Інформаційно-цільова співпраця педагогічного видання з публічними бібліотеками

Автор(и)

  • Надія Іванівна Білик Полтавська академія неперервної освіти ім.М.В.Остроградського, Україна http://orcid.org/0000-0003-2344-5347

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-5-11

Ключові слова:

публічна бібліотека; інформаційно-цільова співпраця; педагогічне видання; різновидності та особливості публічних бібліотек, завдання та форми роботи публічних бібліотек

Анотація

З’ясовано, що досвід публічних бібліотек в умовах розвитку інформатизації в Україні є ефективним інструментом у боротьбі з негативними глобальними інформаційними впливами. Публічні бібліотеки у своїх фондах зберігають той ресурс культурних, духовно-ціннісних надбань попередніх поколінь українського народу, що мають стати дороговказом у вітчизняному інформаційному виробництві, в утвердженні суспільних ідеалів, консолідації українського суспільства. Підтверджено, що цей ресурс потребує активного введення в обіг через оцифрування ресурсів на традиційних носіях інформації, досконале інформування про наявні в розпорядженні суспільства інформаційні фонди, впровадження сучасних методик поширення інформаційних ресурсів. У цьому напрямі використано досвід редакційної колегії електронного наукового фахового журналу «Імідж сучасного педагога» щодо здійснення контакту з окремими публічними бібліотеками не лише Полтавського регіону, але й усієї України.

Доведено, що нині цікавими й потрібними для широкого загалу користувачів є публічні бібліотеки, які намагаються йти в ногу з часом і, перш за все, не відставати у технічному оснащенні та запровадженні новітніх технологій; розширюють сферу своїх послуг; намагаючись бути поміченими, вдаються до найрізноманітніших популяризаторських заходів.

Біографія автора

Надія Іванівна Білик, Полтавська академія неперервної освіти ім.М.В.Остроградського

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти

Посилання

Бібліотеки України. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/

Білик Н. І. «Імідж сучасного педагога» як інформаційний партнер шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23–26 верес. 2014 р.) / відп. ред. Л. Ф.Дьяченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечников, Держ. наук. установа «Кн. палата України». Одеса : ОНУ, 2014. С. 186–198.

Богун Н. Сучасна публічна бібліотека: нові пріоритети (за матеріалами зарубіжної фахової періодики). Бібліотечна планета. 2011. № 1 (51). С. 25–28.

Вилегжаніна Т. І. Деякі аспекти національно-патріотичної діяльності публічних бібліотек України. Бібліотечна планета. 2015. № 4. С. 4–6.

Зелюк В. В., Білик Н. І. Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога»: 20-річний ювілей. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2019. № 2 (185). С. 8–12. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/165360/164783

Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2011. 235 с.

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1995. № 7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 10.09.2022)

Київські бібліотеки під час війни. URL: http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/2022/04/blog-post.html

Методична діяльність. URL: https://library.pl.ua/bibliotekarju/metodichna_dijalnist/

Новини бібліотеки. Публічна бібліотека Лохвицької міської територіальної громади. URL: http://lokhvytsia-cbs.edu.poltava.ua/

Пирятинська публічна бібліотека – Полтавська область. URL: http://publib.kl.com.ua/

Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського збирає книги для деокупованих територій. URL: http://pano.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/6071-poltavska-akademiia-neperervnoi-osvity-im-m-v-ostrohradskoho-zbyraie-knyhy-dlia-deokupovanykh-terytorii

Публічна бібліотека. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Публічна_бібліотека

У Полтаві нагородили бібліотекарів. Новини Полтавщини. 30.09.2022. URL: https://np.pl.ua/2022/09/u-poltavi-nahorodyly-bibliotekariv/

Участь бібліотек у реалізації політики національної пам’яті : наук.-метод. порадник / авт.-уклад. Т. Ю. Гранчак ; ВГО Українська бібліотечна асоц., Укр. ін-т нац. пам’яті. Електрон. вид. Київ : УБА, 2021. 62 с.

Шарошкіна Наталія, Білик Надія. Читання як основа освіти дорослих в умовах бібліотек. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2019. № 6 (189). С. 5–9. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-5-9 URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/184969

Шевченко Наталя. Проєкт «Жива бібліотека». URL: https://nspu.com.ua/novini/proiekt-zhiva-biblioteka/

References

Biblioteky Ukrainy [Libraries of Ukraine]. Material z Vikipedii – vilnoi entsyklopedii [Material from Wikipedia - the free encyclopedia]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/ [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2014). «Imidzh suchasnoho pedahoha» yak informatsiinyi partner shkil novatorstva kerivnykh, naukovo-pedahohichnykh i pedahohichnykh pratsivnykiv ["Image of a modern pedagogue" as an information partner of innovative schools of managerial, scientific-pedagogical and pedagogical workers]. In L. F. Diachenko (Ed.), Suchasni vydavnytstva vyshchykh navchalnykh zakladiv [Modern publishing houses of higher educational institutions]: materialy Pershoi Vseukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 186-198). Odesa: ONU [in Ukrainian].

Bohun, N. (2011). Suchasna publichna biblioteka: novi priorytety (za materialamy zarubizhnoi fakhovoi periodyky) [Modern public library: new priorities (based on materials from foreign professional periodicals)]. Bibliotechna planeta [Library planet], 1 (51), 25-28 [in Ukrainian].

Vylehzhanina, T. I. (2015). Deiaki aspekty natsionalno-patriotychnoi diialnosti publichnykh bibliotek Ukrainy [Some aspects of the national-patriotic activity of public libraries of Ukraine]. Bibliotechna planeta [Library planet], 4, 4-6 [in Ukrainian].

Zeliuk, V. V., & Bilyk, N. I. (2019). Innovatsiina diialnist zhurnalu «Imidzh suchasnoho pedahoha»: 20-richnyi yuvilei [Innovative activity of the magazine "Image of the modern teacher": 20-year anniversary]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 2 (185), 8-12. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/165360/164783 [in Ukrainian].

Onyshchenko, O. S., Dubrovina, L. A., & Horovyi, V. M. et al. (2011). Elektronni informatsiini resursy bibliotek u pidnesenni intelektualnoho i dukhovnoho potentsialu ukrainskoho suspilstva [Electronic information resources of libraries in raising the intellectual and spiritual potential of Ukrainian society]. Kyiv: NBUV [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro biblioteky i bibliotechnu spravu» [Law of Ukraine "On Libraries and Library Matters"]. (1995). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR)], 7. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Kyivski biblioteky pid chas viiny [Kyiv libraries during the war]. Retrieved from http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/2022/04/blog-post.html [in Ukrainian].

Metodychna diialnist [Methodical activity]. Retrieved from https://library.pl.ua/bibliotekarju/metodichna_dijalnist/ [in Ukrainian].

Novyny biblioteky. Publichna biblioteka Lokhvytskoi miskoi terytorialnoi hromady [Library news. Public library of Lokhvytsk city territorial community]. URL: http://lokhvytsia-cbs.edu.poltava.ua/ [in Ukrainian].

Pyriatynska publichna biblioteka – Poltavska oblast [Pyryatyn Public Library - Poltava Region]. Retrieved from http://publib.kl.com.ua/ [in Ukrainian].

Poltavska akademiia neperervnoi osvity im. M. V. Ostrohradskoho zbyraie knyhy dlia deokupovanykh terytorii [Poltava Academy of Continuing Education named after M. V. Ostrogradskyi collects books for the de-occupied territories]. Retrieved from http://pano.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/6071-poltavska-akademiia-neperervnoi-osvity-im-m-v-ostrohradskoho-zbyraie-knyhy-dlia-deokupovanykh-terytorii [in Ukrainian].

Publichna biblioteka [Public library]. Material z Vikipedii – vilnoi entsyklopedii [Material from Wikipedia - the free encyclopedia]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Publichna_biblioteka [in Ukrainian].

U Poltavi nahorodyly bibliotekariv [Librarians were awarded in Poltava]. Novyny Poltavshyny [News of Poltava region]. Retrieved from https://np.pl.ua/2022/09/u-poltavi-nahorodyly-bibliotekariv/ [in Ukrainian].

Hranchak, T. Yu. (Comp.). (2021). Uchast bibliotek u realizatsii polityky natsionalnoi pam’iati [Participation of libraries in the implementation of the policy of national memory]: nauk.-metod. poradnyk. Kyiv: UBA [in Ukrainian].

Sharoshkina, Nataliia, & Bilyk, Nadiia. (2019). Chytannia yak osnova osvity doroslykh v umovakh bibliotek [Reading as the basis of adult education in libraries]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 6 (189), 5-9. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-5-9. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/184969 [in Ukrainian].

Shevchenko, Natalia. Proiekt «Zhyva biblioteka» ["Living Library" project]. Retrieved from https://nspu.com.ua/novini/proiekt-zhiva-biblioteka/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Білик, Н. І. (2023). Інформаційно-цільова співпраця педагогічного видання з публічними бібліотеками . Імідж сучасного педагога, (6(207), 5–11. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-5-11