Читання як основа освіти дорослих в умовах бібліотек

Автор(и)

  • Наталія Геннадіївна Шарошкіна Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України., Україна https://orcid.org/0000-0003-2142-5000
  • Надія Іванівна Білик Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Україна https://orcid.org/0000-0003-2344-5347

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-5-9

Ключові слова:

читання дорослих, бібліологічна теорія читача, сприйняття тексту, емоції читача

Анотація

Розглянуті результати досліджень із проблеми читання дорослих в умовах бібліотек та проаналізовано поняття «читання». Зазначено, що кожен читач має право на власну думку у сприйманні твору. На основі робіт М. Рубакіна розкрито проблеми читання  у 20-ті роки ХХ ст. Зокрема, проаналізовано сутність і  практичне значення бібліологічної теорії читача за М. Рубакіним. Авторкою розглянуто зарубіжні сучасні експериментальні дослідження вчених із питань сприйняття тексту. Доведено, що сучасні  наукові дослідження передбачають розуміння читання дорослих як процесу спілкування читача з автором. Зроблено висновок, що читання дорослих є засобом формування особистості дорослої людини, її професійної підготовки, кваліфікації.

Біографії авторів

Наталія Геннадіївна Шарошкіна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

завідувачка аспірантури і докторантури, молодший науковий співробітник відділу андрагогіки 

Надія Іванівна Білик, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти 

Посилання

Білик Н. І. Літературний компонент у науковій картині світу та образі світу старшокласника як умова формування емоційного інтелекту. Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. пр. Всеукраїнського круглого столу «Інтеграція змісту освіти в профільній школі», 17 квітня 2019 р., Полтава / Інститут педагогіки НАПН України; Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського / [головн. ред. В. Р. Ільченко]. Вип. 11. Полтава : ПОІППО, 2019. С. 160–167.

Більше книжок, більше співчуття: веб-сайт. URL : https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html (дата звернення: 01.11.2019).

Боліла А. С. Життя серед книг: до 150-річчя від дня народження М. О. Рубакіна (1862–1946). Календар знамен і пам'ятних дат. 2012. Вип. 3. С. 26–33.

Види та способи читання: веб-сайт. URL : https://studfile.net/preview/4617817/page:2/ (дата звернення: 01.11.2019).

Всемирный день книги и авторского права: веб-сайт. URL : https://ru.unesco.org/commemorations/worldbookday/2018 (дата звернення: 01.11.2019).

Выготский Л. С. Мышление и речь. Москва : Лабиринт, 1996. 352 с.

Ельконин Д. Б. Експериментальньй анализ начального етапа обучения чтению. Вопросы психологии учебной деятельности младших школьников / за ред. Д. Б. Ельконина. Москва : АПН РСФСР, 1962. С. 20–26.

Зелюк В. В., Білик Н. І. Інноваційний підхід до навчання дорослих у післядипломній педагогічній освіті. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал. 2018. № 6 (183). С. 19–23. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/148178/149371

Зимняя И. А. Речевой механизм в схеме порождения речи. Психологические и психолингвистические проблемы владения языком / за ред. А. А. Леонтьева. Москва : МГУ, 1969. С. 5–17.

Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. Москва : Просвещение, 1983. 207 с.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. Москва : АПН РСФСР, 1970. 575 с.

Рубакин Н. А. Психология читателя и книги. Москва : Всесоюзная книжная палата, 1977. 230 с.

Україна: на шляху до соціального залучення. Національна Доповідь про людський розвиток 2011 року «Україна: на шляху до соціального залучення». Published on Dec 4, 2012. URL : https://issuu.com/undpukraine/docs/ua_2011_ukr

Українці стали менше читати, дослідження TNS | Kantar TNS в ... URL : https://tns-ua.com/news/ukraintsyi-stali-menshe-chitat-issledovanie-tns

Чепелєва Н. В. Психологічна характеристика читання як особливого виду діяльності. Наукові записки інституту психології ім. Г. С. Костюка. 2004. Вип. 24. С. 16–31.

Reading can help reduce stress. The telegraph. 2009. URL: https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html (дата звернення: 06.11. 2019).

References

Білик Н. І. Літературний компонент у науковій картині світу та образі світу старшокласника як умова формування емоційного інтелекту. Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. пр. Всеукраїнського круглого столу «Інтеграція змісту освіти в профільній школі», 17 квітня 2019 р., Полтава / Інститут педагогіки НАПН України; Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського / [головн. ред. В. Р. Ільченко]. Вип. 11. Полтава : ПОІППО, 2019. С. 160–167.

Bilshe knyzhok, bilshe spivchuttya: veb-sajt. Retrieved from https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html [in Ukrainian].

Bolila, A. S. (2012). Zhittya sered knyg: do 150-richchya vid dnya narodzhennya M. O. Rubakina (1862–1946). Kalendar znamen i pam'yatnih dat, 3, 26-33 [in Ukrainian].

Vydy ta sposoby chytannia: veb-sajt. Retrieved from https://studfile.net/preview/4617817/page:2/ [in Ukrainian].

Vsemirnyi den knigi i avtorskogo prava: veb-sajt. URL: https://ru.unesco.org/commemorations/worldbookday/2018 [in Russian].

Vygotskii, L. S. (1996). Myshlenie i rech. Moskva: Labirint [in Russian].

Elkonin, D. B. (1962). Eksperimentalnj analiz nachalnogo etapa obucheniya chteniyu. In D. B. Elkonina (Ed.), Voprosy psihologii uchebnoi deyatelnosti mladshih shkolnikov (pp. 20-26). Moskva: APN RSFSR [in Russian].

Zeliuk, V. V., & Bilyk, N. I. (2018). Innovatsiinyi pidkhid do navchannia doroslykh u pisliadyplomnii pedahohichnii osviti. Imidzh suchasnoho pedahoha, 6 (183),19-23.Vziatoz: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/148178/149371

Zimnyaya, I. A. (1969). Rechevoj mehanizm v sheme porozhdeniya rechi. In A. A. Leonteva (Ed.), Psihologicheskie i psiholingvisticheskie problemi vladeniya yazikom (pp. 5-17). Moskva: MGU [in Russian].

Klychnikova, Z. I. (1983). Psihologicheskie osobennosti obucheniya chteniyu na inostrannom yazyke. Moskva: Prosveshenie [in Russian].

Leontev, A. N. (1970). Problemi razvitiya psihiki. Moskva: APN RSFSR [in Russian].

Rubakin, N. A. (1977). Psihologiya chitatelya i knigi. Moskva: Vsesoyuznaya knizhnaya palata [in Russian].

Natsionalna Dopovid pro liudskyi rozvytok 2011 roku «Ukraina: na shliakhu do sotsialnoho zaluchennia». (2012). Vziato z: https://issuu.com/undpukraine/docs/ua_2011_ukr

Ukraintsi staly menshe chytaty, doslidzhennia TNS. (2014). Vziato z: ukraintsyi-stali-menshe-chitat-issledovanie-tns

Chepelyeva, N. V. (2004). Psihologichna harakteristika chitannya yak osoblivogo vidu diyalnosti. Naukovi zapiski institutu psihologiyi im. G. S. Kostyuka, 24, 16-31 [in Ukrainian].

Reading can help reduce stress. (2009). The telegraph. Retrieved from Reading-can-help-reduce-stress.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-15

Як цитувати

Шарошкіна, Н. Г., & Білик, Н. І. (2019). Читання як основа освіти дорослих в умовах бібліотек. Імідж сучасного педагога, (6(189), 5–9. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-5-9