Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення дисциплін мовного циклу

Автор(и)

  • Лариса Вікторівна Наконечна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0743-4576

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-82-86

Ключові слова:

соціокультурна компетентність; національно-мовна особистість; українська мова; професійна підготовка; учитель початкової школи

Анотація

Присвячено вагомій проблемі освітньо-виховної діяльності сучасних педагогічних ЗВО – формуванню соціокультурної компетентності студентів спеціальності «Початкова освіта» у процесі вивчення дисциплін мовного циклу. Актуальність теми зумовлена кількома чинниками: загостренням проблеми національної самоідентифікації особистості в сучасному світі, а також необхідністю пошуків ефективніших способів формування соціокультурної компетентності студентів педагогічних спеціальностей як громадян і майбутніх учителів.

Автором статті зосереджено увагу на огляді поняття «соціокультурна компетентність», а також на аналізі завдань і шляхів формування соціокультурної компетентності на національній основі майбутніх учителів початкової школи у процесі опанування ними мовознавчих дисциплін.

Біографія автора

Лариса Вікторівна Наконечна, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри педагогіки початкової освіти

Посилання

Білавич Г., Оліяр М., Піддубрівна І. Розвиток національно-мовної особистості учня початкової школи у вимірі новітнього етапу розбудови української освіти. Молодь і ринок. 2021. № 10 (196). С. 41–46.

Вітюк В. Основні шляхи формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи. Рідне слово в етнокультурному вимірі. 2013. С. 474–479. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2013_2013_60

Державний стандарт початкової освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF

Долінська К. Формування етнокомунікативної компетентності студентів у соціокультурному аспекті становлення мовної особистості. Рідне слово в етнокультурному вимірі. 2013. С. 480–484. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2013_2013_61

Долінська К. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2013. Вип. 7. С. 141–145.

Лисенко Г. В. Формування соціокультурної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови. Вісник психології і педагогіки. 2013. Вип. 13. URL: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_13

Максимець М. Формування соціокультурної компетенції у процесі вивчення іноземної мови. Вісник Львівського університету. Педагогічна. 2006. Вип. 21. С. 211–218.

Ярмолюк А. В. Формування соціокультурної компетенції старшокласників на уроках української мови. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2011. № 5. С. 134–136.

References

Bilavych, H., Oliiar, M., & Piddubrivna, I. (2021). Rozvytok natsionalno-movnoi osobystosti uchnia pochatkovoi shkoly u vymiri novitnoho etapu rozbudovy ukrainskoi osvity [Development of the national-linguistic personality of a primary school student in the dimension of the latest stage of development of Ukrainian education]. Molod i rynok [Youth and the market], 10 (196), 41-46 [in Ukrainian].

Vitiuk, V. (2013). Osnovni shliakhy formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti uchniv pochatkovoi shkoly [The main ways of forming socio-cultural competence of primary school students]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri [Native word in the ethnocultural dimension], 474-479. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2013_2013_60 [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State standard of primary education]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF [in Ukrainian].

Dolinska, K. (2013). Formuvannia etnokomunikatyvnoi kompetentnosti studentiv u sotsiokulturnomu aspekti stanovlennia movnoi osobystosti [Formation of ethnocommunicative competence of students in the socio-cultural aspect of the formation of language personality]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri [Native word in the ethnocultural dimension], 480-484. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2013_2013_61

Dolinska, K. (2013). Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv yak pedahohichna problema [Formation of socio-cultural competence of future primary school teachers as a pedagogical problem]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky [Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European National University], 7, 141-145 [in Ukrainian].

Lysenko, H. V. (2013). Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti studentiv u protsesi vyvchennia inozemnoi movy [Formation of socio-cultural competence of students in the process of learning a foreign language]. Visnyk psykholohii i pedahohiky [Bulletin of psychology and pedagogy], 13. Retrieved from http://www.psyh.kiev.ua/Zbirnyk_nauk._prats._-_Vypusk_13 [in Ukrainian].

Maksymets, M. (2006). Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii u protsesi vyvchennia inozemnoi movy [Formation of socio-cultural competence in the process of learning a foreign language]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Pedahohichna [Bulletin of Lviv University. Pedagogically], 21, 211-218 [in Ukrainian].

Yarmoliuk, A. V. (2011). Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii starshoklasnykiv na urokakh ukrainskoi movy [Formation of socio-cultural competence of high school students in Ukrainian language lessons]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauky [Scientific notes of NDU named after M. Gogol. Psychological and pedagogical sciences], 5, 134-136 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Наконечна, Л. В. (2022). Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення дисциплін мовного циклу . Імідж сучасного педагога, (3(204), 82–86. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-82-86