Специфіка делегування повноважень із використанням концепції Кайдзен у закладі загальної середньої освіти

Автор(и)

  • Оксана Степанівна Боднар Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4207-0624
  • Галина Михайлівна Груць Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7918-7159
  • Марія Ігорівна Вуйцік Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8844-7813

Ключові слова:

заклад освіти; функціональні обов’язки керівника; делегування повноважень; виконання доручень; концепція Кайдзен

Анотація

Розкрито специфіку та структуру делегування повноважень в закладі загальної середньої освіти. Актуальність проблеми підтверджено зростанням функціональних обов’язків керівника та оновленням нормативно-правового супроводу діяльності директора закладу освіти. Проаналізовано сутність делегування повноважень як управлінської функції керівника. Визначено низку факторів впливу на делегування повноважень. Наведено результати анкетування щодо ставлення педагогів до виконання доручень. Продемонстровано узагальнені порівняльні оцінки компетентності педагогів щодо виконання доручень. Розкрито сутність компонентів процесу делегування повноважень за основі використання концептуальних ідей Кайдзен. Перспективами подальших досліджень можуть бути розробки критеріїв оцінювання ефективності делегування повноважень та розроблення методичних рекомендацій щодо використання концепції Кайдзен.

Біографії авторів

Оксана Степанівна Боднар, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Галина Михайлівна Груць, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Марія Ігорівна Вуйцік, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

магістрантка групи мУНЗ-11

Посилання

Білик Н. І. Тайм-менеджмент – ефективна технологія управління сучасним закладом освіти. Менеджмент розвитку сучасного закладу освіти в умовах інформаційного освітнього простору : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., (Полтава, 29 трав. 2020 р.) / за заг. ред. С. В. Королюк. Полтава : ПОІППО, 2020. С. 268–279.

Боднар О. С. Менеджмент персоналу закладу загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. Тернопіль : Крок, 2021. 380 с.

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Мармаза О. І. Менеджмент освітньої організації. Харків : ТОВ «Щедра садиба», 2017. 126 с.

Маслов В. І., Боднар О. С., Гораш К. В. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом : монографія. Тернопіль : Крок, 2012. 320 с.

Менеджмент : понятійно-термінологічний словник / за ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. Київ : МАУП, 2007. 744 с.

Професійний стандарт «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» : затверджений Міністерством економіки України від 17 вересня 2021 року. URL: https://osvita.ua/doc/files/news/844/84435/Nakaz-568-zatverdzh_standartu_keriv_22_0.pdf

Хриков Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. Київ : Знання, 2016. 360 с.

Управління закладом освіти : підручник / за ред. В. В. Крижка, О. С. Боднар. Київ : Освіта України, 2022. 556 с.

Do Doanh. What is Continuous Improvement (Kaizen)? URL: https://theleanway.net/what-is-continuous-improvement

Follett M. P. The New State, Chapter XIV. The Group Principle at Work, 1918

Hargrave Marshall Kaizen. Rasure Erika. URL: https://www.investopedia.com/terms/k/kaizen.asp

Kaizen. The dual nature of the kaizen system. URL: https://www.leanproduction.com/kaizen/

References

Bilyk, N. I. (2020). Taim-menedzhment – efektyvna tekhnolohiia upravlinnia suchasnym zakladom osvity [Time management is an effective technology for managing a modern educational institution]. In S. V. Korolyuk (Ed.), Menedzhment rozvytku suchasnoho zakladu osvity v umovakh informatsiinoho osvitnoho prostoru [Management of development of a modern educational institution in the conditions of information educational space]: zb. materialiv Vseukr. nauk.-prakt. Internet-konf. (pp. 268-279). Poltava: POIPPO [in Ukrainian].

Bodnar, O. S. (2021). Menedzhment personalu zakladu zahalnoi serednoi osvity [Personnel management of general secondary education]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Ternopil: Krok [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Marmaza, O. I. (2017). Menedzhment osvitnoi orhanizatsii [Management of educational organization]. Xarkiv: TOV «Shhedra sadyba» [in Ukrainian].

Maslov, V. I., Bodnar, O. S., & Gorash, K. V. (2012). Naukovi osnovy ta tekhnolohii kompetentnoho upravlinnia zahalnoosvitnim navchalnym zakladom [Scientific bases and technologies of competent management of a general educational institution]: monografiya. Ternopil: Krok [in Ukrainian].

Shhokin, G. V., Golovatyi, M. F., Antonyuk, O. V., & Sladkevych V. P. (Eds.). (2007). Menedzhment [Management]: ponyatino-terminologichnyi slovnyk. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Profesiinyi standart «Kerivnyk (dyrektor) zakladu zahalnoi serednoi osvity» [Professional standard "Head (director) of general secondary education"]: zatverdzhenyi Ministerstvom ekonomiky Ukrayiny vid 17 veresnya 2021 roku. Retrieved from https://osvita.ua/doc/files/news/844/84435/Nakaz-568-zatverdzh_standartu_keriv_22_0.pdf [in Ukrainian]

Khrykov, Ye. M. (2016). Upravlinnia navchalnym zakladom [Management of an educational institution]: navch. posib. Kyiv: Znannya [in Ukrainian].

Kryzhka, V. V., & Bodnar, O. S. (Eds.). (2022). Upravlinnia zakladom osvity [Management of educational institutions]: pidruchnyk. Kyiv: Osvita Ukrayiny [in Ukrainian].

Do, Doanh. What is Continuous Improvement (Kaizen)? Retrieved from https://theleanway.net/what-is-continuous-improvement

Follett, M. P. (1918). The New State, Chapter XIV: "The Group Principle at Work".

Hargrave Marshall Kaizen. Rasure Erika. Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/k/kaizen.asp

Kaizen. The dual nature of the kaizen system. Retrieved from https://www.leanproduction.com/kaizen/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Боднар, О. С., Груць, Г. М., & Вуйцік, М. І. (2022). Специфіка делегування повноважень із використанням концепції Кайдзен у закладі загальної середньої освіти . Імідж сучасного педагога, (3(204), 20–28. вилучено із http://isp.poippo.pl.ua/article/view/258878

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ