Підготовка вчителів до застосування інноваційної системи викладання навчального предмета «Технології»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-17-20

Ключові слова:

навчальна програма; зміст загальної середньої освіти; технології

Анотація

Проаналізовано та узагальнено результати експериментального дослідження проблеми застосування інноваційної системи технологічної освіти в гімназіях. Проведено порівняльний аналіз відомих систем трудового навчання і професійної підготовки. Виокремлено їхні переваги й недоліки. Теоретично обґрунтовано вимоги до сучасної системи  навчання технологій і розкрито роль учителя в її ефективному застосуванні. Досліджено складники інноваційної системи технологічної освіти учнів та взаємозв’язки між ними. 

На основі отриманих результатів проведеного експерименту показано вплив навчально-методичного забезпечення на створення інноваційного середовища технологічної освіти в Новій українській школі.

Біографія автора

Василь Іванович Туташинський, Інститут педагогіки НАПН України

кандидат педагогічних наук, завідувач відділу технологічної освіти

Посилання

Білик Н. І., Старовойтова Л. І. Педагог-новатор – важливий важіль оптимізації системи неперервної освіти. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2022. № 5 (206). С. 5–9. URL: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/16077.

Кремень В. Інноваційна людина як мета сучасної освіти. Філософія освіти = Philosophy of Education. 2013. № 1 (12). C. 7–22.

Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» : наказ Міністерства освіти і науки України від 02.04.2021 р. № 406. URL: https://drive.google.com/file/d/1GilzceKTmCR8-2lQTDz9sbfsIULI0uVG/view (дата звернення: 5.12.2022).

Програма підвищення кваліфікації учителів, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти «Нова українська школа: перехід на наступний рівень». URL: http://pano.pl.ua/images/new_folder/Pidvyshchennya_kvalifikatsiyi/Prohramy_korotkoterminovykh_FORM_pidvyshchennya_kvalifikatsiyi/NUSH.pdf (дата звернення: 5.12.2022).

Тарара А. М. Науково-технічна творчість : практ. посіб. Київ : Педагогічна думка, 2019. 128 с.

Тарара А. М. Проєктування і конструювання об’єктів техніки : навч. посіб. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2019. 144 с.

Топузов О. М., Засєкіна Т. М. Концепція підручників як складників дидактичної системи навчання адаптаційного циклу. Проблеми сучасного підручника. 2022. № 28. C. 191–201.

Туташинський В. І. Методичні рекомендації до модельної навчальної програми «Технології». Використання модельних навчальних програм в освітньому процесі гімназії : метод. реком. / Н. Б. Голуб, Д. В. Васильєва, Т. М. Засєкіна, С. О. Науменко, В. І. Туташинський, Т. О. Яценко. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. URL: http://undip.org.ua/upload/files/%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93II._5-6_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8.pdf

Туташинський В. І. Особливості дистанційного навчання предметів технологічної галузі. Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи : аналітико-методичні матеріали / уклад. М. В. Головко. Київ : Педагогічна думка, 2021. С. 137–143. URL:

http://undip.org.ua/upload/files/%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93II._5-6_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8.pdf

Формування освітнього середовища профільної школи : монографія / [М. О. Ассанов, М. В. Васьківський, В. І. Доротюк та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. Київ : Педагогічна думка, 2013. 200 с.

References

Bilyk, N. I., & Starovoytova, L. I. (2022). Pedahoh-novator – vazhlyvyi vazhil optymizatsiyi systemy neperervnoyi osvity [An innovative teacher is an important lever for optimizing the continuous education system]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 5 (206). Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/16077 [in Ukrainian].

Kremen, V. (2013). Innovatsiyna lyudyna yak meta suchasnoyi osvity [The image of a modern teacher]. Filosofiya osvity= Philosophy of Education, 1 (12), 7-22 [in Ukrainian].

Pro realizatsiiu innovatsiinoho osvitnoho proiektu vseukrainskoho rivnia za temoiu «Rozroblennia i vprovadzhennia navchalno-metodychnoho zabezpechennia dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity v umovakh realizatsii Derzhavnoho standartu bazovoi serednoi osvity» [On the implementation of an innovative educational project at the all-Ukrainian level on the topic "Development and implementation of educational and methodological support for general secondary education institutions in the conditions of the implementation of the State Standard of Basic Secondary Education"]: nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 02.04.2021 r. № 406. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1GilzceKTmCR82lQTDz9sbfsIULI0uVG/view [in Ukrainian].

Prohrama pidvyshchennia kvalifikatsii uchyteliv, yaki zabezpechuvatymut realizatsiiu novoho Derzhavnoho standartu bazovoi serednoi osvity «Nova ukrainska shkola: perekhid na nastupnyi riven» [The teacher training program that will ensure the implementation of the new State standard of basic secondary education "New Ukrainian school: transition to the next level"]. Retrieved from http://pano.pl.ua/images/new_folder/Pidvyshchennya_kvalifikatsiyi/Prohramy_korotkoterminovykh_FORM_pidvyshchennya_kvalifikatsiyi/NUSH.pdf [in Ukrainian].

Tarara, A. M. (2019). Naukovo-tekhnichna tvorchist [Scientific and technical creativity]: praktychnyi posibnyk. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Tarara A. M. (2019). Proyektuvannya i konstruyuvannya obyektiv tekhniky [Design and construction of equipment objects]: navchalnyy posibnyk. Kyiv: KONVI PRINT [in Ukrainian].

Topuzov, O. M., & Zasyekina, T. M. Kontseptsiya pidruchnykiv yak skladnykiv dydaktychnoyi systemy navchannya adaptatsiynoho tsyklu [The concept of textbooks as components of the didactic system of learning the adaptation cycle]. Problemy suchasnoho pidruchnyka [Problems of the modern textbook], 28, 191-201 [in Ukrainian].

Tutashynskyi, V. I. (2021). Metodychni rekomendatsiyi do modelnoyi navchalnoyi prohramy «Tekhnolohiyi» [Methodological recommendations for the model curriculum "Technology"]. In N. B. Holub, D. V. Vasylyeva, T. M. Zasyekina et. al (Comps.), Vykorystannya modelnykh navchalnykh prohram v osvitnomu protsesi himnaziyi [The use of model curricula in the educational process of the gymnasium]: metodychni rekomendatsiyi. Kyiv: KONVI PRINT. Retrieved from. http://undip.org.ua/upload/files/%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93II._5-6_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8.pdf [in Ukrainian].

Tutashynskyi, V. I. (2021). Osoblyvosti dystantsiynoho navchannya predmetiv tekhnolohichnoyi haluzi [Peculiarities of distance learning of technological subjects]. In M. V. Holovko (Comp.), Dystantsiyne navchannya v umovakh karantynu: dosvid ta perspektyvy [Distance learning in quarantine conditions]: analityko-metodychni materialy (pp. 137-143). Kyiv: Pedahohichna dumka. Retrieved from http://undip.org.ua/upload/files/%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93II._5-6_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8.pdf [in Ukrainian].

Assanov, M. O., Vaskivskyi, M. V., & Dorotyuk, V. I. et. al (Comps.). (2013). Formuvannya osvitnoho seredovyshcha profilnoyi shkoly [Formation of the educational environment of a specialized school]: monohrafia. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Дата надходження до редакції

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Туташинський, В. І. (2023). Підготовка вчителів до застосування інноваційної системи викладання навчального предмета «Технології» . Імідж сучасного педагога, (6(207), 17–20. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-17-20