рекомендації / уклад.: Н. М. Лосєва, Л. Б. Ігнатова. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2016. 88 с.

Стрельніков В. Ю. Досвід проведення авторських курсів у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фаховий журнал. 2017. № 8 (177). C. 21–24. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/121662

Стрельніков В. Ю. Проблеми готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фаховий журнал. 2018. № 3 (180). C. 5–8. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/131164

Bilyk, N. Advanced training personal-courses as a way of self-designing of teacher’s educational trajectory. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2018. 28 (4). P. 3–8. (Саnada) ISSN 2313-7525 Orcid iD 0000-0003-2344-5347

Losyewa N., Termenzhy D. Distance technologies in action: E-learning in exile (the experience of Donetsk National University, Ukraine). Educación y Sociedad en Red. Los desafíos de la era digital. USAL, Buenos Aires, 2016. URL: http://p3.usal.edu.ar/index.php/supsignosead/issue/current.

Losyeva N., Kyrylenko N., Kyrylenko V. Untroduction of information communication technologies for the development of creative thinking in future educators in Ukraine. Zeszyty naukowe szkoly Wyzczej Rodzin w Warszawie. Zeszyt 16-17. Seria Pedagogiczna, Numer serii 9-10, Warszawa 2018, P. 121–140.

References

Burkina, N. V., & Losieva, N. M. (2010). Samorealizatsiia vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu i dystantsiine navchannia [Higher education teacher self-realization and distance learning]. Komp’iuter u shkoli ta sim’i [Computer at school and family], 4 (84), 39-41 [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2018). Pidhotovka vykladachiv vyshchoi shkoly do proektuvannia dydaktychnykh system v umovakh mahistratury [Preparation of high school teachers for the design of didactic systems in the magistracy]: monohrafiia. Poltava: PUET [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2018). Rol maibutnoho vykladacha vyshchoi shkoly u formuvanni svoiei indyvidualnosti [The role of the future high school teacher in shaping one's personality]. In L. V. Pomytkinoi, T. V. Vasheky, & O. M. Ichanskoi (Eds.), Indyvidualnist u psykholohichnykh vymirakh spilnot ta profesii [Individuality in the psychological dimensions of communities and professions]: zb. nauk. prats. (pp. 182-187). Kyiv: Ahrar Media Hrup [in Ukrainian].

Losyeva, N. M. (2004). Samorealizatsiia vykladacha-kuratora [Self-realization of the teacher-curator]: navch.-metod. posib. Donetsk: Donetskyi nats. un-t [in Ukrainian].

Losyeva, N. M., & Ihnatova, L. B. (Comps.). (2016). Rozrobka i vykorystannia dystantsiinykh kursiv u navchalnomu protsesi [Development and use of distance courses in the educational process]: metodychni rekomendatsii. Vinnytsia: DonNU imeni Vasylia Stusa [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2017). Dosvid provedennia avtorskykh kursiv u Poltavskomu universyteti ekonomiky i torhivli [Experience in conducting copyright courses at Poltava University of Economics and Trade]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 8 (177), 21-24. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/121662http://isp.poippo.pl.ua/article/view/121662 [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2018). Problemy hotovnosti maibutnoho vchytelia do samovdoskonalennia [Problems of future teacher's readiness for self-improvement]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 3 (180), 5-8. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/131164 [in Ukrainian].

Bilyk, N. Advanced training personal-courses as a way of self-designing of teacher’s educational trajectory. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2018. 28 (4). P. 3–8. (Саnada) ISSN 2313-7525 Orcid iD 0000-0003-2344-5347

Losyewa, N., & Termenzhy, D. (2016). Distance technologies in action: E-learning in exile (the experience of Donetsk National University, Ukraine). Educación y Sociedad en Red. Los desafíos de la era digital. USAL, Buenos Aires. Retrieved from http://p3.usal.edu.ar/index.php/supsignosead/issue/current.

Losyeva, N., Kyrylenko, N., & Kyrylenko, V. (2018). Untroduction of information communication technologies for the development of creative thinking in future educators in Ukraine. Zeszyty naukowe szkoly Wyzczej Rodzin w Warszawie. Zeszyt 16-17. Seria Pedagogiczna, Numer serii 9-10 (pp. 121-140). Warszawa.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-24

Як цитувати

Лосєва, Н. М., & Стрельніков, В. Ю. (2020). Розвиток готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі проходження короткотермінових курсів-тренінгів. Імідж сучасного педагога, (1(190), 49–53. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-49-53

Номер

Розділ

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають