Професійна підготовка майбутнього фахівця у галузі культури і мистецтв в умовах аксіорозвивального серед

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-120-125

Ключові слова:

професійна підготовка майбутнього фахівця у галузі культури і мистецтв; аксіорозвивальне середовище; заклад освіти; оцінювання; система показників

Анотація

Авторами розглядається необхідність оцінювання аксіорозвивального середовища в умовах російської воєнної агресії в Україні, аналізується феномен професійної підготовки майбутнього фахівця у галузі культури і мистецтв через якість аксіорозвивального середовища.

З’ясовано сутність феномену «аксіорозвивальне середовище» як засобу розвитку потенціалу здобувача освіти. Поняття «освітнє розвивальне середовище» розглядається: 1) у просторово-організаційному ракурсі; 2) у структурно-організаційному розрізі; 3) у системно-функціональному аспекті. Аксіорозвивальне середовище трактується як феномен-детермінант контексту освітньої діяльності, який суттєво впливає на становлення особистості здобувача освіти, що за умови зваженого, науково-обґрунтованого підходу може мати позитивні наслідки й освітні результати.

Розкрито досвід управління якістю аксіорозвивального середовища у Комунальному закладі вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв», концепція якого базується на основі міжнародних стандартів ISO 9000:2015 та ISO 9001:2015.

Виокремлено показники оцінювання середовища закладу освіти (елементи системи якості: аналіз контрактів; управління проєктуванням, документами, підготовкою студентів; управління процесами, контролем, невстигаючими студентами; форми і способи збереження документів; внутрішній аудит якості; навчання проєктантів; обслуговування; статистичні методи); складниками якості аксіорозвивального середовища виділені: якість оцінювання, якість результату, якість змісту, якість організації, якість технологій, якість персоналу) та побудована матрична модель вимірювання якості аксіорозвивального середовища.

Зроблено висновки щодо результатів дослідження професійної підготовки майбутнього фахівця у галузі культури і мистецтв і якості аксіорозвивального середовища.

Біографія автора

Наталія Ігорівна Шетеля, Ужгородський інститут культури і мистецтв

кандидатка психологічних наук, доцентка, заслужена працівниця культури України, директорка

Посилання

Андрущенко В. Ціннісна невизначеність особистості та її подолання засобами освіти. Вища освіта України. 2015. № 3. С. 5–13.

Братко М. В. Управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу: теорія і практика. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. 424 с.

Керницький О. М. Освітнє середовище вищого навчального закладу як педагогічний феномен. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2013. № 38–39. С. 43–50.

Лебедик Л. В. Оцінювання культури вищого навчального закладу через якість здоров’язбережувального середовища. Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : зб. статей за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (Слов’янськ, Україна, 23-24 берез. 2017 р.) : у 2 т. / гол. ред. В. М. Пристинський. Слов’янськ : ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2017. Т. 1. C. 495–500.

Лебедик Л. В. Управління якістю здоров’язбережувального середовища в закладах освіти територіальних громад. Проблеми, досвід та вдосконалення методичної роботи у закладах освіти : матеріали Усеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 24 листоп. 2021 р.) / за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової ; Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія». Харків : ФОП Петров В. В., 2021. С. 274–280.

Лебедик Л. В. Формування громадянської культури особистості через якість демократичного середовища закладу освіти. Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та інноваційні практики : збірник матеріалів конф. / за заг. ред.: Г. Л. Єфремової, С. М. Луценко, Л. П. Івашини. Суми, 2020. С. 296–301. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8838

Марченко О. Г. Теоретичні і методичні засади формування освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Харків, 2020. 553 с.

Ревнюк Н. І. Освітнє середовище університету як чинник розвитку інтересів та потреб здобувачів вищої освіти. Scientific Vector of the Balkans. 2021. Vol. 5. № 2 (12). Р. 10–14. URL: 10.34671/SCH.SVB.2021.0502.0002

Стрельніков В. Ю. Дослідження освітнього середовища: корпоративний імідж навчального закладу. Імідж сучасного педагога. 2001. № 2. C. 2–5.

Стрельніков В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. Кн. 1. 295 с. Кн. 2. 230 с.

Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 336 с.

Шетеля Н. І. Концептуально-педагогічні засади професійної підготовки майбутнього фахівця у галузі культури і мистецтв в умовах аксіорозвивального середовища. Рівне : Волинські обереги, 2021. 313 с.

Ярошинська О. О. Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2015. 544 с.

Bates T. Learning environments: a critical component of the design of online teaching. Online Learning and Distance Education Recources. 2014. URL: https://www.tonybates.ca/2014/08/17/learning-environments-a-critical-component-of-the-design-of-online-teaching/ (дата звернення: 12.07.2021).

Hofstede G. Cultures consequences: Intern Differences in work – related values. Beverly Hills. L., 1980. 474 p.

Ifenthaler D. Design of Learning Environments. In Seel N. M. (Eds.) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, Boston, MA, 2012. URL: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_186

Machado J. Develop 21st Century Learning Environments. Creative educator. URL: https://creativeeducator.tech4learning.com/v09/articles/Developing_21st_Century_Learning_Environments (дата звернення: 12.07.2021).

Ortega P., Xavier M. Axiological approach in Higher Education through the interaction of students in the Virtual Learning Environment. ECiencias de la Información. 2021. Vol. 11, n. 1. Pp. 25–52. URL: http://dx.doi.org/10.15517/eci.v11i1.41379 (дата звернення: 12.07.2021).

O’Reilly C. A., Chatman J., Caldwell D. F. People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of Management Journal. 1991. № 34 (3). Р. 487–516.

References

Andrushchenko, V. (2015). Tsinnisna nevyznachenist osobystosti ta yiyi podolannya zasobamy osvity [Value uncertainty of the individual and its overcoming by means of education]. Vyshcha osvita Ukrayiny [Higher education in Ukraine], 3, 5-13 [in Ukrainian].

Bratko, M. V. (2017). Upravlinnya profesiynoyu pidhotovkoyu fakhivtsiv v osvitn’omu seredovyshchi universytetskoho koledzhu: teoriya i praktyka [Management of professional training in the educational environment of the university college: theory and practice]. Kamyanets-Podilskyy: Aksioma [in Ukrainian].

Kernytskyy, O. M. (2013). Osvitnye seredovyshche vyshchoho navchalnoho zakladu yak pedahohichnyy fenomen [Educational environment of higher education as a pedagogical phenomenon]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoyi osvity [Problems of engineering and pedagogical education], 38-39, 43-50 [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2017). Otsinyuvannya kultury vyshchoho navchalnoho zakladu cherez yakist zdorov’yazberezhuvalnoho seredovyshcha [Evaluation of the culture of higher education through the quality of the health environment]. In V. M. Prystynskyi (Ed.), Vzayemodiya dukhovnoho y fizychnoho vykhovannya v stanovlenni harmoniyno rozvynenoyi osobystosti [Interaction of spiritual and physical education in the formation of a harmoniously developed personality]: zb. statey za materialamy IV Mizhn. nauk.-prakt. onlayn-konf. (Vol. 1, pp. 495-500). Slov’yansk: DVNZ «Donbaskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet» [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2021). Upravlinnya yakistyu zdorov;yazberezhuvalnoho seredovyshcha v zakladakh osvity terytorialnykh hromad [Quality management of health environment in educational institutions of territorial communities]. In H. F. Ponomarova (Ed.), Problemy, dosvid ta vdoskonalennya metodychnoyi roboty u zakladakh osvity [Problems, experience and improvement of methodical work in educational institutions]: materialy Useukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 274-280). Kharkiv: FOP Petrov V. V. [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2020). Formuvannya hromadyanskoyi kultury osobystosti cherez yakist demokratychnoho seredovyshcha zakladu osvity [Formation of civic culture of the individual through the quality of the democratic environment of the educational institution]. In H. L. Yefremovoyi, S. M. Lutsenko, L. P. Ivashyny (Eds.), Formuvannya hromadyanskoyi kultury v Noviy ukrayinskiy shkoli: tradytsiyni ta innovatsiyni praktyky [The formation of civic culture in the New Ukrainian school: traditional and innovative practices]: zbirnyk materialiv konf. (pp. 296-301). Sumy. Retrieved from http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8838 [in Ukrainian].

Marchenko, O. H. (2020). Teoretychni i metodychni zasady formuvannya osvitnoho seredovyshcha u vyshchykh viyskovykh navchalnykh zakladakh aviatsiynoho profilyu [Theoretical and methodical principles of formation of the educational environment in higher military educational institutions of aviation profile] (D diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Revnyuk, N. I. (2021). Osvitnye seredovyshche universytetu yak chynnyk rozvytku interesiv ta potreb zdobuvachiv vyshchoyi osvity [Educational environment of the university as a factor in the development of interests and needs of higher education]. Scientific Vector of the Balkans, 5, 2 (12), 10-14. Retrieved from 10.34671/SCH.SVB.2021.0502.0002 [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2001). Doslidzhennya osvitnoho seredovyshcha: korporatyvnyy imidzh navchalnoho zakladu [Research of the educational environment: corporate image of the educational institution]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of the modern teacher], 2, 2-5 [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2002). Pedahohichni osnovy zabezpechennya osobystisnoho i profesiynoho rozvytku studentiv zasobamy innovatsiynykh tekhnolohiy navchannya [Pedagogical bases of providing personal and professional development of students by means of innovative technologies of training]: monohrafiya (Vol. 1-2). Poltava: RVV PUSKU [in Ukrainian].

Schein, E. H. (2002) Organizatsionnaya kultura i liderstvo [Organizational culture and leadership]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Shetelia, N. I. (2021). Kontseptualno-pedahohichni zasady profesiynoyi pidhotovky maybutnoho fakhivtsya u haluzi kultury i mystetstv v umovakh aksiorozvyvalnoho seredovyshcha [Conceptual and pedagogical principles of professional training of future specialists in the field of culture and arts in the axiodevelopmental environment]. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].

Yaroshynska, O. O. (2015). Teoretychni i metodychni zasady proektuvannya osvitnoho seredovyshcha profesiynoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv pochatkovoyi shkoly [Theoretical and methodical principles of designing the educational environment of professional training of future primary school teachers]. (D diss.). Zhytomyr [in Ukrainian].

Bates, T. (2014). Learning environments: a critical component of the design of online teaching. Online Learning and Distance Education Recources. Retrieved from https://www.tonybates.ca/2014/08/17/learning-environments-a-critical-component-of-the-design-of-online-teaching/

Hofstede, (1980). G. Cultures consequences: Intern Differences in work – related values. Beverly Hills. L.

Ifenthaler, D. (2012). Design of Learning Environments. In N. M. Seel (Ed.), Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, Boston, MA. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_186

Machado, J. (2021). Develop 21st Century Learning Environments. Creative educator. Retrieved from https://creativeeducator.tech4learning.com/v09/articles/Developing_21st_Century_Learning_Environments

Ortega, P., & Xavier, M. (2021). Axiological approach in Higher Education through the interaction of students in the Virtual Learning Environment. ECiencias de la Información, 11, 1, 25-52.

O’Reilly, C. A., Chatman, J., & Caldwell, D. F. (1991). People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of Management Journal, 34 (3), 487-516.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Шетеля, Н. І. (2022). Професійна підготовка майбутнього фахівця у галузі культури і мистецтв в умовах аксіорозвивального серед. Імідж сучасного педагога, (3(204), 120–125. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-120-125

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ