Роль адаптивно-рефлексійних практик в освітньому процесі закладів вищої освіти України у воєнний час

Автор(и)

  • Ольга Петрівна Лучанінова Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8336-9273

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-52-59

Ключові слова:

освітній процес; воєнний час; студенти; адаптивно-рефлексійні практики; дистрес; адаптація

Анотація

Наголошено, що перебування людей під час карантину в червоній зоні, коли мали місце певні обмеження, психологічно вплинуло на людей, а найвразливішою стала категорія учнів і студентів. Воєнний стан поглибив цю ситуацію, коли загроза життю стала не тільки явною, а й трагічною, емоційно забарвленою. Розкрито виховну роль адаптивно-рефлексійних вправ для студентів, які знизять рівень страху й підвищать позитивний емоційний стан для успішного дистанційного навчання; наголошено на підсиленні психологічної функції викладача в його професійній діяльності; описано окремі адаптивно-рефлексійні вправи для практичного використання викладачами. Використано теоретичні методи дослідження, зокрема, соціологічне опитування, аналіз, узагальнення, інформаційні джерела, адаптивно-рефлексійні практики.

Висвітлюються проблеми психологічного стану студентів і викладачів у воєнний час, розкривається діяльність викладачів в умовах дистанційного навчання, наголошується на важливості адаптивно-рефлексійних практик на навчальних заняттях. Автор уточнює різницю між поняттями «рефлексійний» і «рефлективний», наголошуючи на психологічному стані людини, її бажанні зосередитися на своєму внутрішньому стані. Стрес, критичний душевний стан, бажання вижити, осмислити себе, знайти своє місце, думати про майбутнє, – мабуть, це найбільше, що спостерігається серед студентів і викладачів у дні воєнного стану. Увага приділяється аналізу результатів соціологічного опитування студентів за допомогою гугл форми, яке вони могли пройти онлайн. Після кожного питання подається глибокий коментар з точки зору педагогіки й психології.

Аналіз анкет підтвердив необхідність введення адаптивно-рефлексійних практик під час навчальних занять. Автор ділиться досвідом таких практик, характеризує окремі з них на прикладі гуманітарних дисциплін. Є розуміння, що вчитися студентам у будь-який спосіб треба, але мозок перебиває дистрес й усвідомлення важкого стану. У статті наголошується на іншій позиції викладача: на відході від моралізаторства, глибокого вивчення  дисципліни, і більше спілкування, бо дистанційне навчання сьогодні сприймається ще й як канал добра, зустрічі з одногрупниками, обміном душевного стану для студентів, підтримки з боку викладачів. Пропонується підвищити роль психолога.

Біографія автора

Ольга Петрівна Лучанінова, Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій»

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки

Посилання

Для українських учителів створять інтерактивні групи психологічної підтримки. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/dlya-ukrayinskih-uchiteliv-stvoryat-interaktivni-grupi-psihologichnoyi-pidtrimki

Єльникова Г. В. Методологічний аспект адаптаційних змін в освітньому процесі закладів освіти. Адаптивні процеси в національній системі освіти : [зб. матеріалів 5-го Всеукр. наук. форуму, 30-31.01.2020 р. / упоряд. О.О. Почуєва ; ред. кол. : Г.В. Єльникова (голова), Г.Ю. Кравченко, Л.О. Лузан, М.Л. Ростока, З.В. Рябова]. Харків : Мачулин, 2020. Вип. 2. С. 21–23.

Козирєва З. Рефлективний – рефлексивний – рефлексійний. Культура слова. 2016. № 84. С. 216–218. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/122970/39-Kozyreva.pdf?sequence=1

Куцебо Р. В. Загальна і професійна педагогіка. Харків, 2018. URL: https://stud.com.ua/125496/pedagogika/zagalna_ta_profesiyna_pedagogika

Лист МОН «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процессу в умовах воєнного стану в Україні» (№1/3737-22 від 29 березня 2022 року).

Лісна О., Шатіло Д. Педагогічні умови формування рефлексивних умінь майбутніх вчителів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу. URL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/kaf-teor-ta-met-olimp-i-prof-sportu/333-naukovi-konferentsii-tsdpu/konferentsiia-2015/sektsiia-6/3863-pedahohichni-umovy-formuvannya-refleksyvnykh-umin-maybutnikh-vchyteliv-u-protsesi-vyvchennya-dystsyplin-pedahohichnoho-tsyklu

Лучанінова О. Інформаційна аналітика у професійній діяльності сучасного викладача. Адаптивні процеси в освіті : зб. матеріалів 6-го Всеукр. наук. форуму з міжнар. участю / [за наук. ред. Г. В. Єльникової, М. Л. Ростоки]. Харків : Мачулин, 2021. Вип. 3. С. 108–110.

Методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій». URL: https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-persha-psihologichna-dopomoga-algoritm-dij

Педагогічна рефлексія – це... Визначення, характеристика, розвиток, методи та застосування в педагогіці. Преса. 2020. 20 черв. URL: https://presa.com.ua/psykholohiia/pedagogichna-refleksiya-tse-viznachennya-kharakteristika-rozvitok-metodi-ta-zastosuvannya-v-pedagogitsi.html

Професійна адаптація студентів ПТНЗ. URL: https://studfile.net/preview/5643743/

Психологічна допомога. НаУКМА. URL: https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/spilnoti/students-life/phsy-help

Психологічна підтримка. URL: https://nuft.edu.ua/studentu/psyxologichna-pidtrymka/

Рефлексія (значення). Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org › wiki ›

Сікора Я. Інструменти адаптивного навчання. URL: http://eprints.zu.edu.ua/28099/1/23.pdf

Соціологічне опитування. Онлайн-анкета для студентів. URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqnP7bD9QrmPHhXoz0fRbucp8_mJ7NCXml_FvlR0jkZdq8cQ/viewanalytics https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86164/

Формування професійної рефлексії в педагогів. URL: http://svitloforchuk.ck.ua/?p=974

Цвєтаєва О. В., Знанецька О. М. Адаптивне навчання в сучасній системі освіти. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2019. Вип. 87. С. 170–175.

Щурко М. Інструменти адаптивного навчання в CMS UCU. URL: http://ceit-blog.ucu.edu.ua/ed-tech/adaptyvni-instrumenty-navchannya-v-cms-ucu/

References

Dlia ukrainskykh uchyteliv stvoriat interaktyvni hrupy psykholohichnoi pidtrymky [Interactive psychological support groups will be created for Ukrainian teachers]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/dlya-ukrayinskih-uchiteliv-stvoryat-interaktivni-grupi-psihologichnoyi-pidtrimki [in Ukrainian].

Elnikova, G. V. (2020). Metodologichniy aspekt adaptatsiynih zmin v osvitnomu protsesi zakladiv osvity [Methodological aspect of adaptive changes in the educational process of educational institutions]. In O. O. Pochueva (Comp.), Adaptyvni protsesy v natsionalniy sistemi osviti [Adaptive processes in the national education system]: [zb. materialiv 5-go Vseukr. nauk. forumu (Is. 2, pp. 21-23). Kharkiv: Machulin [in Ukrainian].

Kozyrieva, Z. (2016). Reflektyvnyi – refleksyvnyi – refleksiinyi [Reflective – reflective – reflective]. Kultura slova [The culture of the word], 84, 216-218. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/122970/39-Kozyreva.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Kutsebo, R. V. (2018). Zahalna i profesiina pedahohika [General and professional pedagogy]. Kharkiv. Retrieved from https://stud.com.ua/125496/pedagogika/zagalna_ta_profesiyna_pedagogika [in Ukrainian].

Lyst MON «Pro zabezpechennia psykholohichnoho suprovodu uchasnykiv osvitnoho protsessu v umovakh voiennoho stanu v Ukraini» [Letter of the Ministry of Education and Science "On providing psychological support to participants in the educational process in martial law in Ukraine"], (No 1/3737-22 vіd 29 bereznja 2022 roku) [in Ukrainian].

Lisna, O., & Shatilo, D. Pedahohichni umovy formuvannia refleksyvnykh umin maibutnikh vchyteliv u protsesi vyvchennia dystsyplin pedahohichnoho tsyklu [Pedagogical conditions for the formation of reflective skills of future teachers in the process of studying the disciplines of the pedagogical cycle]. Retrieved from https://www.cuspu.edu.ua/ua/kaf-teor-ta-met-olimp-i-prof-sportu/333-naukovi-konferentsii-tsdpu/konferentsiia-2015/sektsiia-6/3863-pedahohichni-umovy-formuvannya-refleksyvnykh-umin-maybutnikh-vchyteliv-u-protsesi-vyvchennya-dystsyplin-pedahohichnoho-tsyklu [in Ukrainian].

LuchanInova, O. (2021). Informatsiina analityka u profesiinii diialnosti suchasnoho vykladacha [Information analytics in the professional activity of a modern teacher]. In G. V. Elnikovoyi, & M. L. Rostoki (Eds.), Adaptyvni protsesy v osviti [Adaptive processes in education]: zbirnik materialiv 6-go Vseukrainskogo naukovogo forumu z mIzhnarodnoyu uchastyu (Is. 3, pp. 108-110). Kharkiv: Machulin [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii «Persha psykholohichna dopomoha. Alhorytm dii» [Methodical recommendations "First psychological aid. Algorithm of actions »]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-persha-psihologichna-dopomoga-algoritm-dij [in Ukrainian].

Pedahohichna refleksiia – tse... Vyznachennia, kharakterystyka, rozvytok, metody ta zastosuvannia v pedahohitsi [Pedagogical reflection is ... Definition, characteristics, development, methods and applications in pedagogy]. (2020). Presa [Press], 20 cherv. Retrieved from https://presa.com.ua/psykholohiia/pedagogichna-refleksiya-tse-viznachennya-kharakteristika-rozvitok-metodi-ta-zastosuvannya-v-pedagogitsi.html [in Ukrainian].

Profesiina adaptatsiia studentiv PTNZ [Professional adaptation of vocational school students]. Retrieved from https://studfile.net/preview/5643743/ [in Ukrainian].

Psykholohichna dopomoha. NaUKMA [Psychological help]. Retrieved from https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/spilnoti/students-life/phsy-help [in Ukrainian].

Psykholohіchna pіdtrymka [Psychological support]. Retrieved from https://nuft.edu.ua/studentu/psyxologichna-pidtrymka/ [in Ukrainian].

Refleksiia (znachennia) [Reflection (meaning)]. Vikipediia [Wikipedia]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org › wiki › [in Ukrainian].

Sikora, Ya. Instrumenty adaptyvnoho navchannia [Adaptive learning tools]. Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/28099/1/23.pdf [in Ukrainian].

Sotsiolohichne opytuvannia. Onlain anketa dlia studentiv [Sociological survey. Online questionnaire for students]. Retrieved from https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqnP7bD9QrmPHhXoz0fRbucp8_mJ7NCXml_FvlR0jkZdq8cQ/viewanalytics https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86164/ [in Ukrainian].

Formuvannia profesiinoi refleksii v pedahohiv [Formation of professional reflection in teachers]. Retrieved from http://svitloforchuk.ck.ua/?p=974 [in Ukrainian].

Tsvietaieva, O. V., & Znanetska, O. M. (2019). Adaptyvne navchannia v suchasnii systemi osvity [Adaptive learning in the modern education system]. Zbirnyk naukovykh prats. Pedahohichni nauky [Collection of scientific works. Pedagogical sciences], 87, 170-175 [in Ukrainian].

Shchurko, M. Instrumenty adaptyvnoho navchannia v CMS UCU [Adaptive learning tools in UCU CMS]. Retrieved from http://ceit-blog.ucu.edu.ua/ed-tech/adaptyvni-instrumenty-navchannya-v-cms-ucu/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Лучанінова, О. П. (2022). Роль адаптивно-рефлексійних практик в освітньому процесі закладів вищої освіти України у воєнний час . Імідж сучасного педагога, (3(204), 52–59. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-52-59