Артистична богема: психолого-педагогічні аспекти ціннісних орієнтирів спільноти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-95-98

Ключові слова:

психологія художньої творчості; педагогіка мистецтва; богема; ціннісні орієнтири; талант у мистецтві; професійні навички

Анотація

Наведено аргументацію, згідно з якою імморалізм, деструктивні та епатажні риси богеми є часто невдалими спробами інфантильних представників організувати своє життя відповідно до фундаментальних, позитивних ідеалів і законів художньої творчості. Відбиток такої «циганщини» (дитячість, карнавальність, демонстративність, кочівництво тощо) торкається також і респектабельних служителів муз, які досягли рівня психологічної зрілості та дорослості. На основі наведених характеристик існування артистичної богеми запропоновано трактування ціннісних орієнтирів, що мотивують богем'єнів, спираючись, зокрема на світоглядні позиції Ф. Ніцше, М. Бахтіна, В. Петровського та ін. Автори статті уточнюють завдання педагогіки мистецтва та пропонують шляхи формування як складних професійних навичок, так і виховання екстраординарних особистісних властивостей майбутніх артистів, що уможливлює вдосконалення здібностей, пропорційних колосальним творчим викликам, які постають перед служителями муз.

Біографії авторів

Євгеній Петровичч Воропаєв, Харківська академія неперервної освіти

кандидат психологічних наук, доцент кафедри оркестрових інструментів

Галина Леонідівна Вороніна, Харківська академія неперервної освіти

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри виховання й розвитку особистості

Посилання

Асмолов А. Г. Гусельцева М. С. Феноменология неадаптивной активности в культурно-исторической парадигме. Культурно-историческая психология. 2008. Т. 4, № 1. С. 37–47.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. 1728 с.

Воропаев Е. П. Методы психофизиологического совершенствования музыкантов и актёров: теория и практика. URL: https://www.researchgate.net/profile/Evgenij-Voropaev-2

Закон України «Про культуру». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text (Дата звернення: 24.04.2022)

Маслоу А. На подступах к психологии бытия. URL: http://psylib.org.ua/books/masla02/txt10.htm (дата звернення: 06.05.2022)

Окаринський В. До питання генези богемного альтернативного життєвого стилю в українсько-польському соціокультурному просторі: до початку 1840-х років. Україна – Європа – Світ. 2013. Вип. 11. С. 264–282.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва: домінантні аспекти розвитку. URL: https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/naukovi-zapysky/152/9.pdf (дата звернення: 24.04.2022)

Ромаменчук Б. Азбуковник. Енциклопедія української літератури. Київ ; Філадельфія, 1969 URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2181/file.pdf (дата звернення: 06.05.2022)

Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень /уклад. Л. О. Пустовіт та ін. Київ : Довіра, 2000. 1018 с.

Тиллих П. Мужество быть. URL: http://psylib.org.ua/books/tillp01/index.htm (дата звернення: 04.05.2022)

Wilson, Glenn. Psychology for performing artists : butterflies and bouquets. London Philadelphia : J. Kingsley Publishers, 1994. 420 р.

References

Аsmolov, A. G., & Guselkova, M. S. (2008). Femenologiia neadaptivnoi aktivnosti v kulturno-istoricheskoi paradigme Phenomenology of non-adaptive activity in the cultural-historical paradigm. Kulturno-istoricheskaia psihologia [Cultural-historical psychology], 1, 37-47 [in Russian].

Busel, V. T. (2004). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language. Kyiv; Irpin: Perun [in Ukrainian].

Voropaiev, Ye. P. Metody psihofiziologicheskogo sovershenstvovania muzykantov i aktiorov: teoria i praktika Methods of psychophysiological improvement of musicians and actors: theory and practice]. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Evgenij-Voropaev-2 [in Russian].

Zakon Ukrainy Pro kulturu [The Law of Ukraine «On Culture»]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text [in Ukrainian].

Maslou, A. Na podstupah k psihologii bytia On the approaches to the psychology of being. Retrieved from http://psylib.org.ua/books/masla02/txt10.htm [in Russian].

Okarynskyi, V. (2013). Do pytannia henezy bohemnoho alternatyvnoho zhyttevoho styliu v ukrainsko-polskomu sotsiokulturnomu prostori: do pochatku 1840-kh rokiv [On the genesis of the bohemian alternative lifestyle in the Ukrainian-Polish socio-cultural space: until the early 1840s]. Ukraina – Yevropa – Svit [Ukraine – Europe – World], 11, 264-282 [in Ukrainian].

Padalka, H. M. Pefahohika mystectva: dominantni aspekty rozvytku Art pedagogy: dominant aspects of development. Retrieved from https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/naukovi-zapysky/152/9.pdf [in Ukrainian].

Romamenchuk, B. (1969). Azbukovnyk. Entcyklopedia ukrainskoi literatury [Alphabet. Encyclopedia of Ukrainian literature. Kyiv; Filadefia. Retrieved from https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2181/file.pdf [in Ukrainian].

Pustovit, L. O. (Comp.). (2000). Slovnyk inshomovnykh sliv: 23 000 sliv ta terminolohichnykh slovospoluchen [Dictionary of foreign words: 23,000 words and terminological phrases. Kuiv: Dovira [in Ukrainian].

Tillih, P. Muzhestvo byt Courage to be. Retrieved from http://psylib.org.ua/books/tillp01/index.htm [in Russian].

Wilson, Glenn. (1994). Psychology for performing artists: butterflies and bouquets. London Philadelphia: J. Kingsley Publishers [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Воропаєв, Є. П., & Вороніна, Г. Л. (2022). Артистична богема: психолого-педагогічні аспекти ціннісних орієнтирів спільноти . Імідж сучасного педагога, (3(204), 95–98. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-95-98