Функції самоменеджменту сучасного вчителя іноземних мов

Автор(и)

  • Оксана Степанівна Боднар Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4207-0624
  • Марина Вікторівна Шкода Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6119-1056

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-5-13

Ключові слова:

самоменеджмент, функції самоменеджменту, аудит, самомотивація, самодисципліна, планування, саморефлексія.

Анотація

Теоретично обґрунтовано сутність педагогічного самоменеджменту з основним акцентом на розвиток його функцій серед учителів іноземної мови. У теорії сучасного менеджменту функції самоменеджменту є одним із основних напрямів дослідження й потребують їхнього розгляду з позиції основи успішної освітньої парадигми. Самоменеджмент розглядається як ключова компетентність педагога, що включає керівництво особистим і професійним розвитком, подолання зовнішніх і внутрішніх перешкод на шляху до особистих і професійних цілей. Розглядається сутність функцій самоменеджменту вчителя іноземних мов і шляхи формування компетентностей учителя як менеджера своєї педагогічної діяльності. За допомогою аналізу наукової літератури визначено сутність категорій «функція» та «функція самоменеджменту». Розглянуто підходи вчених щодо класифікації функцій самоуправління; розкрито зміст, особливості та взаємозв’язок усіх функцій. На основі найсталішого і загальновживаного переліку функцій «Кола правил» Л. Зайверта подається адаптована модель основних функцій самоменеджменту вчителя іноземних мов у вигляді «Колеса правил». Відповідно до авторського бачення виділено наступні функції: аудит власних можливостей і цінностей, постановка цілей, планування, самомотивація, самодисципліна та інформація і комунікація. У кожній функції самоменеджменту наведені методи й алгоритми, які необхідно враховувати вчителям у педагогічній діяльності для ефективного використання ресурсу, потенціалу та часу. Виокремлено низку ефективних методів функцій аудиту, цілепокладання, планування, самомотивації; розкрито їх зміст і надано коротку характеристику. Реалізація запропонованої моделі дозволить підвищити ефективність педагога через чітко структурований менеджмент власної траєкторії розвитку та запобігти розчаруванню у професії, професійному вигоранню. Виявлені переваги самоменеджменту безпосередньо впливають на якість викладання предмету «Іноземна мова», здатність педагога забезпечити освітній запит здобувачів освіти та підвищити рейтинг закладу освіти. 

Біографії авторів

Оксана Степанівна Боднар, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

докторка педагогічних наук, професоркапрофесорка кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Марина Вікторівна Шкода, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

аспірантка кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Посилання

Боднар О., Шевчик Б. Самооцінювання сформованості управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти. Вісник Дніпровської академії неперервної освіти. Філософія. Педагогіка. 2023. № 1 (4). С. 54–61.

Боднар О. С., Горішна О. М. Функції управління закладом загальної середньої освіти в умовах змін. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2022. № 6 (201). С. 5–10. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-5-10. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/248797

Болотіна І. Методи самомотивації та їх значення для підвищення діяльності менеджера. Економіка та суспільство. 2022. № 43. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1724/1661 (дата звернення: 03.01.2024).

Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2003. 504 с.

Волебуєв М. І. Функції самоменеджменту: сучасний погляд. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2017. V. 21. С. 69–71.

Діагностика «емоційного інтелекту» (Н. Холл). URL: https://www.pdau.edu.ua/content/diagnostyka-emociynogo-intelektu-n-holl (дата звернення: 13.01.2024).

Завадський Й. С. Менеджмент. Т. 1. Київ : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. 543 с.

Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках: (Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время): Пер. с нем. /Авт. предисл. В. М. Шепель. М.: Экономика, 1990. 232 с. ISBN 5—282—00625—1

Іванюта С. М. Антикризове управління : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2007. 288 с.

Маслов В. І., Боднар О. С. Структура функцій управління аналітико-експертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону. Освіта і управління. 2012. Т. 15, число 2/3. С. 30–35.

Музиченко Г. В. Планування в менеджменті та самоменеджменті. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. для професійної підготовки військовослужбовців ЗС України звільнених у запас. Одеса : ТОВ «Плутон плюс», 2017. Вип. 3. С. 16–29.

Найкращі програми для встановлення цілей та збереження роздільної здатності. URL: https://tebapit.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%86/ (дата звернення: 13.01.2024).

15 найкращих додатків і програм для відстеження цілей, щоб розгромити ваші цілі. URL: https://squeezegrowth.com/uk/best-goal-tracker-apps-and-software/ (дата звернення: 13.01.2024).

Тест на емоційне вигорання. URL: https://psycho-test.org/uk/test/burnout_test.html (дата звернення: 13.01.2024).

Тести на профорієнтацію. URL: https://chmnu.edu.ua/testi-dlya-proforiyentatsiyi/ (дата звернення: 13.01.2024).

Шкала самооцінки Розенберга. URL: https://kpt-center.com.ua/test/shkala-samooczinki-rozenberga/ (дата звернення: 13.01.2024).

Addams Lon., Allfred Anthony T. The first step in proactively managing student’s careers: teaching self-SWOT analysis. Academy of Educational Leadership Journal; London. 2013. Vol. 17. P. 43–51.

Les Macleod. Making SMART goals smarter. Physician Executive. 2013. No 38(2). P. 68–72.

References

Bodnar, O., & Shevchyk, B. (2023). Samootsiniuvannia sformovanosti upravlinskoi kompetentnosti maibutnikh menedzheriv osvity [Self-assessment of the formation of managerial competence of future managers of education]. Visnyk Dniprovskoi akademii neperervnoi osvity. Filosofiia. Pedahohika [Bulletin of the Dnipro Academy of Continuing Education. Philosophy. Pedagogy], 1 (4), 54-61 [in Ukrainian].

Bodnar, O. S., & Horishna, O. M. (2022). Funktsii upravlinnia zakladom zahalnoi serednoi osvity v umovakh zmin [Management functions of an institution of general secondary education in the conditions of change]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 6 (201), 5-10 [in Ukrainian].

Bolotina, I. (2022). Metody samomotyvatsii ta yikh znachennia dlia pidvyshchennia diialnosti menedzhera [Methods of self-motivation and their importance for improving the performance of a manager]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society], 43. Retrieved from https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1724/1661 [in Ukrainian].

Vasylenko, V. O. (2003). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise]: navch. posibn. Kyiv: TsUL [in Ukrainian].

Volebuiev, M. I. (2017). Funktsii samomenedzhmentu: suchasnyi pohliad [Functions of self-management: a modern view]. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 21, 69-71 [in Ukrainian].

Diahnostyka «emotsiinoho intelektu» (N.Kholl) [Diagnostics of "emotional intelligence" (N. Hall)]. Retrieved from https://www.pdau.edu.ua/content/diagnostyka-emociynogo-intelektu-n-holl [in Ukrainian].

Zavadskyi, Y. S. (1997). Menedzhment [Management]. (Vol. 1). Kyiv: Ukrainsko-finskyi instytut menedzhmentu i biznesu [in Ukrainian].

Zaivert, L. (1990). Vashe vremia – v Vashykh rukakh: (Sovetu rukovodyteliam, kak effektyvno yspolzovat rabochee vremia) [Your time is in your hands: (Tips for managers on how to effectively use working time)]. M. : Ekonomyka [in Russian].

Ivaniuta, S. M. (2007). Antykryzove upravlinnia [Anti-crisis management]: navch. posibn. Kyiv: TsUL [in Ukrainian].

Maslov, V. I., & Bodnar, O. S. (2012). Struktura funktsii upravlinnia analityko-ekspertnoiu diialnistiu u sferi zahalnoi serednoi osvity rehionu [The structure of functions of management of analytical and expert activities in the field of general secondary education of the region]. Osvita i upravlinnia [Education and management], 15, 2/3, 30-35 [in Ukrainian].

Muzychenko, H. V. (2017). Planuvannia v menedzhmenti ta samomenedzhmenti [Planning in management and self-management]. In Menedzhment pidpryiemnytskoi diialnosti [Business management]: navch. posib. dlia profesiinoi pidhotovky viiskovosluzhbovtsiv ZS Ukrainy zvilnenykh u zapas (Is. 3, pp. 16-29). Odesa: TOV «Pluton plius» [in Ukrainian].

Naikrashchi prohramy dlia vstanovlennia tsilei ta zberezhennia rozdilnoi zdatnosti [The best apps for setting goals and keeping resolutions]. Retrieved from https://tebapit.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%86/ [in Ukrainian].

15 naikrashchykh dodatkiv i prohram dlia vidstezhennia tsilei, shchob rozghromyty vashi tsili [15 Best Goal Tracker Apps and Apps to Crush Your Goals]. Retrieved from https://squeezegrowth.com/uk/best-goal-tracker-apps-and-software/ [in Ukrainian].

Test na emotsiine vyhorannia [Emotional burnout test]. Retrieved from https://psycho-test.org/uk/test/burnout_test.html [in Ukrainian].

Testy na proforiientatsiiu [Career guidance tests]. Retrieved from https://chmnu.edu.ua/testi-dlya-proforiyentatsiyi/ [in Ukrainian].

Shkala samootsinky Rozenberha [Rosenberg self-esteem scale]. Retrieved from https://kpt-center.com.ua/test/shkala-samooczinki-rozenberga/ [in Ukrainian].

Addams, Lon., & Allfred Anthony, T. (2013). The first step in proactively managing student’s careers: teaching self-SWOT analysis. Academy of Educational Leadership Journal, 17, 43-51.

Les, Macleod. (2013). Making SMART goals smarter. Physician Executive, 38 (2), 68-72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-15

Як цитувати

Боднар, О. С., & Шкода, М. В. (2024). Функції самоменеджменту сучасного вчителя іноземних мов . Імідж сучасного педагога, (1(214), 5–13. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-5-13