Міжпредметна інтеграція як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів

Автор(и)

  • Наталія Борисівна Максименко Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6041-6783
  • Світлана Богданівна Барило Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7052-9442
  • Ігор Богданович Бай Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5680-0694

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-115-119

Ключові слова:

пізнавальна активність; молодші школярі; міжпредметна інтеграція; освітній процес; початкова школа

Анотація

Представлено аналіз процесу формування пізнавальної активності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи. Обґрунтовано актуальність порушеної проблеми в аспекті рекомендацій Нової української школи. Описано особливості пізнавальної діяльності учнів; визначено її якісні характеристики; окреслено важливі питання, які мають вирішити науковці та практики задля підвищення ефективності означеної діяльності.

На основі аналізу результатів дослідження проблеми в педагогічній науці та практиці зроблено висновок про те, що доцільним засобом формування пізнавальної активності учнів виступає міжпредметна інтеграція.

Представлено дискусію науковців, які тлумачать і розглядають означений науковий феномен неоднозначно. Окреслено особисту позицію авторів щодо особливостей реалізації інтегрованого навчання в освітньому процесі початкової школи.

Біографії авторів

Наталія Борисівна Максименко, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри фахових методик і технологій початкової освіти

Світлана Богданівна Барило, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри фахових методик і технологій початкової освіти

Ігор Богданович Бай, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти

Посилання

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.

Дубровська Л. О., Дешко О. О. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності у молодших школярів на уроках «Я досліджую світ». Психолого-педагогічні науки. 2021. № 1. С. 52–58.

Масол Л. Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу : навч.-метод. посіб. Київ : Генеза, 2019. 208 с.

Муращенко О. В. Дидактичний аспект формування міжпредметної структури навчальних знань та способів дій учнів в освітньому процесі початкової школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 8 (92). С. 98–108.

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2020 р. № 87.

Рудницька Н., Тарнавська Н. Дидактична суть інтеграції та способи її реалізації в процесі навчання математики в закладі дошкільної освіти та початковій школі. Молодь і ринок. 2018. № 7 (162). С. 46–51

Семко М. І Інтегрований підхід до викладання предметів художньо-естетичного циклу. Молодий вчений. 2018. № 5.2 (57.2). С. 122–125.

Форостюк Т. В. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови засобами проблемних завдань і дидактичної гри. Молодий вчений. 2017. № 4 (44). С. 474–478.

Хавіна І. В. Теоретичні аспекти інтегрованого навчання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Педагогіка. 2013. № 1 (10). С. 81–85.

Шоловій М.-Т. І. Інтегроване навчання в початковій школі: теоретичний аспект. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 35. С. 186–189.

References

Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]: navch. posibnyk. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Dubrovska, L. O., & Deshko, O. O. (2021). Pedahohichni umovy rozvytku piznavalnoi aktyvnosti u molodshykh shkoliariv na urokakh «Ia doslidzhuiu svit» [Pedagogical conditions of the development of junior schoolchildren’s cognitive activity on the lessons «I explore the world»]. Psykholoho-pedahohichni nauky [Psychological and pedagogical sciences], 1, 52-58 [in Ukrainian].

Masol, L. (2019). Metodyka navchannia intehrovanoho kursu «Mystetstvo» u 1-2 klasakh zakladiv zahalnoi serednoi osvity na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu [Methods of teaching an integrated course «Art» in 1-2 grades of institutions of general secondary education on the basis of the competence approach]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

Murashchenko, O. V. (2019). Dydaktychnyi aspekt formuvannia mizhpredmetnoi struktury navchalnykh znan ta sposobiv dii uchniv v osvitnomu protsesi pochatkovoi shkoly [Didactic aspect of forming interdisciplinary structure of educational knowledge and ways of schoolchildren’s action in the educational process of primary school]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 8 (92), 98-108 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu pochatkovoi osvity [On approval of the State standard of primary education]: resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from February 21, 2020 № 87 [in Ukrainian].

Rudnytska, N., & Tarnavska, N. (2018). Dydaktychna sut intehratsii ta sposoby yii realizatsii v protsesi navchannia matematyky v zakladi doshkilnoi osvity ta pochatkovii shkoli [Didactic essence of integration and ways of its realization in the process of teaching mathematics in preschool educational institution and primary school]. Molod i rynok [Youth and the market], 7 (162), 46-51 [in Ukrainian].

Semko, M. I (2018). Intehrovanyi pidkhid do vykladannia predmetiv khudozhno-estetychnoho tsyklu [An integrated approach to teaching subjects of artistic and aesthetic cycle]. Molodyi vchenyi [Young scientist], 5.2 (57.2), 122-125 [in Ukrainian].

Forostiuk, T. V. (2017). Rozvytok piznavalnoi aktyvnosti molodshykh shkoliariv na urokakh ukrainskoi movy zasobamy problemnykh zavdan i dydaktychnoi hry [The development of cognitive activity of junior schoolchildren at Ukrainian language lessons by means of problem tasks and didactic game]. Molodyi vchenyi [Young scientist], 4 (44), 474-478 [in Ukrainian].

Khavina, I. V. (2013). Teoretychni aspekty intehrovanoho navchannia [Theoretical aspects of the integrated learning]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohika [Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. Pedagogy], 1 (10), 81-85 [in Ukrainian].

Sholovii, M.-T. I. (2021). Intehrovane navchannia v pochatkovii shkoli: teoretychnyi aspekt [Integrated learning in primary school: theoretical aspect]. Innovatsiina pedahohika [Innovative pedagogy], 35, 186-189 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Максименко, Н. Б., Барило, С. Б., & Бай, І. Б. (2022). Міжпредметна інтеграція як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів. Імідж сучасного педагога, (3(204), 115–119. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-115-119