DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-11-14

Готовність керівника закладу освіти до самостійної фінансово-господарської діяльності як умова забезпечення якісної діяльності закладу

Геннадій Федорович Москалик

Анотація


Автор дослідження аналізує проблеми низького рівня готовності керівника закладу освіти до самостійної фінансово-господарської діяльності як однієї з умов забезпечення якісної діяльності закладу. Розглянувши в деталях проблеми, з якими стикається керівник закладу освіти при організації роботи закладу в умовах самостійної фінансово-господарської діяльності як розпорядника коштів нижчого рівня, автором розроблено рекомендації для усунення в подальшому виявлених недоліків, недопущення порушень фінансово-бюджетної дисципліни та заходи для підготовки керівника до самостійної фінансово-господарської діяльності.


Ключові слова


розпорядник коштів нижчого рівня; керівник закладу; директор школи; кваліфікаційні вимоги; самостійна фінансово-господарська діяльність; фінансово-бюджетна дисципліна; закупівельні процедури

Повний текст:

PDF

Посилання


Бачинська Є. М. Підготовка директорів закладів освіти до управлінської діяльності в системі післядипломної освіти. Народна освіта. 2018. № 1. С. 32–46.

Ворон О. Методологічні аспекти зростання професійного потенціалу керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Нова педагогічна думка. 2014. № 4. С. 7–10.

Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : монографія / за ред. В. М. Князєва. Київ : Вид-во НАДУ : Міленіум, 2003. 320 с.

Клокар Н. Розвиток професійних компетентностей керівників місцевих органів управління освітою в умовах децентралізації влади. ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI. 2016. T. XVIII. S. 399–414.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. 112 с.

Москалик Г. Ф. Знання та уміння керівника школи як показник рівня його компетентності у перші роки роботи. Імідж сучасного педагога. 2016. № 3. С. 11–13.

Москалик Г. Правове забезпечення управлінської діяльності менеджера: теоретичний аспект. URL: http://www.google.com.ua/search.

Москалик Г. Ф. Пріоритети розвитку полікультурної освіти Кременчука в умовах модернізації української школи. Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища» (до 100-річчя Національної академії наук України) : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р.). Кременчук, 2017. С. 28–30.

Паращенко Л. І. Проблеми організаційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сприйнятті директорів шкіл. Правничий вісник Університету КРОК. 2014. № 18. С. 95–103.

Равен Д. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы. Москва : Когито-Центр, 1999. 124 с.

Федяева Н. С. Современные требования к подготовке менеджеров образования: экономический контекст. Педагогические науки. 2017. Т. 1, № 78. С. 187–191.

References

Bachynska, Ye. M. (2018). Pidhotovka dyrektoriv zakladiv osvity do upravlinskoi diialnosti v systemi pisliadyplomnoi osvity [Preparation of directors of educational institutions for managerial activity in the system of postgraduate education]. Narodna osvita [Public education], 1, 32-46 [in Ukrainian].

Voron, O. (2014). Metodolohichni aspekty zrostannia profesiinoho potentsialu kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Methodological aspects of growth of professional potential of heads of general educational institutions]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought], 4, 7-10 [in Ukrainian].

Kniaziev, V. M. (Ed.). (2003). Derzhavne upravlinnia: filosofski, svitohliadni ta metodolohichni problemy [Public administration: philosophical, ideological and methodological problems]: monohrafiia. Kyiv: Vyd-vo NADU: Milenium [in Ukrainian].

Klokar, N. (2016). Rozvytok profesiinykh kompetentnostei kerivnykiv mistsevykh orhaniv upravlinnia osvitoiu v umovakh detsentralizatsii vlady [Development of professional competencies of heads of local education authorities in the context of decentralization of power]. ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI, XVIII, 399-414 [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. V. (Ed.). (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives: Library on educational policy]. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Moskalyk, H. F. (2016). Znannia ta uminnia kerivnyka shkoly yak pokaznyk rivnia yoho kompetentnosti u pershi roky roboty [Knowledge and skills of the school principal as an indicator of the level of his competence in the first years of work]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 3, 11-13 [in Ukrainian].

Moskalyk, H. Pravove zabezpechennia upravlinskoi diialnosti menedzhera: teoretychnyi aspekt [Legal support of managerial activity: theoretical aspect]. Retrieved from http://www.google.com.ua/search [in Ukrainian].

Moskalyk, H. F. (2017). Priorytety rozvytku polikulturnoi osvity Kremenchuka v umovakh modernizatsii ukrainskoi shkoly [Priorities of development of multicultural education of Kremenchuk in the conditions of modernization of the Ukrainian school]. In Modernizatsiia zmistu osvity v konteksti polikulturnoho seredovyshcha» (do 100-richchia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy) [Modernization of the content of education in the context of a multicultural environment "(to the 100th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine)]: materialy I Mizhnar. nauk.-prakt. konf., (Kremenchuk, 23-24 lystop. 2017 r.) (pp. 28-30). Kremenchuk [in Ukrainian].

Parashchenko, L. I. (2014). Problemy orhanizatsiinoho rozvytku zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u spryiniatti dyrektoriv shkil [Problems of organizational development of secondary schools in the perception of school principals]. Pravnychyi visnyk Universytetu KROK [Legal Bulletin of KROK University], 18, 95-103 [in Ukrainian].

Raven, D. (1999). Pedagogicheskoe testirovanie: Problemy, zabluzhdeniia, perspektivy [Pedagogical testing: Problems, misconceptions, prospects]. Moskva: Kogito-Tcentr [in Russian].

Fediaeva, N. S. (2017). Sovremennye trebovaniia k podgotovke menedzherov obrazovaniia: ekonomicheskii kontekst [Modern requirements for the training of education managers: the economic context]. Pedagogicheskie nauki [Pedagogical sciences], 1, 78, 187-191 [in Russian].
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.