Сутність поняття «цифрова компетентність керівника закладу загальної середньої освіти в умовах неформальної освіти»

Автор(и)

  • Олена Іванівна Засімович Комунальний заклад «Вінницький ліцей №7 ім. Олександра Сухомовського», Україна https://orcid.org/0000-0001-8831-2938

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-4(205)-65-69

Ключові слова:

цифрова компетентність; інформаційна гігієна; ІКТ-компетентність; неформальна освіта

Анотація

Розглянуто особливості цифрової компетентності керівника ЗЗСО в умовах неформальної освіти, принципи її формування: системності, неперервності, діяльності та саморозвитку.

Найпоширенішою в наш час є система післядипломної освіти педагогічних працівників, яка миттєво адаптується до потреб сучасних запитів суспільства та забезпечує процес навчання завдяки різноманітним Інтернет-ресурсам.

Обґрунтовано необхідність формування цифрової компетентності керівника ЗЗСО в умовах неформальної освіти.

Виділені основні аспекти цифрової компетентності: високий рівень грамотності у сфері ІКТ, ефективність застосування цифрових технологій в освітній діяльності, в тому числі й для вирішення професійних завдань, розуміння цифрових технологій як основи нової концепції в освіті, спрямованої на розвиток у здобувачів освіти навичок сучасного інформаційного суспільства.

Виокремлено три рівні сформованості цифрової компетентності: загальнокористувацький, загальнопедагогічний і предметно-орієнтований.

Проведено аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових праць із питання вивчення сутності цифрової компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах неформальної освіти.

Виокремлено складники цифрової компетентності керівника закладу загальної середньої освіти.

Виділено основні методи формування цифрової компетентності керівника закладу загальної середньої освіти: метод навчання поза робочим і на робочому місці, змішані методи навчання.

Проведено аналіз системи неформальної освіти в Україні та враховано доцільність навчання дорослих, що дало можливість уточнити й скоригувати наповнення методичних аспектів формування цифрової компетентності керівника закладу загальної середньої освіти.

Розкрито сутність поняття «формування цифрової компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах неформальної освіти».

Біографія автора

Олена Іванівна Засімович, Комунальний заклад «Вінницький ліцей №7 ім. Олександра Сухомовського»

заступниця директора з навчально-виховної роботи

Посилання

Білик Н. І., Пилипенко В. В., Шостя С. П. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 6 (195). С. 15–20. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217445.

Жалдак М. І., Хомік О. А. Формування інформаційної культури вчителя. URL: www.icfcst.kiev.ua/SYMPOSIUM/Proceedings/Galdak.doc

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Кухаренко В. М. Сучасні технології дистанційного навчання. Інноваційні педагогічні технології у вищій школі : зб. наук.-метод. праць / за ред. О. Г. Романовського, Ю. І. Панфілова. Харків : НТУ «ХПІ», 2010. С. 91–103.

Нова українська школа. Порадник для вчителя. URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/razdel_1_Oglyad.pdf

Олійник В. В., Даниленко Л. І. Професійне зростання педагогічних працівників: організаційно-педагогічний аспект. Методист. 2003. № 3. С. 2–5.

Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. реком. / за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук. Київ : Атіка, 2010. 88 с.

Половенко О. В., Литвиненко О. В. Інформаційна компетентність суб’єктів освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу: проблеми та шляхи їх вирішення (з досвіду роботи Ошеги З.С., методиста методичного кабінету відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації). Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського», 2015. 40 с.

Прийма С. М., Строкань О.В., Лубко Ю. О., Литвин Д.В., Білик Н. І. Розробка інформаційної системи семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання. Проблеми програмування. 2020. № 2–3. С. 11–21. DOI: https://doi.org/10.15407/pp2020.02-03.011. URL: http://www.isofts.kiev.ua/ukrproh-2020/

Стенд Патріот. Стаття «Випускник Нової школи». За матеріалами МОН від 25 жовтня 2018 року. URL: https://stend-patriot.com/statti/48-vipusknik-novoji-ukrajinskoji-shkoli

Щодо організації навчання вчителів із використання інформаційно-комунікаційних технологій : Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України No1/9-493 від 24.06.11 р. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/19837.

Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. URL: https://bitly.su/6FpczR.

References

Bilyk, N. I., Pylypenko, V. V., & Shostia, S. P. (2020). Rozvytok tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Development of digital competence of teaching staff in the postgraduate education system]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 6 (195), 15-20. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217445 [in Ukrainian].

Zhaldak, M. I., & Khomik, O. A. Formuvannia informatsiinoi kultury vchytelia [Formation of information culture of the teacher]. Retrieved from www.icfcst.kiev.ua/SYMPOSIUM/Proceedings/Galdak.doc

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Kukharenko, V. M. (2010). Suchasni tekhnolohii dystantsiinoho navchannia [Modern technologies of distance learning]. In Romanovskoho O. H., Panfilova Yu. I. (Eds.), Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii u vyshchii shkoli [Innovative pedagogical technologies in higher education]: zb. nauk.-metod. prats (pp. 91-103). Kharkiv: NTU «KhPI» [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian school. Teacher's guide]. Retrieved from https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/razdel_1_Oglyad.pdf [in Ukrainian].

Oliinyk, V. V., & Danylenko, L. I. (2003). Profesiine zrostannia pedahohichnykh pratsivnykiv: orhanizatsiino-pedahohichnyi aspekt [Professional growth of teaching staff: organizational and pedagogical aspect]. Metodyst [Methodist], 3, 2-5 [in Ukrainian].

Bykova, V. Yu., Spirina, O. M., & Ovcharuk, O. V. (Eds.). (2010). Osnovy standartyzatsii informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei v systemi osvity Ukrainy [Basics of standardization of information and communication competences in the education system of Ukraine]: metod. rekom. Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Polovenko, O. V., & Lytvynenko, O. V. (2015). Informatsiina kompetentnist sub’iektiv osvitnoho prostoru zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia (z dosvidu roboty Oshehy Z.S., metodysta metodychnoho kabinetu viddilu osvity Petrivskoi raionnoi derzhavnoi administratsii) [Information competence of the subjects of the educational space of the general educational institution: problems and ways to solve them (from the work experience of Oshega Z.S., methodologist of the methodological office of the education department of the Petrivska district state administration)]. Kirovohrad: KZ «Kirovohradskyi oblasnyi instytut pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity imeni Vasylia Sukhomlynskoho» [in Ukrainian].

Pryima, S. M., Strokan, O.V., Lubko, Yu. O., Lytvyn, D.V., & Bilyk, N. I. (2020). Rozrobka informatsiinoi systemy semantychnoi identyfikatsii i dokumentuvannia rezultativ neformalnoho y informalnoho navchannia [Development of an information system of semantic identification and documentation of the results of informal and informal learning]. Problemy prohramuvannia [Programming problems], 23, 11-21. DOI: https://doi.org/10.15407/pp2020.02-03.011. Retrieved from http://www.isofts.kiev.ua/ukrproh-2020/ [in Ukrainian].

Stend Patriot. Stattia «Vypusknyk Novoi shkoly» [Patriot stand. Article "Graduate of the New School"]. Za materialamy MON vid 25 zhovtnia 2018 roku. Retrieved from https://stend-patriot.com/statti/48-vipusknik-novoji-ukrajinskoji-shkoli [in Ukrainian].

Shchodo orhanizatsii navchannia vchyteliv iz vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Regarding the organization of teacher training in the use of information and communication technologies]: Lyst MON molod sport No1/9-493 vid 24.06.11 r. Retrieved from http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/19837 [in Ukrainian].

Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Retrieved from https://bitly.su/6FpczR.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Засімович, О. І. (2023). Сутність поняття «цифрова компетентність керівника закладу загальної середньої освіти в умовах неформальної освіти» . Імідж сучасного педагога, (4(205), 65–69. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-4(205)-65-69

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ