Формування інклюзивної компетентності вихователя закладу дошкільної освіти

Автор(и)

  • Інна Олександрівна Ніколаєску Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9928-9291
  • Олена Олександрівна Михальчук Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6991-0588
  • Юлія Мирославівна Нікітська Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0482-8011

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-87-90

Ключові слова:

інклюзивна освіта; дошкільна освіта; діти з особливими освітніми потребами; інклюзивна компететність; професійна компетентність

Анотація

Схарактеризовано інклюзивну освіту як гнучку систему, у якій враховують запити всіх дітей, не лише з особливими освітніми потребами, а й незалежно від атрибуту етнічної групи, статі, віку, соціальної категорії. Констатовано, що впровадження ідей інтеграції та інклюзії у закладах дошкільної освіти на теренах України значною мірою залежить від кваліфікації кадрів, що й вимагає відповідного вдосконалення процесу професійної підготовки вихователів. Визначено, що інклюзивна компетентність є інтегративним особистісним утворенням, що забезпечує здатність вихователя реалізовувати професійні функції в процесі інклюзивної освіти, враховуючи освітні потреби вихованців, та забезпечувати включення дітей з особливими освітніми потребами у середовище закладу освіти, створюючи умови для їхнього розвитку та саморозвитку. Виокремлено в структурі інклюзивної компетентності вихователя ключові змістовні (мотиваційну, когнітивну, рефлексивну) та ключові операційні компетенції.

Біографії авторів

Олена Олександрівна Михальчук, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри дошкільної освіти

Юлія Мирославівна Нікітська , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри дошкільної освіти

Посилання

Веремчук А. Компетентісний підхід у підготовці майбутнього педагога у ЗВО. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. 2018. Вип. 28, т. ІІ. С. 63–69.

Віаніс-Трофименко К. Б., Лісовенко Г. В. Підвищення професійної компетентності педагога. Харків : Основа, 2017. 176 с.

Кодлюк Я. П. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх педагогів як пріоритет модернізації вищої освіти України. Професійні компетенції та компетентності вчителя. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. С. 188–191.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / за ред. О. В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2019. 112 с.

Кононко О. Особистісний підхід: суть та шляхи втілення в державній базовій програмі. Дошкільне виховання. 2020. № 9. С. 10–14.

Софій Н. З., Колупаєва А. А., Найда Ю. М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти. Інклюзивна школа: особливості організації та управління. Київ : ЦІППО АПН України, 2017. 128 с.

D’Alessio S., Watkins A., Donnelly V. Inclusive education across Europe: the move in thinking from integration to inclusion. Revista de Psicología y Educación. 2020. 1(5), P. 109–126.

Evans J., Vincent C. Parental choice and special education. Choice and diversity in schooling: perspectives and prospects. London : Routledge, 2017. P. 102–115.

References

Veremchuk, A. (2018). Kompetentisnyi pidkhid u pidhotovtsi maibutnoho pedahoha u ZVO [Competence approach in the training of future teachers in higher educational establishments]. Humanitarnyi visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody» Pedahohika. Psykholohiia. Filosofiia [The journal of humanities State higher educational establishment «Pereyaslav-Khmelnytskyi state Pedagogical university named after Hryhoriy Skovoroda». Pedagogy. Psychology. Philosophy], 28, ІІ, 63-69 [in Ukrainian].

Vianis-Trofymenko, K. B., & Lisovenko, H. V. (2017). Pidvyshchennia profesiinoi kompetentnosti pedahoha [Improving the professional competence of teachers]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Kodliuk, Ya. P. (2016). Kompetentnisnyi pidkhid u pidhotovtsi maibutnikh pedahohiv yak priorytet modernizatsii vyshchoi osvity Ukrainy [Competence approach in the training of future teachers as a priority of modernization of higher education in Ukraine]. In Profesiini kompetentsii ta kompetentnosti vchytelia [Professional and teacher's competencies] (pp. 188-191). Ternopil: Vyd-vo TNPU im. V. Hnatiuka [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. V. (Ed.). (2019). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: biblioteka z osvitnoi polityky [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives: library on educational policy]. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Kononko, O. (2020). Osobystisnyi pidkhid: sut ta shliakhy vtilennia v derzhavnii bazovii prohrami [Personal approach: the essence and ways of implementation in the state basic program]. Doshkilne vykhovannia [Preschool education], 9, 10-14 [in Ukrainian].

Sofii, N. Z., Kolupaieva, A. A., & Naida, Yu. M. (2017). Kontseptualni aspekty inkliuzyvnoi osvity. Inkliuzyvna shkola: osoblyvosti orhanizatsii ta upravlinnia [Conceptual aspects of inclusive education. Inclusive school: features of organization and management]. Kyiv: TsIPPO APN Ukrainy [in Ukrainian].

D’Alessio, S., Watkins, A., & Donnelly, V. (2020). Inclusive education across Europe: the move in thinking from integration to inclusion. Revista de Psicología y Educación, 1 (5), 109-126 [in English].

Evans, J., & Vincent, C. (2017). Parental choice and special education. Choice and diversity in schooling: perspectives and prospects (pp. 102-115). London: Routledge [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Ніколаєску, І. О., Михальчук, О. О., & Нікітська , Ю. М. . (2022). Формування інклюзивної компетентності вихователя закладу дошкільної освіти . Імідж сучасного педагога, (3(204), 87–90. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-87-90

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають