Модернізація менеджменту в закладі освіти: виклики та тенденції

Автор(и)

  • Ірина Юріївна Бондаренко Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 55 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Ukraine https://orcid.org/0009-0007-2885-4146

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-14-18

Ключові слова:

менеджмент освіти; модернізація; виклики; тенденції; інновації; громадська участь; технології управління; розвиток учителів; фінансовий менеджмент; лідерство; стратегії адаптації

Анотація

Присвячено вивченню сучасних тенденцій і викликів, пов'язаних із модернізацією менеджменту в закладах освіти. Стаття висвітлює роль менеджменту у сучасному освітньому середовищі та пропонує практичні підходи до модернізації управлінських практик. Розглядаються виклики, що виникають перед керівництвом закладів освіти у зв'язку зі швидкими змінами в суспільстві та технологічному прогресі. У роботі розглядаються актуальні питання модернізації менеджменту в освітніх закладах. Визначено ключові виклики та тенденції, що впливають на цей процес. Зазначаються стратегії адаптації, важливість упровадження інновацій і співпраці з громадою для забезпечення якісної освіти. Стаття може бути корисною для практикуючих менеджерів в освітній галузі, науковців і дослідників, які цікавляться питаннями управління у сфері освіти. Вона надає обґрунтовані висновки та рекомендації для вдосконалення системи управління в сучасних умовах, де освіта є стратегічно важливою галуззю для розвитку суспільства.

Біографія автора

Ірина Юріївна Бондаренко, Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 55 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вихователька-методист

Посилання

Калініна Л. М. Проблеми та реалії державно-громадського управління освітою на сучасному етапі розвитку демократичного суспільства. Постметодика. 2017. № 3. С. 2.

Калініна Л. М. Сутність феномену управління. Директор школи: Україна. 2020. № 2. С. 32–33.

Маслов В. І., Калініна Л. М. Теорія і технології організаційних механізмів управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту Педагогіки за 2014 рік. Київ : Педагогічна думка, 2019. С. 90–92.

Москалик Г. Ф. Готовність керівника закладу освіти до самостійної фінансово-господарської діяльності як умова забезпечення якісної діяльності закладу. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. (категорія «Б»). 2020. № 3 (192). С. 11–14. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/205899 (дата звернення: 22.12.2023).

Освітній менеджмент : навч. посіб. / за ред. Л. І. Даниленко, Л. М. Карамушки. Київ : Шкільний світ, 2018. 400 с.

Пастовенський О. В. Наукові основи громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні : монографія / за наук. ред. Л. М. Калініної. Житомир : ПП «Рута», 2019. 385 с.

Філософія управління / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. Київ : Знання України, 2017. 524 с.

Kravchenko L., Bilyk N., Onipko V., Plachynda T., Zavitrenko A. Professional Mobility of the Manager of a Secondary Education Institution as the Basis of His or Her Self-Development. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2021. № 13 (1). P. 417–430. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/379. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2534/2980 (WOS)

References

Kalinina, L. M. (2017). Problemy ta realii derzhavno-hromadskoho upravlinnia osvitoiu na suchasnomu etapi rozvytku demokratychnoho suspilstva [Problems and realities of state-public management of education at the modern stage of the development of a democratic society]. Postmetodyka [Postmethods], 3, 2 [in Ukrainian].

Kalinina, L. M. (2020). Sutnist fenomenu upravlinnia [The essence of the management phenomenon]. Dyrektor shkoly: Ukraina [School director: Ukraine], 2, 32-33 [in Ukrainian].

Maslov, V. I., & Kalinina, L. M. (2019). Teoriia i tekhnolohii orhanizatsiinykh mekhanizmiv upravlinnia diialnistiu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Theory and technologies of organizational mechanisms for managing the activities of general educational institutions]. In Anotovani rezultaty naukovo-doslidnoi roboty Instytutu Pedahohiky za 2014 rik [Annotated results of research work of the Institute of Pedagogy for 2014] (pp. 90-92). Kyiv: Pedagogical thought [in Ukrainian].

Moskalyk, G. F. (2020). Hotovnist kerivnyka zakladu osvity do samostiinoi finansovo-hospodarskoi diialnosti yak umova zabezpechennia yakisnoi diialnosti zakladu [Readiness of the head of the educational institution for independent financial and economic activity as a condition for ensuring the high-quality activity of the institution]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 3(192), 11-14. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/205899 [in Ukrainian].

Danylenko, L. I., & Karamushka, L. M. (Eds.). (2018). Osvitnii menedzhment [Educational management]: navch. posib. Kyiv: Shkilnyi svit [in Ukrainian].

Pastovenskyi, O. V. (2019). Naukovi osnovy hromadsko-derzhavnoho upravlinnia zahalnoiu serednoiu osvitoiu v rehioni [Scientific foundations of public-state management of general secondary education in the region]: monografia. Zhytomyr: PP "Ruta" [in Ukrainian].

Kremen, V. H., Pazynich, S. M., & Ponomarov, O. S. (2017). Filosofiia upravlinnia [Management philosophy]. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].

Kravchenko, L., Bilyk, N., Onipko, V., Plachynda, T., Zavitrenko, A. (2021). Professional Mobility of the Manager of a Secondary Education Institution as the Basis of His or Her Self-Development. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13 (1), 417-430. DOI https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/379. Retrieved from https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2534/2980 (WOS

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-15

Як цитувати

Бондаренко, І. Ю. (2024). Модернізація менеджменту в закладі освіти: виклики та тенденції . Імідж сучасного педагога, (1(214), 14–18. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-14-18

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ