Функції управління закладом загальної середньої освіти в умовах змін

Автор(и)

  • Оксана Степанівна Боднар Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна https://orcid.org/0000-0003-4207-0624
  • Оксана Мирославівна Горішна ЗОШ І-ІІІ ступенів №14 ім. Богдана Лепкого, Україна https://orcid.org/0000-0003-3127-1316

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-5-10

Ключові слова:

управління; управління змінами; функції; функції управління; функції управління змінами

Анотація

Досліджено структуру та зміст функцій управління змінами. Проаналізовано специфіку змісту «функція» у вітчизняному та зарубіжному менеджменті. Встановлено, що концептами всіх дефініцій функцій є дія, операція, вплив, вид праці тощо. Проілюстровано різні підходи до класифікації функцій. Доведено, що в управлінні змінами використовуються переважно всі функції. Подано визначення загальних, циклічно-локалізованих, функцій суб’єктів. Наголошено на відмінності в реалізації різних функцій менеджера і лідера в управлінні змінами. Подано визначення загальних, циклічно локалізованих і функцій суб’єктів. Показано реалізацію функцій управління змінами за класичними моделями. Встановлено залежність змісту і структури функцій суб’єктів управління змінами від вибраної моделі управління змінами, ініціювання змін на певних рівнях ієрархії та компетентності керівника.

Біографії авторів

Оксана Степанівна Боднар, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Оксана Мирославівна Горішна, ЗОШ І-ІІІ ступенів №14 ім. Богдана Лепкого

заступниця директора

Посилання

Антонюк O. Менеджмент в освітянській сфері: концептуальні засади. URL: http://personal.in.ua/article.php?ida=381 (дата звернення 03.06. 2021року).

Боднар О., Горішна О. Взаємозв’язок основних понять в теорії управління змінами та їх інтерпретації з урахуванням механізмів адаптивного управління. Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. 2020. Вип. 8 (15). URL: https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-02/

Боднар О., Горішна О. Механізми подолання опору змінам у закладах загальної середньої освіти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка. 2020. № 2. С. 180–189. URL: http://nzp.tnpu.edu.ua/issue/archive

Боднар O. C. Управління аналітико-експертною діяльністю у загальноосвітніх навчальних закладах за допомогою посадових сертифікатів. Педагогічна практика. Народна освіта. Вип. 2 (14). URL: http://www.narodnaosvita.kiev.ua (дата звернення 03.06.2021року).

Данчак Л. І. Загальні функції управління процесом фінансування формування житлового фонду: сутність і класифікація. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2520 (дата звернення 3.06.2021року).

Кириченко М. О., Маслов В. І. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому навчальному закладі : монографія. Луцьк : ВІППО, 2015. 188 с.

Немченко С. Г., Крижко В. В., Шумілова І. Ф., Старокожко О. М., Голік О. Б. Управління закладом освіти : підручник для здобувачів другого рівня вищої освіти педагогічних університетів. 2-ге вид. перероб. і допов. Бердянськ : БДПУ, 2020. 603 c.

Павлютенков Є. М. Мистецтво управління школою. Харків : Основа, 2011. 320 с.

Пічугіна Т. С., Ткачова C. C., Ткаченко О. П. Управління змінами : навч. посіб. Харків : ХДУХТ, 2017. 226 с.

Словник української мови : в 11 т. Т. 10. Київ, 1979. 653 с. URL: http://sum.in.ua/s/funkcija (дата звернення 06.06.2021року).

Хлебнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю : навч.-метод. посіб. Харків : Основа, 2013. 224 с.

Balogun Julia, Hailey Veronica Hope. Exploring strategic change: Prentice Hall, 2008. 21 p.

Bate P. Strategies for Cultural Change. Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994. 316 p. URL: https://www.elsevier.com/books/strategies-for-cultural-change/bate/978-0-7506-0519-9 (дата звернення 03.06. 2021 року).

Gulick L. Notes on the theory of organization. With Special Reference to Government in the United States. Papers on the science of administration institute of public administration. Columbia University New York 1937. URL: https://archive.org/stream/papersonscienceo00guli#page/12/mode/2up/search/function+of+managment (дата звернення 04.06. 2021року).

Johnson D. Management: The four functions. LIGS University the USA. URL: https://www.ligsuniversity.com/en/blogpost/management-the-four-functions (дата звернення 04.06.2021року).

Kirchhoff D., Kumar A., Lutz M., Messenböck R., and Meyding G. The Elements of a Good Change Management Function. URL: https://www.bcg.com/publications/2020/elements-good-change-management-function (дата звернення 04.06.2021року).

Koontz H., O'Donnell C. J. Principles of management : an analysis of managerial functions. 2nd ed. New York (N.Y.): McGraw-Hill, 1959.

Merriam-webster. Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/model (дата звернення 04.06.2021року).

Ramasamy Dr. T. Principles of management himalaia publishing house. 2017. 198 p. URL: http://www.himpub.com/documents/Chapter1804.pdf (дата звернення 14.06.2021року).

Urwick L.The function of administration with special reference to the work of Henri Fayol. Papers on the science of administration institute of public administration. Columbia University New York, 1937. URL: https://archive.org/stream/papersonscienceo00guli#page/12/mode/2up/search/function+of+managment (дата звернення 30.06.2021року).

References

Antonyuk, O. (2020). Menedzhment u osvityansʹkiy sferi: kontseptualʹni zasady [Management in the educational sphere: conceptual principles]. Retrieved from http://personal.in.ua/article.php? Ida = 381 [in Ukrainian].

Bodnar, O., & Horishna, O. (2020). Vzaiemozv’iazok osnovnykh poniat v teorii upravlinnia zminamy ta yikh interpretatsii z urakhuvanniam mekhanizmiv adaptyvnoho upravlinnia [Interrelation of basic concepts in the theory of change management and their interpretation taking into account the mechanisms of adaptive management]. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Pedahohika [Adaptive control: theory and practice. Pedagogy], 8 (15). Retrieved from https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-02/ [in Ukrainian].

Bodnar, O., & Horishna, O. (2020). Mekhanizmy podolannia oporu zminam u zakladakh zahalnoi serednoi osvity [Mechanisms for overcoming resistance to change in general secondary education institutions]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Pedahohika [Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatiuk. Pedagogy], 2, 180-189. Retrieved from http://nzp.tnpu.edu.ua/issue/archive [in Ukrainian].

Bodnar, O. Upravlinnya analityko-ekspertnoyu diyalinistyu u zahalinoosvitnikh navchalinykh zakladakh za dopomohoyu posadovykh sertyfikativ [Management of analytical and expert activities in secondary schools with the help of job certificates]. Pedahohichna praktyka. Narodna osvita [Pedagogical practice. Public education], 2 (14). Retrieved from http://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/14/statti/bodnar.htm [in Ukrainian].

Danchak, L. I. (2013). Zahalini funktsiyi upravlinnya protsesom finansuvannya formuvannya zhytlovoho fondu: sutnistʹ i klasyfikatsiya [General functions of management of process of financing of formation of housing stock: essence and classification]. Efficient economy [Effective economy], 11. Retrieved from http:// www.economy.nayka.com.ua/? Op = 1 & z = 2520 [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. O., & Maslov, V. I. (2015). Naukovi zasady ta funktsiyi kompetentnoho menedzhmentu u zahalʹnoosvitnʹomu navchalʹnomu zakladi: monohrafiya [Scientific principles and functions ofcompetent management in a secondary school: monograph]. Lutsk: VIPPO [in Ukrainian].

Nemchenko, S. G., Kryzhko, V. V., Shumilova, I. F., Starokozhko, O. M., & Golik, O. B. (2020). Upravlinnya navchalinym zakladom [Management of an educational institution]: a textbook for applicants for the second level of higher education of pedagogical universities. Berdyansk: BSPU [in Ukrainian].

Pavlyutenkov, E. M. (2011). Mystetstvo upravlinnya shkoloyu [The art of school management]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Pichuhina, T. S., Tkachova, C. C., & Tkachenko, O. P. (2017). Upravlinnya zminamy [Change management]: navchalinyy posibnyk. Kharkiv: KHDUKHT [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. (1979). (Vol. 10). Kyiv. Retrieved from http: //sum.in.ua/s/funkcija [in Ukrainian].

Khlebnikova, T. M. (2013). Upravlinnya osvitnʹoyu diyalʹnistyu: vykhovni i metodychnyy posibnyk [Management of educational activity: educational and methodical manual]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Balogun, Julia, Hailey, Veronica Hope. (2008). Exploring strategic change: Prentice Hall.

Bate P. (1994). Strategies for Cultural Change. Oxford : Butterworth-Heinemann. Retrieved from https://www.elsevier.com/books/strategies-for-cultural-change/bate/978-0-7506-0519-9.

Gulick, L. (1937). Notes on the theory of organization. With Special Reference to Government in the United States. Papers on the science of administration institute of public administration. Columbia University New York. Retrieved from https://archive.org/stream/papersonscienceo00guli#page/12/mode/2up/search/function+of+managment.

Johnson, D. Management: The four functions. LIGS University the USA. Retrieved from https://www.ligsuniversity.com/en/blogpost/management-the-four-functions.

Kirchhoff, D., Kumar, A., Lutz, M., Messenböck, R., & Meyding, G. The Elements of a Good Change Management Function. Retrieved from https://www.bcg.com/publications/2020/elements-good-change-management-function

Koontz, H., & O'Donnell, C. J. (1959). Principles of management : an analysis of managerial functions. New York (N.Y.): McGraw-Hill.

Merriam-webster. Dictionary. Retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/model.

Ramasamy, Dr. T. (2017). Principles of management himalaia publishing house. Retrieved from http://www.himpub.com/documents/Chapter1804.pdf.

Urwick, L. (1937). The function of administration with special reference to the work of Henri Fayol. Papers on the science of administration institute of public administration. Columbia University New York. Retrieved from https://archive.org/stream/papersonscienceo00guli#page/12/mode/2up/search/function+of+managment.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Як цитувати

Боднар, О. С., & Горішна, О. М. (2022). Функції управління закладом загальної середньої освіти в умовах змін. Імідж сучасного педагога, (6(201), 5–10. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-5-10