Розвиток педагогічного артистизму майбутніх учителів засобами української культури

Автор(и)

  • Оксана Іванівна Кіліченко Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5641-5481
  • Лілія Василівна Борисевич Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8899-2670

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-60-65

Ключові слова:

педагогічний артистизм; підготовка у закладі вищої освіти; українська етнокультура; професійно-педагогічний тренінг

Анотація

Зазначено, що важливим складником педагогічної майстерності є артистизм, який необхідно розвивати в майбутніх учителів ще зі студентських років. Тому дослідження проблеми використання елементів української культури у зростанні педагогічного артистизму є на часі.

У сучасній педагогічній науці артистизм вчителя розглядають як якість особистості; діяльність, дію педагога; здібність, компетентність, творчу реалізацію і виділяють дві сторони: внутрішню й зовнішню. У зміст педагогічного артистизму входять особистісні якості та професійні здібності вчителя початкової школи; прояви професійної діяльності вчителя, результатом яких є сформовані професійні компетентності; умови організації освітнього процесу.

Розвиток педагогічного артистизму здійснюємо за допомогою професійно-педагогічного тренінгу з використанням елементів української етнокультури. Експериментальне дослідження проводилося зі студентами першого (бакалаврського) рівня спеціальності 013 «Початкова освіта».

Біографії авторів

Оксана Іванівна Кіліченко, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри педагогіки початкової освіти

Лілія Василівна Борисевич, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доцентка, заслужена працівниця культури України, кафедра філософії, соціології та релігієзнавства

Посилання

Артемов В. Ю., Серіков В. В. Артистичні вміння як компонент педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип. 51 (104). С. 410–418.

Артистизм як один з елементів педагогічної техніки молодого вчителя. URL: http://mirgorod-gorono.at.ua/publ/metodob_39_ednannja_vchiteliv/inform/artistizm_jak_odin_z_elementiv_pedagogichnoji_tekhniki_molodogo_vchitelja/26-1-0-143

Борщов С. М., Бондарчук В. Є. Формування педагогічного артистизму на уроці фізичної культури в загальноосвітній школі. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. № 2 (77). С. 20–29.

Будянський Д. В. Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ : Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2006. 19 с.

Булатова О. С. Педагогический артистизм. Москва : Академия. 2001. 240 с.

Бурчак С., Бурчак Л. Система розвитку творчості майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. Імідж сучасного педагога. 2021. № 4 (199). С. 20–25. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-20-25

Ваганова Ж. Педагогический артистизм. Можно ли им овладеть? Народное образование.1999. № 1–2. С. 209–211.

Денисевич І. Артистизм музиканта-педагога як професійна і особистісна характеристика. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Педагогіка. 2001. № 8. С. 13–17.

Дитячi пiснi та речитативи / упоряд.: Г. В. Довженок, К. М. Луганська. Київ : Наукова думка, 1991. 448 с.

Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя. Москва : Педагогика, 1987. 160 с.

Івашньова С., Ігнатов О., Долматова Г. Технологія розвитку педагогічного артистизму. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2016. № 1. С. 120–128. DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2016.195992

Казки про тварин / упоряд. І. П. Березовський. Київ : Наукова думка, 1979. 557 с.

Кіліченко О. І. Формування професійної мобільності майбутніх учителів шляхом розв’язування навчальних ситуацій. Імідж сучасного педагога. 2017. № 3. С. 15–19.

Основи педагогічної творчості та майстерності : курс лекцій : навч. посіб. / авт. кол.: В. М. Гореєва, Н. В. Гузій, Л. О. Мільто [та ін.]. Суми : ПВП «Еллада S», 2009. 255 с.

Педагогічна майстерність : підручник / за ред. І. А. Зязюна. Київ : СПД Богданова А.М., 2008. 376 с.

Сергєєв І. І. Артистизм як елемент педагогічної майстерності. Психолого-педагогічні аспекти формування національної гуманітарно-технічної еліти. С. 124–133. URL: https://www.kpi.kharkov.ua/ View/45688/

Ткачова О. О. Педагогічні умови формування у майбутніх учителів артистичних умінь. Науковий вісник Донбасу. 2013. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_3_11

Чжан Гуй. Роль педагогічного артистизму у формуванні музиканта-педагога. Студії мистецтвознавчі. 2009. № 2. С. 73–76.

Barantsova I., Kotlyarova V., Tkach M. Прийоми реалізації педагогічного артистизму. Trends of development modern science and practice pedagogical sciences. С. 307-310. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/12454/1/TRENDS-OF-DEVELOPMENT-MODERN-SCIENCE-AND-PRACTICE-308-311.pdf

Maureen Robinson, & Lee Rusznyak (2020) Learning to teach without school-based experience: conundrums and possibilities in a South African context. Journal of Education for Teaching. No 46:4. P. 517–527. DOI: 10.1080/02607476.2020.1800408

References

Artemov, V. Ju., & Serikov, V. V. (2016). Artystychni vminnia yak komponent pedahohichnoi maisternosti vykladacha vyshhoho navchalinoho zakladu iz specyfichnymy umovamy navchannia [Artistic skills as a component of pedagogical skills of a teacher of higher education with specific learning conditions]. Pedahoghika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshhi i zaghalinoosvitni shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools], 51 (104), 410-418 [in Ukrainian].

Artystyzm yak odyn z elementiv pedahohichnoi tekhniky molodoho vchytelia [Artistry as one of the elements of pedagogical technique of a young teacher]. Retrieved from http://mirgorod-gorono.at.ua/publ/metodob_39_ednannja_vchiteliv/inform/artistizm_jak_odin_z_elementiv_pedagogichnoji_tekhniki_molodogo_vchitelja/26-1-0-143 [in Ukrainian].

Borshhov, S. M., & Bondarchuk, V. Je. (2017). Formuvannia pedahohichnoho artystyzmu na urotsi fizychnoi kultury v zahalnoosvitnii shkoli [Formation of pedagogical artistry during the lesson of physical culture in secondary school]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka [Spirituality of a personality: methodology, theory and practice], 2 (77), 20-29 [in Ukrainian].

Budianskyi, D. V. (2006). Formuvannia pedahohichnoho artystyzmu maibutnoho vchytelia humanitarnykh dystsyplin [Formation of pedagogical artistry of the future teacher of humanities]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv: Nac ped. un-t im. M. P. Draghomanova [in Ukrainian].

Bulatova, O. S. (2001). Pedaghoghycheskyj artystyzm [Pedagogical artistry]. Moskva: Akademyia [in Russian].

Burchak, S., & Burchak, L. (2021). Systema rozvytku tvorchosti maibutnikh uchyteliv u protsesi fakhovoi pidhotovky [The system of development of creativity of future teachers in the process of professional training]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 4 (199), 20–25 DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-20-25 [in Ukrainian].

Vaganova, Zh. (1999). Pedagogicheskij artistizm. Mozhno li im ovladet'? [Pedagogical artistry. Can it be mastered?]. Narodnoe obrazovanie [Public education], 1-2, 209-211 [in Russian].

Denysevych, I. (2001). Artystyzm muzykanta-pedahoha yak profesiina i osobystisna kharakterystyka [Artistry of a musician-teacher as a professional and personal characteristic]. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohika [Scientific notes of Ternopil State Pedagogical University. Pedagogy], 8, 13-17 [in Ukrainian].

Dovzhenok, H. V., & Luhanska, K. M. (Comps.). (1991). Dytiachi pisni ta rechytatyvy [Children's songs and recitatives]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Zagvjazinskij, V. I. (1987). Pedagogicheskoe tvorchestvo uchitelja [Teacher's pedagogical creativity]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Ivashnova, S., Ihnatov, O., & Dolmatova, H. (2016). Tekhnolohiia rozvytku pedahohichnoho artystyzmu [Technology of development of pedagogical artistry]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University], 1, 120-128. DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2016.195992 [in Ukrainian].

Berezovskyi, I. P. (Comp.). (1979). Kazky pro tvaryn [Tales about animals]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Kilichenko, O. I. (2017). Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh uchyteliv shliakhom rozv’iazuvannia navchalnykh sytuatsii [Creating professional mobility of future teachers by solving learning situations]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 3, 15-19 [in Ukrainian].

Horeieva, V. M., Huzii, N. V., & Milto, L. O. (2009). Osnovy pedahohichnoi tvorchosti ta maisternosti [Fundamentals of pedagogical creativity and skill]: kurs lektsii: navch. posib. Sumy: PVP «Ellada S» [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (Ed.). (2008). Pedahohichna maisternist [Pedagogical skills]. Kyiv: SPD Boghdanova A.M. [in Ukrainian].

Serhieiev, I. I. Artystyzm yak element pedahohichnoi maisternosti [Artistry as an element of pedagogical skill]. Psykholoho-pedahohichni aspekty formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity [Psychological and pedagogical aspects of the formation of the national humanitarian and technical elite], 124-133. Retrieved from https://www.kpi.kharkov.ua/ View/45688/ [in Ukrainian].

Tkachova, O. O. (2013). Pedahohichni umovy formuvannia u maibutnikh uchyteliv artystychnykh umin [Pedagogical conditions for the formation of future teachers' artistic skills]. Naukovyi visnyk Donbasu [Scientific Bulletin of Donbass], 3. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_3_11 [in Ukrainian].

Chzhan, Ghui. (2009). Rol pedahohichnoho artystyzmu u formuvanni muzykanta-pedahoha [The role of pedagogical artistry in the formation of a musician teacher]. Studii mystectvoznavchi [Art studies], 2, 73-76 [in Ukrainian].

Barantsova, I., Kotlyarova, V., & Tkach, M. Pryiomy realizatsii pedahohichnoho artystyzmu [Methods of realization of pedagogical artistry]. Trends of development modern science and practice pedagogical sciences. Retrieved from http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/12454/1/TRENDS-OF-DEVELOPMENT-MODERN-SCIENCE-AND-PRACTICE-308-311.pdf [in Ukrainian].

Maureen, Robinson, & Lee, Rusznyak. (2020). Learning to teach without school-based experience: conundrums and possibilities in a South African context. Journal of Education for Teaching, 46:4, 517-527. DOI: 10.1080/02607476.2020.1800408

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Кіліченко, О. І., & Борисевич, Л. В. (2022). Розвиток педагогічного артистизму майбутніх учителів засобами української культури . Імідж сучасного педагога, (3(204), 60–65. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-60-65