Формування екологічної компетентності фахівців лісового господарства в умовах використання SMART-технології управління освітнім процесом

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-71-77

Ключові слова:

екологічна компетентність; фахівці лісового господарства; компоненти екологічної компетентності; педагогічна технологія; SMART-середовище; управління освітнім процесом

Анотація

Мета статті полягає в аналізі сучасних дидактичних підходів з формування екологічної компетентності майбутніх фахівців лісового господарства в умовах використання SMART-технології управління освітнім процесом. Визначена структура екологічної компетентності фахівців лісового господарства, яка складається з мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного та особистісно-розвивального компонентів. Запропонована концептуальна модель підготовки фахівців лісового господарства, яка заснована на компетентнісному та технологічному підходах і складається із сукупності взаємопов’язаних ціннісно-орієнтувального, інформаційно-когнітивногго, організаційно-діяльнісного, контрольно-аналітичного етапів. Початковими вершинами цієї моделі є вимоги освітньо-кваліфікаційних характеристик, а завершальною вершиною – сукупність критеріїв екологічної компетентності фахівців лісового господарства. Формування екологічної компетентності фахівців лісового господарства здійснюється в умовах педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів в системі «освітній SMART-комплекс – здобувач – педагог». Проаналізовано рівень готовності здобувачів вищої освіти до майбутньої професійної діяльності у лісогосподарській галузі на прикладі SMART-технології управління освітнім процесом у Державному біотехнологічному університеті. Педагогічними експериментами доведено, що загальна ефективність процесу формування екологічної компетентності фахівців лісового господарства за SMART-технологією управління освітнім процесом складає 18,95 % порівняно з традиційною системою навчання.

Біографії авторів

Віктор Михайлович Нагаєв, Державний біотехнологічний університет, м. Харків

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування

Анастасія Анатоліївна Суска, Державний біотехнологічний університет, м. Харків

докторка економічних наук, професорка, деканка факультету лісового господарства, деревооброблювальних технологій та землевпорядкування

Світлана Вікторівна Кускова, Державний біотехнологічний університет, м. Харків

кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування

Посилання

Березюк О. С. Системний підхід до формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців у сучасному освітньому просторі. Професійна педагогічна освіта (системні дослідження) : колективна монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 256.

Біда О. А., Орос І. І., Гончарук В. В. Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства: стратегічні цілі забезпечення екологічної стійкості. Наукові записки Центрального Українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Педагогічні науки. 2020. № 200. С. 10–13.

Виговська С. В., Виговський А. Ю. Формування дослідницьких умінь майбутніх фахівців лісового господарства під час лабораторних занять. Наукові праці SWorld. 2016. Т. 4, вип. 3 (44). С. 19–22.

Клочко О. В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-цифрових технологій : монографія. Вінниця : Т. П. Барановська, 2018. 350 с.

Нагаєв В. М. Методологічні засади управління навчально-творчою діяльністю студентів : монографія. Харків : Стильна типографія, 2018. 151 с.

Подоляк З. Р. Професійна підготовка управлінських кадрів для лісівничої галузі в лісогосподарських школах Австрії. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2014. Vol. 17, is. 35. Р. 78–82.

Про схвалення Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. № 725-р. 370 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2013- %D1%80#Text (дата звернення: 17.10.2021).

Стрижак Н. Шляхи удосконалення екологічної підготовки майбутніх техніків лісового господарства. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. № 1. С. 120–127.

Ткач М. М. Створення освітнього середовища у професійній підготовці бакалаврів лісового і садово-паркового господарства. Інноваційна педагогіка. 2018. Вип. 6. С. 187–191.

Хрик В. М. Професійні компетентності майбутніх фахівців лісового господарства. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2022. Вип. 1. С. 50−58.

Хрик В. М. Інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців лісового господарства. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 7 (111). С. 356−371.

Яшник С. В. Формування управлінської культури майбутніх фахівців лісогосподарської галузі: теорія, методика, практика : монографія. Київ : НУБіП України, 2016. 479 с.

Koshkalda I. I., Tyshkovet V. V., Suska A. A. Ecological and economic basis of anti-erosion stability of forest-agrarian landscapes. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018. Vol 27. No 3, P. 444-452.

References

Bereziuk, O. S. (2015). Systemnyi pidkhid do formuvannia polikulturnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv u suchasnomu osvitnomu prostori [A systematic approach to the formation of multicultural competence of future professionals in the modern educational space]. In Profesiina pedahohichna osvita (systemni doslidzhennia) [Professional pedagogical education (systematic research)]: kolektyvna monohrafiia (pp. 256). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Bida, O. A., Oros, I. I., & Honcharuk, V. V. (2020). Teoretychni osnovy profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv lisovoho hospodarstva: stratehichni tsili zabezpechennia ekolohichnoi stiikosti [Theoretical bases of professional training of future forestry specialists: strategic goals of ensuring ecological sustainability]. Naukovi zapysky Tsentralnoho Ukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Pedahohichni nauky [Scientific notes of the Central Ukrainian State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko. Pedagogical sciences], 200, 10-13 [in Ukrainian].

Vyhovska, S. V., & Vyhovskyi, A. Yu. (2016). Formuvannia doslidnytskykh umin maibutnikh fakhivtsiv lisovoho hospodarstva pid chas laboratornykh zaniat [Formation of research skills of future forestry specialists during laboratory classes]. Naukovi pratsi SWorld [Scientific works of SWorld], 4, 3 (44), 19-22 [in Ukrainian].

Klochko, O. V. (2018). Profesiina pidhotovka maibutnikh menedzheriv ahrarnoho vyrobnytstva zasobamy suchasnykh informatsiino-tsyfrovykh tekhnolohii [Professional training of future managers of agricultural production by means of modern information and digital technologies]: monohrafiia. Vinnytsia: T. P. Baranovska [in Ukrainian].

Nahaiev, V. M. (2018). Metodolohichni zasady upravlinnia navchalno-tvorchoiu diialnistiu studentiv [Methodological principles of management of educational and creative activity of students]: monohrafiia. Kharkiv: Stylna typohrafiia [in Ukrainian].

Podoliak, Z. R. (2014). Profesiina pidhotovka upravlinskykh kadriv dlia lisivnychoi haluzi v lisohospodarskykh shkolakh Avstrii [Professional training of managers for the forestry industry in Austrian forestry schools]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 17, 35, 78-82 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku ahrolisomelioratsii v Ukraini [About approval of the Concept of development of agroforestry in Ukraine]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.09.2013 r. № 725-r. 370 Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2013-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Stryzhak, N. (2013). Shliakhy udoskonalennia ekolohichnoi pidhotovky maibutnikh tekhnikiv lisovoho hospodarstva [Ways to improve the environmental training of future forestry technicians]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity [Pedagogy and psychology of vocational education], 1, 120-127 [in Ukrainian].

Tkach, M. M. (2018). Stvorennia osvitnoho seredovyshcha u profesiinii pidhotovtsi bakalavriv lisovoho i sadovo-parkovoho hospodarstva [Creating an educational environment in the professional training of bachelors of forestry and horticulture]. Innovatsiina pedahohika [Innovative pedagogy], 6, 187-191 [in Ukrainian].

Khryk, V. M. (2022). Profesiini kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv lisovoho hospodarstva [Professional competencies of future forestry specialists]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny [Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after Pavel Tychyna], 1, 50-58 [in Ukrainian].

Khryk, V. M. (2021). Innovatsiini tekhnolohii pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv lisovoho hospodarstva [Innovative technologies for training future forestry specialists]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 7 (111), 356-371 [in Ukrainian].

Yashnyk, S. V. (2016). Formuvannia upravlinskoi kultury maibutnikh fakhivtsiv lisohospodarskoi haluzi: teoriia, metodyka, praktyka [Formation of management culture of future specialists in the forestry industry]: monohrafiia. Kyiv: NUBiP Ukrainy [in Ukrainian].

Koshkalda I. I., Tyshkovet V. V., Suska A. A. (2018). Ecological and economic basis of anti-erosion stability of forest-agrarian landscapes. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol 27. No 3. 444-452.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Нагаєв, В. М., Суска, А. А., & Кускова, С. В. (2022). Формування екологічної компетентності фахівців лісового господарства в умовах використання SMART-технології управління освітнім процесом. Імідж сучасного педагога, (3(204), 71–77. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-71-77

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають