Ціннісні якості вчителя як основа формування аксіологічної компетентності молодших школярів

Автор(и)

  • Марія Петрівна Оліяр Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1592-1780

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-43-47

Ключові слова:

учитель початкових класів; молодший школяр; цінності; ціннісні орієнтації; ціннісна свідомість педагога; цінності освіти; ціннісні якості вчителя; аксіологічний підхід; аксіологічна компетентність

Анотація

Розкрито значення ціннісних якостей учителя початкових класів для формування аксіологічної компетентності молодших школярів. Зазначається, що в період воєнної агресії, ситуації нестабільності у світі ціннісна сфера має бути об’єктом особливої уваги освітніх інституцій. Освітній процес у відповідності до Концепції Нової української школи має бути спрямований на формування аксіологічної компетентності учнів, починаючи з молодшого шкільного віку. У цьому процесі вирішальну роль відіграє вчитель початкових класів. Тому завдання дослідження та розвитку ціннісних якостей майбутніх педагогів на засадах аксіологічного підходу є одним із пріоритетних у закладах вищої педагогічної освіти. Висвітлено результати дослідження ціннісних якостей студентів – майбутніх учителів початкових класів. Встановлено, що здебільшого уявлення студентів про значущість ціннісних якостей адекватно відображають специфіку майбутньої педагогічної діяльності.

Біографія автора

Марія Петрівна Оліяр, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки початкової освіти

Посилання

Атрощенко Т., Зданевич Л. Аксіологічний підхід у формуванні полікультурної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Молодь і ринок. 2021. № 2/188. С. 6–11.

Білозерська С. І. Ціннісні орієнтації як складник професійного іміджу майбутнього педагога. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2021. № 6. С. 70–75.

Винничук Р. В. Аксіологічний та культурологічний підходи як аспекти методології сучасної підготовки фахівців у вищій школі. Молодий вчений. 2018. № 2.2 (54.2). С. 93–96.

Волинець К. І. Формування ціннісних орієнтацій майбутнього дошкільного педагога в умовах сучасного вищого навчального закладу. Молодий вчений. 2018. № 8.1 (60.1). С. 27–31.

Дмитренко Г., Помиткін Е., Головач Н. Формування здатних до самореалізації здобувачів освіти в умовах глобалізованого світу. Молодь і ринок. 2020. № 1 (180). С. 12–18.

Клеценко Л. В. Аксіологічна складова як необхідний компонент професійної компетентності педагога. Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного Університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (Полтава, 21 квіт. – 15 трав. 2020 р.). Полтава, 2020. Т. 2. С. 439–441.

Мешко Г., Мешко О. Професійні цінності майбутніх учителів у координатах сталого розвитку суспільства. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16206/1/44_Halyna_MEShKO_Oleksandr_MEShKO.pdf (дата звернення: 18.05.2021)

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. Київ : Міністерство освіти і науки України, 2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 18.05.2021)

Свищ Л. О. Педагогічні умови формування ціннісно-смислового досвіду майбутніх іноземних філологів у процесі професійної підготовки. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Педагогічні науки. 2021. № 2. С. 111–118.

Якубовська М. Аксіологічні засади у системі творення культурологічної компетентності: модель формування особистості студента. Молодь і ринок. 2019. № 8/175. С. 90–94.

References

Atroshhenko, T., & Zdanevych, L. (2021). Aksiolohichnyi pidkhid u formuvanni polikulturnoi kompetentnosti maibutnikh vykhovateliv zakladiv doshkilnoi osvity [Axiological approach in the formation of multicultural competence of future educators of preschool institutions]. Molod i rynok [Youth and the market], 2/188, 6-11 [in Ukrainian].

Bilozerska, S. I. (2021). Tsinnisni oriientatsii yak skladnyk profesiinoho imidzhu maibutnoho pedahoha [Value orientations as a component of the professional image of the future teacher]. Dniprovskyi naukovyi chasopys publichnoho upravlinnia, psykholohii, prava [Dnieper Scientific Journal of Public Administration, Psychology, Law], 6, 70-75 [in Ukrainian].

Vynnychuk, R. V. (2018). Aksiolohichnyi ta kulturolohichnyi pidkhody yak aspekty metodolohii suchasnoi pidhotovky fakhivtsiv u vyshchii shkoli [Axiological and culturological approaches as aspects of the methodology of modern training of specialists in higher education]. Molodyj uchenyi [Young scientist], 2.2 (54.2), 93-96 [in Ukrainian].

Volyneci, K. I. (2018). Formuvannia tsinnisnykh oriientatsii maibutnoho doshkilnoho pedahoha v umovakh suchasnoho vyshchoho navchalnoho zakladu [Formation of value orientations of the future preschool teacher in the conditions of modern higher educational institution]. Molodyi vchenyi [Young scientist], 8.1 (60.1), 27-31 [in Ukrainian].

Dmytrenko, Gh., Pomytkin, E., & Gholovach, N. (2020). Formuvannia zdatnykh do samorealizatsii zdobuvachiv osvity v umovakh hlobalizovanoho svitu [Formation of self-fulfilling students in a globalized world]. Molod i rynok [Youth and the market], 1 (180), 12-18 [in Ukrainian].

Klecenko, L. V. (2020). Aksiolohichna skladova yak neobkhidnyi komponent profesiinoi kompetentnosti pedahoha [Axiological component as a necessary component of professional competence of a teacher]. In Tezy 72-oi naukovoi konferentsii profesoriv, vykladachiv, naukovykh pratsivnykiv, aspirantiv ta studentiv universytetu, prysviachenoi 90-richchiu Natsionalnoho Universytetu «Poltavska politekhnika imeni Yuriia Kondratiuka» (Is. 2, pp. 439-441). Poltava: Nacionalnyi universytet imeni Juria Kondratiuka [in Ukrainian].

Meshko, Gh., & Meshko, O. (2020). Profesiini tsinnosti maibutnikh uchyteliv u koordynatakh staloho rozvytku suspilstva [Professional values of future teachers in the coordinates of sustainable development of society]. Retrieved from http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16206/1/44_Halyna_MEShKO_Oleksandr_MEShKO.pdf [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [The new Ukrainian school: conceptual principles of secondary school reform]. Kyiv: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Svyshh, L. O. (2021). Pedahohichni umovy formuvannia tsinnisno-smyslovoho dosvidu maibutnikh inozemnykh filolohiv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Pedagogical conditions of formation of value-semantic experience of future foreign philologists in the process of professional training]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Pedahohichni nauky [Bulletin of Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky. Pedagogical Sciences], 2, 111-118 [in Ukrainian].

Jakubovska, M. (2019). Aksiolohichni zasady u systemi tvorennia kulturolohichnoi kompetentnosti: model formuvannia osobystosti studenta [Axiological principles in the system of culturological competence creation: a model of student personality formation]. Molod i rynok [Youth and the market], 8/175, 90-94 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Оліяр, М. П. (2022). Ціннісні якості вчителя як основа формування аксіологічної компетентності молодших школярів . Імідж сучасного педагога, (3(204), 43–47. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-43-47

Номер

Розділ

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА