Особливості формування інформаційно-комунікативної компетентності старшокласників

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Горобченко Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4388-1007
  • Тетяна Юріівна Ващенко Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5767-8563

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-111-114

Ключові слова:

компетентність; комунікативна компетентність; інформаційна компетентність; інформаційно-комунікативна компетентність; інформаційно-компетентнісний учень

Анотація

Сучасні процеси глобалізації світу, інформатизації суспільного життя,  інноваційні вектори в розвитку економіки, політики, соціокультурної сфери висувають нові вимоги до освітньої системи. У свою чергу, в методичному просторі йдеться не просто про знання мови, а й про вміння використовувати її в реальному спілкуванні, про практичне володіння мовою, тобто про розвиток інформаційно-комунікативної компетентності. Вона виступає як одна з ключових інструментальних компетентностей, що забезпечує  здатність учня до пошуку, оброблення, використання основної та допоміжної навчальної інформації в освітньому процесі, а також здатність до різних видів і форм комунікації у навчальній і позанавчальній діяльності.

Біографії авторів

Наталія Володимирівна Горобченко, Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри германської філології та зарубіжної літератури

Тетяна Юріівна Ващенко, Житомирський державний університет імені Івана Франка

викладачка кафедри германської філології та зарубіжної літератури

Посилання

Білик Н. І. Комунікативна компетентність керівників закладів загальної середньої освіти в умовах Нової української школи. Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка : електрон. наук. фах. видання. 2019. Вип. 6 (11). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/146 DOI https://doi.org/10.33296/2707-0255-6(11)-04

Гирин О. В., Євченко В. В., Жуковська В. В. та ін. Формування компетентності «Hавчання впродовж життя» як ключової вимоги професійної підготовки вчителя ХХІ століття : навч.-метод. посіб. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 168 с.

Дакалюк О. О. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб активізації самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2020. Вип. 58. С. 35–48.

Дідух Л. І. Інформаційно-комунікативна компетентність викладача. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. 2013. № 32-33 (36-37). С. 150–155

Ігнатович О. М. Інформаційно-комунікативні технології в професійному консультуванні особистості. Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum-SOIS, 2020) : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. WEB-форуму, (Київ – Харків, 25-27 берез. 2020 р.). Харків : Мадрид, 2020. С. 257–259.

Калініна Л. В., Папіжук В. О., Полховська М. В., Кузьменко О. Ю., Прокопчук Н. Р. та ін. Занурення в майбутню професію як ігровий засіб профорієнтації школярів : навч.-метод. посіб. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. 154 с.

Панамарьова О. Б. Інформаційно-комунікаційні технології в організації самостійної роботи студентів технічних спеціалізацій коледжів. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я : тези доп. Харків : НТУ "ХПІ", 2019. Ч. ІV. С. 113.

Соснін О. В. Інформаційно-комунікативна компетентність громадянина в процесах формування громадянського суспільства. Віче. 2012. №20. С. 22–26.

Bilyk N. I. Сommunicative competence as a professional quality of teacher for general secondary education. In S. T. Zolotukhina, & I. M. Trubavina (Eds.), Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph. Vienna : Premier Publishing, 2019. P. 191–201.

Ben Youssef A., Dahmani M. The impact of ICT’s on students’ performance. In Higher (Ed.) Direct effects, indirect effects and Organizational change. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, RUSC, 2018. Vol. 5, n° 1. P. 45–56.

Glossary. Quality in education and training. European Centre for the Development of Vocational Training. 2011. Р. 23–24.

References

Bilyk, N. I. (2019). Komunikatyvna kompetentnist kerivnykiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity v umovakh Novoi ukrainskoi shkoly [Communicative competence of heads of general secondary education in the New Ukrainian school]. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Pedahohika [Adaptive control: theory and practice. Pedagogy], 6 (11). Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/146 [in Ukrainian].

Hyryn, O. V., Yevchenko, V. V., & Zhukovska, V. V. et al. (2018). Formuvannia kompetentnosti «Havchannia vprodovzh zhyttia» yak kliuchovoi vymohy profesiinoi pidhotovky vchytelia XXI stolittia [Formation of "Lifelong learning" competence as a key requirement for professional training of teachers of the XXI century]: navch.-metod. posib. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Dakaliuk, O. O. (2020). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii yak zasib aktyvizatsii samostiinoi roboty studentiv v umovakh dystantsiinoho navchannia [Information and communication technologies as a means of activating independent work of students in distance learning]. In Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems]: zb. nauk. prats (Vol. 58, pp. 35-48). Vinnytsia. Print Plus LLC [in Ukrainian].

Didukh L. I. (2013) Information and communicative competence of the teacher. Problems and prospects of formation of the national humanitarian and technical elite. 32-33 (36-37) [in Ukrainian].

Ihnatovych, O. M. (2020). Informatsiino-komunikatyvni tekhnolohii v profesiinomu konsultuvanni osobystosti [Information and communication technologies in professional counseling of the individual]. In Rozbudova yedynoho vidkrytoho informatsiinoho prostoru osvity vprodovzh zhyttia (Forum-SOIS, 2020) Building a single open information space for lifelong learning (Forum-SOIS, 2020): zb. materialiv II Mizhnar. nauk.-prakt. WEB-forumu (pp. 257-259). Kharkiv: Madrid [in Ukrainian].

Kalinina, L. V., Papizhuk, V. O., Polkhovska, M. V., Kuzmenko, O. Yu., & Prokopchuk, N. R. et al. (2020). Zanurennia v maibutniu profesiiu yak ihrovyi zasib proforiientatsii shkoliariv [Immersion in the future profession as a game tool for students’ career guidance]. Zhytomyr: Publishing house of ZhSU named after I. Franko [in Ukrainian].

Panamarova, O. B. (2019). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv tekhnichnykh spetsializatsii koledzhiv [Information and communication technologies in the organization of independent work of students of technical specializations of colleges]. In Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorov‘ia [Information technologies: science, engineering, technology, education, health]: tezy dop. (P. IV, pp. 113). Kharkiv: NTU "KhPI" [in Ukrainian].

Sosnin O.V. (2012) Information and communicative competence of the citizen in the processes of forming civil society. Viche. 20. [in Ukrainian].

Bilyk N. I. (2019). Сommunicative competence as a professional quality of teacher for general secondary education. In S. T. Zolotukhina, & I. M. Trubavina (Eds.), Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph (pp. 191-201). Vienna: Premier Publishing [in English].

Ben Youssef, A., Dahmani, M. (2008). The impact of ICT’s on students’ performance in Higher Education. Direct effects, indirect effects and Organizational change, RUSC, 5, 1, 45-56 [in English].

Glossary. Quality in education and training. (2011). European Centre for the Development of Vocational Training, 23-24 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Горобченко, Н. В., & Ващенко, Т. Ю. (2022). Особливості формування інформаційно-комунікативної компетентності старшокласників . Імідж сучасного педагога, (3(204), 111–114. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-111-114