Post-впровадження інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

  • Тамара Михайлівна Сорочан Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-4704-2385
  • Юлія Анатоліївна Шабала Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Україна https://orcid.org/0000-0001-5696-3939

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-29-37

Ключові слова:

post-впровадження, система методичної роботи, професійний розвиток учителів початкової школи, інтерактивна технологія, модель інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи.

Анотація

Представлено та обґрунтовано теоретичні основи інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Особливу увагу приділено обґрунтуванню етапу її post-впровадження та адаптації до нових умов роботи. Схарактеризовано етап post-впровадження як підтвердження вірогідності результатів експерименту у нових умовах, визначено особливості запровадження інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти та проаналізовано приклади практичного досвіду запровадження інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти в умовах карантинних обмежень і воєнного стану.

Біографії авторів

Тамара Михайлівна Сорочан, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

докторка педагогічних наук, професорка, директорка

Юлія Анатоліївна Шабала, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

старша викладачка кафедри філософії і освіти дорослих

Посилання

Бахмат Н. В. Використання хмарних технологій у діяльності вчителя початкової школи зі спрямуванням на неперервний розвиток. Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи. Умань : Жовтий О. О., 2016. С. 12–15.

Биков В. Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2010. Вип. 9. С. 9–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2010_9_4.

Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем. Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць / за ред.: В. Ю. Бикова Ю. О. Жука ; Ін-т засобів навчання АПН України. Київ : Атіка, 2005. С. 5–15.

Бирка М. Ф. Теорія та практика професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті : монографія. Чернівці : Технодрук, 2015. 440 с.

Білик Н. І. Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / ЦІППО АПН України. Київ, 2005. 22 с.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. Київ ; Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с.

Гуржій А. М., Лапінський В. В. Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів. Інформаційні технології в освіті. 2013. Вип. 15. С. 30–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2013_15_5

Експірієнс-технології професійного розвитку педагогів у відкритому університеті / Т. Сорочан, А. Гуржій, В. Зайчук, Л. Карташова. Наука та освіта : зб. пр. ХVІ міжнар. наук. конф. Хмельницький : ХНУ, 2021. C. 26–30.

Інтерактивні технології навчання дорослих : навч.-метод. посібник / упоряд. С. О. Сисоєва ; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 324 с.

Казакова Н. В. Змістово-психологічний чинник педагогічної практики у процесі особистісного зростання майбутнього педагога. Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії : матеріали міжвузівської (заочної) наук.-практ. конф. (до 95-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) / уклад.: Н. В. Казакова, Н. А. Сівак, І. П. Ящук. Хмельницький, 2016. С. 67–73.

Карташова Л. А. Інформаційно-освітнє середовище системи професійно-технічної освіти: проблеми та перспективи. Professional Pedagogics. 2015. № 9. С. 72–77. URL: https://doi.org/10.32835/2223-5752.2015.9.72-77.

Кириченко М. О. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку : [монографія]. Харків : Технологічний Центр, 2017. 320 с.

Кремень В. Г., Биков В. Ю. Категорії «простір» і «середовище»: особливості модельного подання та освітнього застосування. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. № 2. С. 3–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2013_2_3

Маслов В. І. Моделювання у теоретичній і практичній діяльності в педагогіці. Післядипломна освіта в Україні. 2008. № 1. С. 3–9.

Олійник В. В. Тенденції розвитку післядипломної освіти в умовах трансформації суспільства. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. № 1. С. 56–66.

Олійник В. В., Медведь В. В. Цільове управління навчальними закладами в ринкових умовах : навч. посіб. / за ред. Г. А. Дмитренка. Київ : ЦІППО, 2002. 120 с.

Олійник В. В., Кириченко М. О., Отич О. М., Сорочан Т. М., Бондарчук О. І., Діденко Н. Г., Сергеєва Л. М., Клокар Н. І., Сидоренко В. В., Скрипник М. І. Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови Нової української школи. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). Умань, 2017. С. 382–391.

Пальшкова І. О. Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи: практико-орієнтований підхід : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 2009. 44 с.

Пушкар Т. М. Моделювання як теоретичний метод розробки педагогічної технології підготовки вчителів філологічного профілю. Підходи А. С. Макаренка до використання педагогічного моделювання. Витоки педагогічної майстерності. Педагогічні науки. 2013. Вип. 11. С. 273–278. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2013_11_62

Рябова З. В. Моделювання процесу управління якістю освіти в навчальному закладі. Теорія і методика професійної освіти. 2016. № 9 (1). URL: http://tmpe.eor.by/images/Vol._9/3_16 _tmpo_9_ryabova.pdf.

Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Методологія науково-педагогічних досліджень : підручник. Рівне : Волинські обереги, 2013. 360 с.

Сорочан Т. М. Методична робота: підготовка вчителів до реалізації концепції «Нова українська школа». Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : зб. матеріалів ІІІ-ї Всеукр. Інтернет-конф. / упоряд.: В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень. Київ : Агроосвіта, 2018. Ч. 1. С. 135–140.

Сорочан Т. М. Підготовка тренерів для навчання вчителів Нової української школи. Методист. 2018. № 2 (74). С. 4–7. URL: http://lib.iitta.gov.ua/709943/

Сорочан Т. М. Підготовка вчителів до реалізації концепції «Нова українська школа». Методист. 2018. № 6 (78). С. 4–9. URL: http://lib.iitta.gov.ua/710731/

References

Bakhmat, N. V. (2016). Vykorystannia khmarnykh tekhnolohii u diialnosti vchytelia pochatkovoi shkoly zi spriamuvanniam na neperervnyi rozvytok [The use of cloud technologies in the activities of primary school teachers with a view to continuous development]. Neperervna pedahohichna osvita v Ukraini: stan, problemy, perspektyvy [Continuing pedagogical education in Ukraine: state, problems, prospects] (pp. 12-15). Uman: Zhovtyi O. O. [in Ukrainian].

Bykov, V. Yu. (2010). Vidkryte navchalne seredovyshche ta suchasni merezhni instrumenty system vidkrytoi osvity [Continuing pedagogical education in Ukraine: state, problems, prospects]. In Naukovyi chasopys Nats. ped. un-tu im. M. P. Drahomanova. Komp’iuterno-oriientovani systemy navchannia [Scientific journal Nat. ped. University named after MP Dragomanova. Computer-based learning systems]: zb. nauk. pr. ats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova (Is. 9, pp. 9-16). Kyiv. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2010_9_4 [in Ukrainian].

Bykov, V. Yu. (2005). Teoretyko-metodolohichni zasady modeliuvannia navchalnoho seredovyshcha suchasnykh pedahohichnykh system [Theoretical and methodological principles of modeling the learning environment of modern pedagogical systems]. In V. Yu. Bykov, & Yu. O. Zhuk (Eds.), Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technologies and teaching aids]: zb. nauk. prats (pp. 5-15). Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Byrka, M. F. (2015). Teoriia ta praktyka profesiinoho rozvytku vchyteliv pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin u pisliadyplomnii osviti [Theory and practice of professional development of teachers of natural and mathematical disciplines in postgraduate education]: monohrafiia. Chernivtsi: Tekhnodruk [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2005). Modeliuvannia protsesu navchannia v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii vchyteliv [Modeling the learning process in the system of teacher training]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (2008). Pedahohichni doslidzhennia: metodolohichni porady molodym naukovtsiam [Pedagogical research: methodological advice for young scientists]. Kyiv; Vinnytsia: DOV «Vinnytsia» [in Ukrainian].

Hurzhii, A. M., & Lapinskyi, V. V. (2013). Elektronni osvitni resursy yak osnova suchasnoho navchalnoho seredovyshcha zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Electronic educational resources as the basis of the modern educational environment of secondary schools]. Informatsiini tekhnolohii v osviti [Information technology in education], 15, 30-37. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2013_15_5 [in Ukrainian].

Sorochan, T., Hurzhii, A., Zaichuk, V., & Kartashova, L. (2021). Ekspiriiens-tekhnolohii profesiinoho rozvytku pedahohiv u vidkrytomu universyteti [Experience-technologies of professional development of teachers in an open university]. In Nauka ta osvita [Science and education]: zb. pr. XVI Mizhnar. nauk. konf. (pp. 26-30). Khmelnytskyi: KhNU [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O. (Comp.). (2011). Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh [Interactive technologies of adult learning]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Kyiv: VD «EKMO» [in Ukrainian].

Kazakova, N. V. (2016). Zmistovo-psykholohichnyi chynnyk pedahohichnoi praktyky u protsesi osobystisnoho zrostannia maibutnoho pedahoha [Semantic and psychological factor of pedagogical practice in the process of personal growth of the future teacher]. In N. V. Kazakova, N. A. Sivak, & I. P. Yashchuk (Comps.). Pedahohichna praktyka yak persha lanka praktychnoho zasvoiennia pedahohichnoi profesii [Pedagogical practice as the first link of practical mastering of pedagogical profession]: materialy mizhvuzivskoi (zaochnoi) nauk.-prakt. konf. (do 95-richchia Khmelnytskoi humanitarnno-pedahohichnoi akademii) (pp. 67-73). Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Kartashova, L. A. (2015). Informatsiino-osvitnie seredovyshche systemy profesiino-tekhnichnoi osvity: problemy ta perspektyvy [Information and educational environment of vocational education system: problems and prospects]. Professional Pedagogics, (9), 72-77. Retrieved from https://doi.org/10.32835/2223-5752.2015.9.72-77 [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. O. (2017). Formuvannia ideolohii informatsiinoho suspilstva v umovakh hlobalnoi informatyzatsii: tendentsii, paradyhmy, perspektyvy rozvytku [Formation of ideology of information society in the conditions of global informatization: tendencies, paradigms, prospects of development]. Kharkiv: Vyd-vo PP «Tekhnolohichnyi Tsentr» [in Ukrainian].

Kremen, V. H., & Bykov, V. Yu. (2013). Katehorii «prostir» i «seredovyshche»: osoblyvosti modelnoho podannia ta osvitnoho zastosuvannia [Categories "space" and "environment": features of model representation and educational application]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy [Theory and practice of social systems management], 2, 3-16. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2013_2_3 [in Ukrainian].

Maslov, V. I. (2008). Modeliuvannia u teoretychnii i praktychnii diialnosti v pedahohitsi [Modeling in theoretical and practical activities in pedagogy]. Pisliadyplomna osvita v Ukraini [Postgraduate education in Ukraine], 1, 3-9 [in Ukrainian].

Oliinyk, V. V. (2013). Tendentsii rozvytku pisliadyplomnoi osvity v umovakh transformatsii suspilstva [Trends in the development of postgraduate education in the transformation of society]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy [Theory and practice of social systems management], 1, 56-66 [in Ukrainian].

Oliinyk, V. V., & Medved, V. V. (2002). Tsilove upravlinnia navchalnymy zakladamy v rynkovykh umova [Theory and methods of vocational education]: navch. posib. Kyiv: TsIPPO [in Ukrainian].

Oliinyk, V. V., Kyrychenko, M. O., Otych, O. M., Sorochan, T. M., Bondarchuk, O. I., Didenko, N. H., Serheieva, L. M., Klokar, N. I., Sydorenko, V. V. & Skrypnyk, M. I. (2017). Problemy i perspektyvy rozvytku pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v umovakh rozbudovy novoi ukrainskoi shkoly [Problems and prospects of development of postgraduate pedagogical education in the conditions of development of the New Ukrainian school]. In Naukove zabezpechennia rozvytku osvity v Ukraini: aktualni problemy teorii i praktyky (do 25-richchia NAPN Ukrainy) [Scientific support for the development of education in Ukraine: current issues of theory and practice (to the 25th anniversary of the NAPS of Ukraine)] (pp. 382-391). Uman [in Ukrainian].

Palshkova, I. O. (2009). Formuvannia profesiino-pedahohichnoi kultury maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly: praktyko-oriientovanyi pidkhid [Formation of professional and pedagogical culture of the future primary school teacher: practice-oriented approach]. (Extended abstract of D diss.). Odesa [in Ukrainian].

Pushkar, T. M. (2013). Modeliuvannia yak teoretychnyi metod rozrobky pedahohichnoi tekhnolohii pidhotovky vchyteliv filolohichnoho profiliu. Pidkhody A. S. Makarenka do vykorystannia pedahohichnoho modeliuvannia [Modeling as a theoretical method of developing pedagogical technology for training teachers of philological profile. AS Makarenko's approaches to the use of pedagogical modeling]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti. Pedahohichni nauky [The origins of pedagogical skills. Pedagogical sciences], 11, 273-278. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2013_11_62 [in Ukrainian].

Riabova, Z. V. (2016). Modeliuvannia protsesu upravlinnia yakistiu osvity v navchalnomu zakladi [Modeling the process of education quality management in an educational institution]. Teoriia i metodyka profesiinoi osvity [Theory and methods of vocational education], 9 (1). Retrieved from http://tmpe.eor.by/images/Vol._9/3_16 _tmpo_9_ryabova.pdf. [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O., & Krystopchuk, T. Ye. (2013). Metodolohiia naukovo-pedahohichnykh doslidzhen [Methodology of scientific and pedagogical research]: pidruchnyk. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].

Sorochan, T. M. (2018). Metodychna robota: pidhotovka vchyteliv do realizatsii kontseptsii «Nova ukrainska shkola» [Methodical work: preparation of teachers for the implementation of the concept of "New Ukrainian School"]. In V. V. Sydorenko, Ya. L. Shven (Eds.), Profesiinyi rozvytok fakhivtsiv u systemi osvity doroslykh: istoriia, teoriia, tekhnolohii [Professional development of specialists in the system of adult education: history, theory, technologies]: zb. materialiv III-yi Vseukrainskoi Internet-konferentsii (P. 1, pp. 135-140). Kyiv: Ahroosvita [in Ukrainian].

Sorochan, T. M. (2018). Pidhotovka treneriv dlia navchannia vchyteliv Novoi ukrainskoi shkoly [Training of trainers to train teachers of the New Ukrainian School]. Metodyst [Methodist], 2 (74), 4-7. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/709943/ [in Ukrainian].

Sorochan, T. M. (2018). Pidhotovka vchyteliv do realizatsii kontseptsii «Nova ukrainska shkola» [Preparing teachers for the implementation of the concept of "New Ukrainian School"]. Metodyst [Methodist], 6 (78), 4-9. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/710731/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Сорочан, Т. М., & Шабала, Ю. А. (2023). Post-впровадження інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Імідж сучасного педагога, (3(204), 29–37. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-29-37