До питання корекції дисграфії у дітей молодшого шкільного віку

Автор(и)

  • Ірина Миколаївна Олійник Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2315-2456
  • Лілія Романівна Тищенко Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8126-327X
  • Лариса Іванівна Яценюк Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9139-8880

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-91-94

Ключові слова:

дисграфія; класифікація видів порушень; діагностика; логопедична робота; напрями корекційної-розвиткової діяльності

Анотація

Порушено питання розладів писемного мовлення (дисграфії) у дітей як однієї із найактуальніших проблем сучасної логопсихології. Проаналізовано причини виникнення функціональних мовленнєвих труднощів,  розглянуто підходи щодо класифікацій видів порушень писемного мовлення в учнів початкових класів.

Особливу увагу зосереджено на своєчасному виявлені та визначенні  відповідної форми дисграфії та ступеня її вираженості у дитини; формулюванні логопедичного висновку, що дає змогу встановити основні напрями корекційного впливу та виправлення розладів писемного мовлення.

Висвітлено методичні підходи до корекційної роботи на різних етапах відповідно до виду порушення мовленнєвої функції та специфіки її проявів у дітей молодшого шкільного віку.

Наголошено на доцільності підвищення фахової компетентності вчителів початкових класів щодо особливостей планування, організації та оцінювання освітньої діяльності молодших школярів для подолання мовленнєвих труднощів в контексті реалізації Державного стандарту початкової освіти та Концепції Нової української школи.

Обґрунтовано необхідність тісної співпраці всіх учасників освітнього процесу щодо коригування мовленнєвої діяльності учнів початкових класів із розладами писемного мовлення.

Біографії авторів

Ірина Миколаївна Олійник, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

Лілія Романівна Тищенко, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

доцентка кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

Лариса Іванівна Яценюк, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

старша викладачка кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

Посилання

Азова О. И. Система логопедической работы по коррекции дизорфографии у младших школьников : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.03. Москва, 2006. 329 с.

Бартєнєва Л. І. Передумови формування орфографічної навички у дітей дошкільного віку з НЗНМ. Теорія і практика сучасної логопедії : зб. наук. праць. Київ : Актуальна освіта, 2004. Вип. 1. URL: http://wikipage.com.ua/1x9766.html

Данілавічютє Е. А. Методика подолання фонемо-графічних відхилень у молодших школярів з ДЦП. Теорія і практика сучасної логопедії : зб. наук. праць. Київ : Актуальна освіта, 2018. Вип. 1. С. 99–134.

Державний стандарт початкової освіти. Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти : постанова Кабінету Міністрів України № 688 від 24.07.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF/paran5 (дата звернення 18.05.2022).

Ільяна В. М. Корекція дислексій в учнів молодших класів спеціальних шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03. Київ, 2010.

Журавльова Л. С. Сучасний стан логопедичної практики корекційної роботи з молодшими школярами з дисграфією. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 34. С. 24–32.

Классификация дисграфии. Studbooks.net: вебсайт. URL: https://studbooks.net/1841086/pedagogika/klassifikatsiya_disgrafiy (дата звернення: 17.05.2022).

Коваль Л. В. Значення фонематичного компоненту в системі передумов формування писемних навичок у дітей з ДЦП. Український логопедичний вісник : зб. наук. праць. Київ : Актуальна освіта, 2010. Вип. 1. С. 39–42.

Корнев А. Н. Метаязыковые механизмы нарушения письма и чтения у детей. Нарушения письма и чтения: теоретический и экспериментальный анализ / под ред. О. Б. Иншаковой. Москва : НИИ Школьных технологий, 2008. С. 64–74.

Лалаева Р. И., Венедиктова Л. В. Дифференциальная диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников : учебно-метод. пособ. Санкт-Петербург : Образование, 1997. 171 с.

Садовникова И. М. Корекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма : пособ. для логопедов, учителей, психологов дошкольных учреждений и школ различных типов. Москва : АРКТИ, 2005. 400 с.

Соботович Є. Ф. Психолингвистическая структура речевой деятельности и механизмы её формирования. Киeв : ИЗМН, 1997. 44 с.

Тарасун В. В. Писемне мовлення: запобігання і корекція порушень : наук.-метод. посіб. Київ : МП Леся, 2007. 151 с.

Чередніченко Н. В., Тенцер Л. В. Зміст та організація логопедичної роботи з подолання дисграфії у молодших школярів в умовах корекційного та інклюзивного навчання. Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. праць. 2019. № 13 С. 312–324. URL: https://aqce.com.ua/download/publications/527/483.pdf/ (дата звернення: 21.05.2022).

References

Azova, O. Y. (2006). Sistema logopedicheskoi raboty po korrektcii dizorfografii u mladshikh shkolnikov [The system of speech therapy work on the correction of dysorphography in younger students]. (PhD diss.). Moskva [in Russian].

Bartienieva, L. I. (2004). Peredumovy formuvannia orfohrafichnoi navychky u ditei doshkilnoho viku z NZNM [Prerequisites for the formation of spelling skills in preschool children with NZNM]. In Teoriia i praktyka suchasnoi lohopedii [Theory and practice of modern speech therapy]: zb. nauk. prats (Is. 1). Kyiv: Aktualna osvita. Retrieved from http://wikipage.com.ua/1x9766.html [in Ukrainian].

Danilavichiutie, E. A. (2018). Metodyka podolannia fonemo-hrafichnykh vidkhylen u molodshykh shkoliariv z DTsP [Methods of overcoming phonemic and graphic deviations in primary school children with cerebral palsy]. In Teoriia i praktyka suchasnoi lohopedii [Theory and practice of modern speech therapy]: zb. nauk. prats (Is. 1, pp. 99-134). Kyiv: Aktualna osvita [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity. Pro vnesennia zmin do Derzhavnoho standartu pochatkovoi osvity [State standard of primary education. On Amendments to the State Standard of Primary Education]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 688 vid 24.07.2019 r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF/paran5 [in Ukrainian].

Iliana, V. M. (2010). Korektsiia dysleksii v uchniv molodshykh klasiv spetsialnykh shkil dlia ditei z tiazhkymy porushenniamy movlennia [Correction of dyslexia in junior students of special schools for children with severe speech disorders]. (PhD diss.). Київ [in Ukrainian].

Zhuravlova, L. S. (2017). Suchasnyi stan lohopedychnoi praktyky korektsiinoi roboty z molodshymy shkoliaramy z dyshrafiieiu [The current state of speech therapy practice of correctional work with younger students with dysgraphia]. In Korektsiina pedahohika ta spetsialna psykholohiia [Correctional pedagogy and special psychology]: zb. nauk. prats (Is. 34, pp. 24-32). Kyiv: Vydavnytstvo NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Klassifikatciia disgrafii [Classification of dysgraphia]. Studbooks.net. Retrieved from https://studbooks.net/1841086/pedagogika/klassifikatsiya_disgrafiy [in Russian].

Koval, L. V. (2010). Znachennia fonematychnoho komponentu v systemi peredumov formuvannia pysemnykh navychok u ditei z DTsP Znachennia fonematychnoho komponentu v systemi peredumov formuvannia pysemnykh navychok u ditei z DTsP [The value of the phonemic component in the system of prerequisites for the formation of writing skills in children with Cerebral palsy]. In Ukrainskyi lohopedychnyi visnyk [Ukrainian Speech Therapy Bulletin]: zb. nauk. prats (Is. 1, pp. 39-42). Kyiv: Aktualna osvita [in Ukrainian].

Kornev, A. N. (2008). Metaiazykovye mekhanizmy narusheniia pisma i chteniia u detei [Metalinguistic mechanisms of writing and reading disorders in children]. In O. B. Ynshakova (Ed.), Narusheniia pisma i chteniia: teoreticheskii i eksperimentalnyi analiz [Writing and Reading Disorders: Theoretical and Experimental Analysis] (pp. 64-74). Moskva: NYY Shkolnkh tekhnolohyi [in Russian].

Lalaeva, R. Y., & Venedyktova, L. V. (1997). Differentcialnaia diagnostika i korrektciia narushenii chteniia i pisma u mladshikh shkolnikov [Differential diagnosis and correction of reading and writing disorders in younger schoolchildren]: an educational method. allowance. Sankt-Peterburh: Obrazovanye [in Russian].

Sadovnykova, Y. M. (2005). Korektcionnoe obuchenie shkolnikov s narusheniiami chteniia i pisma: posobie dlia logopedov, uchitelei, psikhologov doshkolnykh uchrezhdenii i shkol razlichnykh tipov [Correctional education of schoolchildren with reading and writing disorders: a manual for speech therapists, teachers, psychologists of preschool institutions and schools of various types]. Moskva: ARKTY [in Russian].

Sobotovych, Ye. F. (1997). Psikholingvisticheskaia struktura rechevoi deiatelnosti i mekhanizmy ee formirovaniia [Psycholinguistic structure of speech activity and mechanisms of its formation]. Kiev: YZMN [in Russian].

Tarasun, V. V. (2007). Pysemne movlennia: zapobihannia i korektsiia porushen [Written speech: prevention and correction of violations]: naukovo-metodychnyi posibnyk. Kyiv: MP Lesia [in Ukrainian].

Cherednichenko, N. V., & Tentser, L. V. (2019). Zmist ta orhanizatsiia lohopedychnoi roboty z podolannia dyshrafii u molodshykh shkoliariv v umovakh korektsiinoho ta inkliuzyvnoho navchannia [Content and organization of speech therapy work to overcome dysgraphia in primary school children in the conditions of correctional and inclusive education]. In Aktualni pytannia korektsiinoi osvity [Current issues of correctional education]: zb. nauk. prats. (Is. 13, pp. 312-324). Retrieved from https://aqce.com.ua/download/publications/527/483.pdf/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Олійник, І. М., Тищенко, Л. Р., & Яценюк, Л. І. (2022). До питання корекції дисграфії у дітей молодшого шкільного віку . Імідж сучасного педагога, (3(204), 91–94. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-91-94