Проблема готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення

Автор(и)

  • Віктор Юрійович Стрельніков Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-3%20(180)-5-8

Ключові слова:

самовдосконалення, самоосвіта, самовиховання, саморозвиток, готовність до самовдосконалення, майбутній учитель, індивідуальність

Анотація

Проаналізований сучасний стан науково-теоретичного підґрунтя проблеми самовдосконалення майбутнього вчителя. Досліджена сутність самовдосконалення. Встановлено, що вчені розглядають самовдосконалення: по-перше, як синтез самопізнання, самоосвіти та саморозвитку; по-друге, як сукупність самоосвіти та самовиховання; по-третє, як єдність самоосвіти, саморозвитку та самовиховання. Доведено, що результатом підготовки майбутніх учителів до самовдосконалення є відповідна готовність, яка є інтегративною особистісно-професійною здатністю майбутнього вчителя, що передбачає його саморозвиток і самореалізацію. Наголошено, що самовдосконалення, як активна специфічна діяльність особистості майбутнього вчителя, спирається на індивідуальність студента.

Біографія автора

Віктор Юрійович Стрельніков, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук

Посилання

Вайніленко Т. В. До питання формування готовності майбутніх вчителів до професійного самовдосконалення. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Київ, 1999. Вип. 3. С. 8–12.

Даньшева С. О. Професійне самовиховання студентів технічних вузів: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Х., 2000. 16 с.

Ігнатюк О. А. Формування майбутнього інженера до професійного самовдосконалення: теорія і практика: монографія. Харків, 2009. 434 с.

Ковальчук І. Л. Самовдосконалення: традиції і сучасність (від прадавніх релігійно-духовних практик до філософії самовдосконалення). Історія релігій в Україні: наук. щорічник. Книга ІІ. Львів, 2008. С. 162–170.

Кучерявий О. Г. Теоретичні і методичні основи організації професійного самовиховання майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. К., 2002. 406 с.

Лебедик І. В. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до професійної самореалізації у процесі вивчення фахових дисциплін: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Кіровоград, 2007. 18 с.

Матвієнко О. Готовність майбутнього вчителя початкової школи до творчої навчально-виховної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя. № 6 (Ч. 1), 2012. С. 241–242.

Прокопова О. С. Система професійного самовдосконалення вчителя хімії середньої школи: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Київ, 2003. 24 с.

Топчій Г. С. Ігрові педагогічні технології як умова професійного саморозвитку майбутнього вчителя : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2011. 22 с.

Хатунцева С. М. Саморозвиток в структурі самовдосконалення вчителя. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали Кіровоградської сесії ІІІ Всеукр. наук.-практ. конфер. з міжн. участю (м. Кіровоград, 16 травня 2014 р.): у 3-х част. Кіровоград, 2014. Ч. 1. С. 109 – 113.

Шестакова Т. В. Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2006. 244 с.

Шиманович І. В. Формування потреби в професійному самовихованні у майбутніх фахівців-філологів. Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін: зб. наук. статей / [за заг. ред. д. пед. н., проф. Соколової І. В.]. Маріуполь, Т.ІІ, 2010. С. 317–321.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-01

Як цитувати

Стрельніков, В. Ю. (2018). Проблема готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення. Імідж сучасного педагога, (3 (180), 5–8. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-3 (180)-5-8

Номер

Розділ

ТОЧКА ЗОРУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають