Етапи формування професійної готовності керівників закладів дошкільної освіти до управлінської діяльності

Автор(и)

  • Леся Віталіївна Компанієць Кременчуцький заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини) № 26 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Ukraine https://orcid.org/0009-0008-6808-2803

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-19-25

Ключові слова:

заклад дошкільної освіти; формування професійної готовності; керівник закладу дошкільної освіти; навчально-методичне середовище; навчальна онлайн-платформа

Анотація

Розглядаються педагогічні технології й методи  навчання, за  допомогою яких може бути сформована професійна готовність до управлінської діяльності керівників закладів дошкільної освіти. Розкрито зміст і співвідношення понять «готовність», «професійна готовність», «управлінська компетентність» в аспекті управлінської діяльності керівника закладу дошкільної освіти. Визначено такі етапи і відповідні методичні та педагогічні засоби для формування професійної готовності керівників закладів дошкільної освіти: співпраця із закладами вищої освіти у галузі професійної підготовки, зокрема участь у «Віртуальній педагогічній студії», розробленої Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського; неформальна освіта на педагогічних онлайн-платформах. Для перевірки стану професійної готовності запропоновано участь у всеукраїнських і міських конкурсах «Кращий керівник закладу освіти».

Біографія автора

Леся Віталіївна Компанієць, Кременчуцький заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини) № 26 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вихователька-методист

Посилання

Аніщук А. М. Управлінська діяльність в системі дошкільної освіти : навч. посіб. для магістрів спеціальності 012 Дошкільна освіта. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 319 с.

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) : затверджено наказом МОН України № 33 від 12.01.2021. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

Бобир В. Г. Професійний розвиток керівника дошкільного навчального закладу. Науковий вісник Університету менеджменту освіти. Педагогіка. 2016. № 2. URL: https://umo.edu.ua/images/content/institutes/ imp/vydannya/visnyk_umo/pedagogika/2_2016/Бобир.pdf

Гаврилюк С., Борин Г. Формування професійної готовності майбутніх керівників закладів дошкільної освіти до управлінської діяльності. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2023. № 3. С. 133–139.

Дудник Н. А. Професійна компетентність керівника сучасного закладу дошкільної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2022. № 82. С. 41–45.

Мельник Н. І. Професійна підготовка дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: теорія і практика: монографія. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. 392 с.

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2023/2024 н. р. у закладах дошкільної освіти. Додаток до листа МОН від 21.09.2023 № 1/12490-23. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/64e/462/3ba/64e4623bad9ac145595619.pdf

Москалик Г. Ф. Готовність керівника закладу освіти до самостійної фінансово-господарської діяльності як умова забезпечення якісної діяльності закладу. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. (категорія «Б»). 2020. № 3 (192). С. 11–14. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/205899 (дата звернення: 22.12.2023).

Рибалко Л. С., Черновол-Ткаченко Р. І., Яцинік А. В. Теоретичні питання розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти : монографія. Харків : Основа, 2015. 112 с.

Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» : затверджено наказом МОН України від 29.11.2022 № 1068. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/510920___706307

Швардак М. В. Зміст та структура готовності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти до застосування технологій педагогічного менеджменту. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2021. № 1 (339). С. 250–264.

Ponomarenko T. O., Harashchenko L. V. Formation of Managerial Skills of Current Educators of Preschool Education Institutions. Psychology and pedagogy as sciences for the development of the cultural potential of modern society: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P. 365–388.

References

Anishchuk, A. M. (2020). Upravlinska diialnist v systemi doshkilnoi osvity [Management activity in the system of preschool education]: navchalnyi posibnyk dlia mahistriv spetsialnosti 012 Doshkilna osvita. Nizhin: NSU named after M. Gogol. [in Ukrainian].

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (Derzhavnyi standart doshkilnoi osvity) [Basic component of preschool education (State standard of preschool education)]: zatverdzheno nakazom MON Ukrainy № 33 vid 12.01.2021. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf [in Ukrainian].

Bobyr, V. H. (2016). Profesiinyi rozvytok kerivnyka doshkilnoho navchalnoho zakladu [Professional development of the head of a preschool educational institution]. Naukovyi visnyk Universytetu menedzhmentu osvity. Pedahohika [Scientific Bulletin of the University of Management of Education. Pedagogy], 2. Retrieved from https://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/ vydannya/visnyk_umo/pedagogika/2_2016/Bobir.pdf [in Ukrainian].

Havryliuk, S., & Boryn, H. (2023). Formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh kerivnykiv zakladiv doshkilnoi osvity do upravlinskoi diialnosti [Formation of professional readiness of future heads of preschool education institutions for managerial activities]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [Collection of scientific works of the Uman State Pedagogical University], 3, 133-139 [in Ukrainian].

Dudnyk, N. A. (2022). Profesiina kompetentnist kerivnyka suchasnoho zakladu doshkilnoi osvity [Professional competence of the head of a modern preschool education institution]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools], 82, 41-45 [in Ukrainian].

Melnyk, N. I. (2016). Profesiina pidhotovka doshkilnykh pedahohiv u krainakh Zakhidnoi Ievropy: teoriia i praktyka [Professional training of preschool teachers in the countries of Western Europe: theory and practice]: monohrafiia. Uman: FOP Zhovtyi O.O. [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo orhanizatsii osvitnoho protsesu u 2023/2024 n. r. u zakladakh doshkilnoyi osvity [Methodological recommendations regarding the organization of the educational process in 2023/2024 in preschool education institutions]. Dodatok do lysta MON vid 21.09.2023 № 1/12490-23. (2023). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/64e/462/3ba/ 64e4623bad9ac145595619.pdf [in Ukrainian].

Moskalyk, H. F. (2020). Hotovnist kerivnyka zakladu osvity do samostiinoi finansovo-hospodarskoi diialnosti yak umova zabezpechennia yakisnoi diialnosti zakladu [The readiness of the head of the educational institution for independent financial and economic activity as a condition for ensuring the high-quality activity of the institution]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 3 (192), 11-14. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/205899 [in Ukrainian].

Rybalko, L. S., Chernovol-Tkachenko, R. I., & Iatsynik, A. V. (2015). Teoretychni pytannia rozvytku orhanizatsiinoi kultury kerivnykiv doshkilnykh navchalnykh zakladiv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Theoretical issues of development of organizational culture of heads of preschool educational institutions in the system of postgraduate education]: monohrafiia. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Typova prohrama pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv shchodo vprovadzhennia profesiinoho standartu «Kerivnyk (dyrektor) zakladu doshkilnoi osvity» [A typical program for improving the qualifications of pedagogical workers regarding the implementation of the professional standard "Head (director) of a preschool education institution"]: zatverdzheno nakazom MON Ukrainy vid 29.11.2022 № 1068. (2022). Retrieved from https://zakononline.com.ua/documents/ show/510920___706307 [in Ukrainian].

Shvardak, M. V. (2021). Zmist ta struktura hotovnosti maibutnikh kerivnykiv zakladiv zahalnoi serednioi osvity do zastosuvannia tekhnolohii pedahohichnoho menedzhmentu [Content and structure of readiness of future heads of general secondary education institutions to use pedagogical management technologies]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka [Bulletin of Taras Shevchenko LNU], 1 (339), 250-264 [in Ukrainian].

Ponomarenko, T. O., & Harashchenko, L. V. (2022). Formation of Managerial Skills of Current Educators of Preschool Education Institutions. In Psychology and pedagogy as sciences for the development of the cultural potential of modern society: scientific monograph (pp. 365-388). Riga, Latvia: Baltija Publishing.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-15

Як цитувати

Компанієць, Л. В. (2024). Етапи формування професійної готовності керівників закладів дошкільної освіти до управлінської діяльності . Імідж сучасного педагога, (1(214), 19–25. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-19-25

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ