Вернадськіанський вектор освіти – шлях до ствердження ноосферного гуманізму

Автор(и)

  • Анатолій Петрович Самодрин Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6399-3893
  • Віктор Васильович Шакотько Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3004-5045

Ключові слова:

В. Вернадський; профільна освіта; фундаменталізація змісту освіти; компетентнісний підхід в освіті; підготовка компетентного вчителя

Анотація

Ми досягли часу, коли відбувається корінна зміна нашої науково-педагогічної свідомості. І в її основі – пізнання людиною самої себе з екстраполяцією на увесь Світ. Синхронізувати дії людства у космосі, вибудовуючи адекватну свідомість, зможе надалі педагогічна функція і відповідна система освіти і науки, доповнена ІТ. Стаття торкається проблеми методологічної координації та концентрації над теорією ноосфери, науки і освіти, можливостей сучасної системи освіти на рівні психопедагогіки відповідати запиту часу, її здатності забезпечувати соціальну свідомість в умовах нинішньої кризи й тих змін, що зумовили посилення діалогу Людини і Природи.

Авторами актуалізувались погляди вчених: В. Вернадського, М. Головатого, М. Козирєва, А. Макаренка, Ф. Моргуна, С. Рудишина, Г. Сковороди, А. Ткаченка, С. Френе та ін. на проблеми розвитку освіти, фундаменталізації її змісту та профілізації.

Біографії авторів

Анатолій Петрович Самодрин, Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

Віктор Васильович Шакотько, Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка

кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчальної роботи

Посилання

Вернадский В. И. Собрание сочинений : в 24 т. Москва : Наука, 2013.

Вознюк О. В. Концепція ноосферної освіти у першому наближенні. Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука : колективна монографія / за наук. ред. А. П. Самодрина. Київ ; Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2021. Т. 1. С. 120–145.

Головатий М. Ф. Національний дух українства в контексті метаморфоз соціального буття. Персонал. 2009. № 36 (338). 16–22 верес.

Козырев Н. А. Избранные труды. Ленинград : Изд-во Лен. университета, 1991. 445 с.

Макаренко А. С. Сочинения : в 7 т. Москва, 1958. Т. 7.

Рибалка В. В. Мультиперсональний діалог як синергетичний фактор розвитку цивілізації і ноосфери. Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука : колективна монографія / за наук. ред. А. П. Самодрина. Київ ; Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2022. Т. 2. С. 224–261

Рудишин С. Д. Основи біогеохімії : навч. посіб. Київ : Академія, 2013. 248 с.

Самодрин А. П., Білик Н. І., Бобер І. М. Школа – педагогічна майстерня ноосфери. Імідж сучасного педагога. 2015. № 4 (153). С. 9–13.

Самодрин А. П. Концептуалізація світоглядних орієнтирів цивілізаційного шляху України: ноосферний підхід. Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука : колективна монографія / за наук. ред. А. П. Самодрина. Київ ; Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2022. Т. 2. С. 139–161.

Сковорода Г. С. Твори ; [у 2 т.]. Київ : АТ «Обереги», 1994. Т. 1. 528 с. Т. 2. 480 с.

Ткаченко А. В. Професійний розвиток особистості в практиці А. С. Макаренка: історико-педагогічний аспект (1920–1935 рр.) : монографія. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. 342 с.

Френе С. Избранные педагогические сочинения. Москва : Прогресс, 1990. 304 с.

Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. Киев : Рад. школа, 1989. 511 с.

Шакотько В. В. Розвиток змісту освіти школи ноосферної доби. Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука : колективна монографія / за наук. ред. А. П. Самодрина. Київ: Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2022. Т. 2. С. 377–405.

Я верю в силу свободной мысли… : письма В. И. Вернадского И. И. Петрункевичу. Новый мир. 1989. № 12. С. 204–221.

References

Vernadsky, V. I. (2013). Sobranye sochynenyi [Collected works] (24 vol.). Moskva: Nauka [in Russian].

Vozniuk O. V. (2021). Kontseptsiia noosfernoi osvity u pershomu nablyzhenni [The concept of no,osphere education in the first approximation]. In A. P. Samodryn (Ed.), Noosfera Vernadskoho, suchasna osvita i nauka [Vernadsky's noosphere, modern education and science]: kolektyvna monohrafiia (Vol. 1, pp. 120-145). Kyiv; Kremenchuk: PP Shcherbatykh O. V. [in Ukrainian].`

Holovatyi, M. F. (2009). Natsionalnyi dukh ukrainstva v konteksti metamorfoz sotsialnoho buttia [The national spirit of Ukraine in the context of metamorphoses of social life]. Personal [Personnel], 36 (338) [in Ukrainian].`

Kozyrev, N. A. (1991). Izbrannye trudy [Selected writings]. Leningrad: Izd-vo Len. universiteta [in Russian].

Makarenko, A. S. (1958). Sochineniia [Works] (Vol. 7). Moskva [in Russian].

Rybalka, V. V. (2022). Multypersonalnyi dialoh yak synerhetychnyi faktor rozvytku tsyvilizatsii i noosfery [Multipersonal dialogue as a synergetic factor in the development of civilization and the noosphere]. In A. P. Samodryn (Ed.), Noosfera Vernadskoho, suchasna osvita i nauka [Vernadsky's noosphere, modern education and science]: kolektyvna monohrafiia (pp. 224-261). Kyiv; Kremenchuk: PP Shcherbatykh O. V. [in Ukrainian].

Rudyshyn, S. D. (2013). Osnovy bioheokhimii [Fundamentals of biogeochemistry]: navch. posibnyk. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

Samodryn, A. P., Bilyk, N. I., & Bober, I. M. (2015). Shkola – pedahohichna maisternia noosfery [The school is a pedagogical workshop of the noosphere]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 4 (153), 9-13 [in Ukrainian].

Samodryn, A. P. (2022). Kontseptualizatsiia svitohliadnykh oriientyriv tsyvilizatsiinoho shliakhu Ukrainy: noosfernyi pidkhid [Conceptualization of worldviews of the civilization path of Ukraine: noosphere approach]. In A. P. Samodryn (Ed.), Noosfera Vernadskoho, suchasna osvita i nauka [Vernadsky's noosphere, modern education and science]: kolektyvna monohrafiia (pp. 139-161). Kyiv; Kremenchuk: PP Shcherbatykh O. V. [in Ukrainian].

Skovoroda, H. S. (1994). Tvory [Writings] (1-2 vol.). Kyiv: Oberehy [in Ukrainian].

Tkachenko, A. V. (2013). Profesiinyi rozvytok osobystosti v praktytsi A. S. Makarenka: istoryko-pedahohichnyi aspekt (1920–1935 rr.) [Professional development of personality in the practice of Makarenko: historical and pedagogical aspect (1920-1935)]: monohrafiia. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Frene, S. (1990). Izbrannye pedagogicheskie sochineniya [Selected pedagogical writings]. Moskva: Progress [in Russian].

Cyganenko, G. P. (1989). Etimologicheski slovar russkogo yazyka [Etymological dictionary of the Russian language]. Kiev: Rad. shkola [in Russian].

Shakotko, V. V. (2022). Rozvytok zmistu osvity shkoly noosfernoi doby [Development of the content of education in the school of the noosphere era]. In A. P. Samodryn (Ed.), Noosfera Vernadskoho, suchasna osvita i nauka [Vernadsky's noosphere, modern education and science]: kolektyvna monohrafiia (pp. 377-405). Kyiv; Kremenchuk: PP Shcherbatykh O. V. [in Ukrainian].

YA veryu v silu svobodnoj mysli…: pis'ma V. I. Vernadskogo I. I. Petrunkevichu [I believe in the power of free thought…: letters from V. I. Vernadsky to I. I. Petrunkevich]. (1989). Novyi mir [New world], 2, 204-221 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Самодрин, А. П., & Шакотько, В. В. (2022). Вернадськіанський вектор освіти – шлях до ствердження ноосферного гуманізму . Імідж сучасного педагога, (3(204), 14–19. вилучено із http://isp.poippo.pl.ua/article/view/257931