М. Андрієвський – відомий український педагог-новатор, громадський діяч і науковець (до 100-річчя з дня народження)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-5-13

Ключові слова:

Михайло Андрієвський; Гадяцька загальноосвітня школа-інтернат імені Є. П. Кочергіна; діти-сироти; родинне виховання; соціалізація особистості; профорієнтація; трудове виховання; педагог-новатор; громадсько-просвітницька діяльність

Анотація

Проаналізовано зміст педагогічного вчення та висвітлено освітньо-виховну, організаційно-педагогічну та громадсько-просвітницьку діяльність знаного полтавського педагога, громадського діяча, багаторічного директора Гадяцької загальноосвітньої школи-інтернату імені Є. П. Кочергіна Михайла Андрієвського (1922–1998). Висвітлено ідейно-теоретичні основи та новаторський зміст педагогічної концепції розвитку та соціалізації особистості у середовищі школи-інтернату М. Андрієвського, в основі якої було покладено трудове виховання за допомогою форм, методів, засобів і педагогічного середовища, які максимально моделювали сім’ю та забезпечували реальний соціально-гуманістичний ефект родинного виховання.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Токуєва, Полтавський державний аграрний університет

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка відділу мовної підготовки Центру міжнародної освіти

Посилання

Андриевский М. К. Большая родня. Раздумья о школе-интернате. Правда Украины. 1971. № 253. С. 2.

Андрієвський М. К. Інформація про наслідки роботи Гадяцької школи-інтернату за ІІІ чверть 1961-1962 навчального року. Державний архів Полтавської області. Ф. Р-4298. Оп. 1. Спр. 703. Арк. 23–25.

Андрієвський М. К., Павелко В. В. Прилучення до життя. Київ : Політвидав України, 1979. 102 с.

Андрієвський М. К. Право на освіту. Радянська школа. 1977. № 12. С. 14–16.

Беседа В. М., Галушка Н. А., Кущенко А. Л., Беседа О. Г. Історія Гадяцької школи-інтернату. Гадяч : Вид-во «Гадяч», 2008. 136 с.

Бойко А. М. Виховання людини : нове і вічне. Полтава : Техсервіс, 2006. 568 с.

Володин О. Горение. Народное образование. 1983. № 10. С. 39–42.

Інформація Полтавського обласного відділу народної освіти про хід виконання наказу Міністерства освіти УРСР від 8 січня 1969 року № 4 «Про покращення діяльності навчально-підсобних господарств інтернатних установ Української РСР». Державний архів Полтавської області. Ф. Р-1298. Оп. 8. Спр. 392. Арк. 2–5.

Інформація про підсумки конкурсу 1970 року «На кращу дослідницьку роботу з біології». Архів Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату І-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради. Спр. 20. Арк. 1–3.

Кобзар Б. Адаптація дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, до умов школи-інтернату. Довіра і надія.1996. № 2. С. 16–22.

Кривонос И., Павлий М., Тарасевич Н., Петренко Е. Работу каждого – на уровень лучших. Из опыта Гадячской школы-интерната Полтавской области. Народное образование. 1975. № 9. С. 75–80.

Лемберська М. Йти нам – разом! (Бесіда з М. К. Андрієвським, директором Гадяцької школи-інтернату імені Є. П. Кочергіна, Героєм Соціалістичної Праці, депутатом Верховної Ради СРСР, кандидатом у члени ЦК Компартії України). Дошкільне виховання. 1978. № 6. С. 6–7.

Лист заступника завідувача Полтавського облвно М. Лейка на ім’я заступника Міністра освіти УРСР Ніколаєнка І. В. від 18 червня 1974 р. № 02/1920 щодо виконання наказу Міністерства освіти Союзу РСР № 22 від 5 березня 1973 року «Про заходи до поліпшення роботи шкіл-інтернатів». Державний архів Полтавської області. Ф. Р-4298. Оп. 8. Спр. 118. Арк. 1–9.

Майорчик В. Путёвка в жизнь. Народом призванные : книга интервью. Харьков : Прапор, 1982. 175 с.

Мартусь В. Академія педагогічної практики (з досвіду роботи Гадяцької школи-інтернату). Зоря Полтавщини. 1968. № 276. С. 3.

Про хід виконання Постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1978 р. № 586 «Про підсобні сільські господарства підприємств, організацій і установ». Державний архів Полтавської області. Ф. Р-4298. Оп. 8. Спр. 470. Арк. 55–59.

Сердюченко Г. Його покликання. Зоря Полтавщини. 1968. № 181. С. 3

Характеристика Гадяцької школи-інтернату. Державний архів Полтавської області. Ф. Р-4298. Оп. 8. Спр. 33. Арк. 200–202.

Чернецький О. Грані таланту. Зоря Полтавщини. 1980. № 201. С. 4.

References

Andryevskyi, M. K. (1971). Bolshaia rodnia. Razdumia o shkole-ynternate [Large family. Reflections on the boarding school]. Pravda Ukrayny [Pravda Ukrayny], 253, 2 [in Russian].

Andriievskyi, M. K. (1962). Informatsiia pro naslidky roboty Hadiatskoi shkoly-internatu za III chvert 1961-1962 navchalnoho roku [Information about the results of operation of Hadiach Boarding School in the third quarter of the 1961-1962 academic year]. Derzhavnyi arkhiv Poltavskoi oblasti [State Archive of Poltava region]. F. R-4298 (1). 703, 23-25 [in Ukrainian].

Andriievskyi, M. K., & Pavelko, V. V. (1979). Pryluchennia do zhyttia [Involvement in life]. Kyiv: Politvydav Ukrainy [in Ukrainian].

Andriievskyi, M. K. (1977). Pravo na osvitu [The right to education]. Radianska shkola [Soviet school], 12, 14-16 [in Ukrainian].

Beseda, V. M., Halushka, N. A., Kushchenko, A. L., & Beseda O. H. (2008). Istoriia Hadiatskoi shkoly-internatu [History of Hadiach Boarding School]. Hadiach: Vyd-vo «Hadiach» [in Ukrainian].

Boiko, A. M. (2006). Vykhovannia liudyny: nove i vichne [Education of a person: the new and the eternal]. Poltava: Tekhservis [in Ukrainian].

Volodyn, O. (1983). Horenye [Eagerness]. Narodnoe obrazovanye [Public education], 10, 39-42 [in Russian].

Information of Poltava Regional Department of Public Education on the implementation of the order of the Ministry of Education of the USSR dated January 8, 1969 No. 4 «On improving the activities of educational and subsidiary farming households of boarding schools of the Ukrainian SSR» (1969). Derzhavnyi arkhiv Poltavskoi oblasti [State Archive of Poltava region]. F. R-1298 (8). 392, 2-5 [in Ukrainian].

Information on the results of the 1970 competition «For the best research work in biology» (1970). Arkhiv Hadiatskoho oblasnoho naukovoho litseiu-internatu I-III stupeniv imeni Ye. P. Kocherhina Poltavskoi oblasnoi rady [Archive of Hadiach Regional Scientific Lyceum-Boarding School of I-III Degrees named after I. Kocherhin of Poltava Regional Council]. 20, 1-3 [in Ukrainian].

Kobzar, B. (1996). Adaptatsiia ditei-syrit i ditei, yaki zalyshylysia bez pikluvannia batkiv, do umov shkoly-internatu [Adaptation of orphans and children left without parental care to the conditions of a boarding school]. Dovira i nadiia [Dovira i nadiia], 2, 16-22 [in Ukrainian].

Kryvonos, Y., Pavlyi, M., Tarasevych, N., & Petrenko, E. (1975). Rabotu kazhdoho – na uroven luchshykh. Yz opyta Hadiachskoi shkoly-ynternata Poltavskoi oblasty [Everyone's work among the best. From the experience of Hadiach Boarding School of Poltava region]. Narodnoe obrazovanye [Public education], 9, 75-80 [in Russian].

Lemberska, M. (1978). Yty nam – razom! (Besida z M. K. Andriievskym, dyrektorom Hadiatskoi shkoly-internatu imeni Ye. P. Kocherhina, Heroiem Sotsialistychnoi Pratsi, deputatom Verkhovnoi Rady SRSR, kandydatom u chleny TsK Kompartii Ukrainy) [Let's go together! (A conversation with M. K. Andrievsky, Head of Hadiach Boarding School named after I. Kocherhin, Hero of Socialist Labor, deputy of the Supreme Soviet of the USSR, candidate for the Central Committee of the Communist Party of Ukraine)]. Doshkilne vykhovannia [Preschool education], 6, 6-7 [in Ukrainian].

Letter from the Deputy Head of Poltava Region M. Leiko to the Deputy Minister of Education of the USSR Nikolaienko I.V. dated June 18, 1974 No. 02/1920 on the implementation of the order of the Ministry of Education of the USSR No. 22 dated March 5, 1973 «On measures to improve the operation of boarding schools» (1974). Derzhavnyi arkhiv Poltavskoi oblasti [State Archive of Poltava region]. F. R-4298 (8). 118, 1-9 [in Ukrainian].

Maiorchyk, V. (1982). Putevka v zhyzn. Narodom pryzvannye: knyha ynterviu [A ticket to life. Called by the people: a book of interviews]. Kharkov: Prapor [in Russian].

Martus, V. (1968). Akademiia pedahohichnoi praktyky (z dosvidu roboty Hadiatskoi shkoly-internatu) [Academy of the pedagogical practice (from the experience of Hadiach Boarding School)]. Zoria Poltavshchyny [Zoria Poltavshchyny], 276, 3 [in Ukrainian].

On the implementation of the Resolution of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine and the Council of Ministers of the USSR dated December 25, 1978 No. 586 «On subsidiary farming household of enterprises, organizations and institutions» (1978). Derzhavnyi arkhiv Poltavskoi oblasti [State Archive of Poltava region]. F. R-4298 (8). 470, 55-59 [in Ukrainian].

Serdiuchenko, H. (1968) Yoho poklykannia [His call]. Zoria Poltavshchyny [Zoria Poltavshchyny], 181, 3 [in Ukrainian].

Characteristics of Hadiach Boarding School. Derzhavnyi arkhiv Poltavskoi oblasti [State Archives of Poltava region], F. R-4298 (8). 33, 200-202 [in Ukrainian].

Chernetskyi, O. (1980). Hrani talantu [The facets of talent]. Zoria Poltavshchyny [Zoria Poltavshchyny], 201, 4 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Токуєва, Н. В. (2022). М. Андрієвський – відомий український педагог-новатор, громадський діяч і науковець (до 100-річчя з дня народження) . Імідж сучасного педагога, (3(204), 5–13. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-5-13

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНА ВІТАЛЬНЯ