Розвиток когнітивного компонента педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури

Автор(и)

  • Оксана Іванівна Романюк Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2781-1463

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-66-70

Ключові слова:

педагогічна майстерність; когнітивний компонент педагогічної майстерності; психолого-педагогічна компетентність; викладачі економічних дисциплін; магістратура

Анотація

Обґрунтовано зміст когнітивного компонента педагогічної майстерності викладачів закладів вищої освіти економічного профілю; висвітлено особливості та напрями розвитку когнітивного компонента професійної майстерності майбутніх викладачів у контексті завдань сучасної вищої економічної освіти; виокремлено мету розвитку когнітивного компонента педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури; описано принципи, на яких ґрунтується розвиток когнітивного компонента педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін; розглянуто авторську методику виявлення рівня сформованості когнітивного компонента педагогічної майстерності в майбутніх викладачів економічних дисциплін та результати її застосування. Зазначено, що для підвищення якості та ефективності підготовки майбутніх викладачів економічних дисциплін, розвитку їхньої психолого-педагогічної компетентності в умовах магістратури доцільно використовувати розроблене навчально-методичне забезпечення, зокрема спецкурс «Педагогічна майстерність викладачів економічних дисциплін» та «Тренінг розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін».

Біографія автора

Оксана Іванівна Романюк, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

старший викладач кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації

Посилання

Батечко Н. Підготовка викладачів вищої школи в умовах магістратури: теоретико-методологічні засади : монографія / за ред. Я. Цехмістера. Київ : Едельвейс, 2014. 707 с.

Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 384 с.

Гриньова М. Педагогічні технології: теорія та практика : навч. посіб. Полтава : АСМІ, 2006. 230 с.

Дубасенюк О. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики : монографія. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 564 с.

Калінська О. Розвиток педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Львів, 2018. 220 с.

Коваль О. Розвиток педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах аспірантури. Науковий вісник Мелітопольського педагогічного університету. 2014. Вип. 2 (13). С. 277–282.

Ковальчук Г. Формування професійних педагогічних умінь у студентів – майбутніх викладачів економіки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 1999. 195 с.

Кузьмінський А. Розвиток педагогічної майстерності в умовах неперервної освіти. Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти : монографія / за ред.: М. Солдатенка, О. Семеног. Київ ; Глухів : АПН : Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 2008. С. 5–20.

Малаканова Л. Оцінювання професійного становлення майбутнього вчителя у процесі вивчення курсу «Основи педагогічної майстерності» : автореф. дис. … канд. пед. наук. Харків, 2000. 24 с.

Марченко О. Основи педагогічної майстерності. Харків : Основа, 2009. 112 с.

Мачинська Н. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю : монографія / за ред. С. Сисоєвої. Львів : ЛьвДУВС, 2013. 416 с.

Науково-методичний підхід до вдосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників у системі підвищення кваліфікації : електрон. навч.-метод. посіб. / [упоряд.: І. О. Калініченко, Н. І. Білик]. Полтава : ПОІППО, 2021. URL: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/modul-2021.pdf

Отич О. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи : підручник. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 208 с.

Педагогічна майстерність: виклики ХХІ століття : портфоліо каф. пед. майстерності / [упоряд.: В. В. Зелюк, Н. І. Білик, Т. А. Устименко] ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського. Полтава : АСМІ, 2013. 468 с.

Пєхота О., Середа І. Педагогічна майстерність викладача сучасного університету у контексті педагогіки розвитку. Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти: монографія / за ред.: М. Солдатенка, О. Семеног. Київ ; Глухів : АПН : Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 2008. С. 21–26.

Романюк О. Визначення рівня педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін із застосуванням авторського тесту. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка. 2019. Вип. 1 (157). С. 173–177.

Романюк О. Розвиток педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2020. 207 с.

Семиченко В. Психологія педагогічної діяльності : навч. посіб. Київ : Вища школа, 2004. 335 с.

Уварова А. Формування риторичної майстерності майбутнього вчителя : навч. посіб. для пед. ун-тів. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. 132 с.

References

Batechko, N., & Zekhmister, Ya. (Ed.). (2014). Pidhotovka vykladachiv vyshchoyi shkoly v umovakh magistratury: teoretyko-metodologichni zasady [Training university teachers in master’s degree programmes: theoretical and methodological fundamentals]: monografiya. Kyiv: Edelveis [in Ukrainian].

Vitvytska, S. (2011). Osnovy pedahohiky vyshchoyi shkoly [Fundamentals of university pedagogy]: pidruchnyk za modulno-reityngovoyu systemoyu navchannya. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

Hryniova, M. (2006). Pedahohichni tekhnologiyi: teoriya ta praktyka [Pedagogical technologies: theory and practice]: navchalnyi posibnyk. Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. (2009). Profesiyna pedahohichna osvita: innovatsiyni tekhnologiyi ta metodyky [Professional pedagogical education: innovative technologies and techniques]: monografiya. Zhytomyr: ZhDU [in Ukrainian].

Kalinska, O. (2018). Rozvytok pedahohichnoyi maisternosti vykladacha ekonomichnykh dystsyplin u vyshchomu navchalnomu zakladi [Developing an economics teacher’s pedagogical skills at a higher educational establishment]. (PhD diss.). Lviv [in Ukrainian].

Koval, O. (2014). Rozvytok pedahohichnoyi maisternosti maibutnikh vykladachiv ekonomichnykh dystsyplin v umovakh aspirantury [Developing future economics teachers’ pedagogical skills in postgraduate programmes]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho pedahohichnoho universytetu [Scientific Bulletin of Melitopol Pedagogical University], 2 (13), 277-282 [in Ukrainian].

Kovalchuk, H. (1999). Formuvannya profesiynykh pedahohichnykh umin u studentiv – maibutnikh vykladachiv ekonomiky [Forming economics student teachers’ skills]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Kuzminskyi, A. (2008). Rozvytok pedahohichnoyi maisternosti v umovakh neperervnoyi osvity [Developing pedagogical skills in lifelong learning programmes]. In Soldatenko, M., & Semenoh, O. (Eds.), Rozvytok pedahohichnoyi maisternosti vykladacha v umovakh neperervnoyi osvity [Developing a teacher’s pedagogical skills in lifelong learning programmes]: monografiya (pp. 5-20). Kyiv; Hlukhiv: APN: In-t ped. osvity doroslykh [in Ukrainian].

Malakanova, L. (2000). Otsinyuvannya profesiynoho stanovlennya maibutnyoho vchytelya u protsesi vyvchennya kursu “Osnovy pedahohichnoyi maisternosti” [Assessing a future teacher’s professional development in teaching the course “Fundamentals of pedagogical mastery”]. (Extended abstract of PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Marchenko, O. (2009). Osnovy pedahohichnoyi maisternosti [Fundamentals of pedagogical mastery]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Machynska, N., & Sysoyeva, S. (Ed.). (2013). Pedahohichna osvita magistrantiv vyshchykh navchalmykh zakladiv nepedahohichnoho profilyu [Teacher training of master’s degree students at non-pedagogical higher educational establishments]: monografiya. Lviv: LvDUVS [in Ukrainian].

Kalinichenko, I. O., & Bilyk, N. I. (Comps.). (2021). Naukovo-metodychnyi pidkhid do vdoskonalennia pedahohichnoi maisternosti pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pidvyshchennia kvalifikatsii [Scientific and methodological approach to improving the pedagogical skills of teachers in the system of professional development]: elektron. navch.-metod. posib. Poltava: POIPPO. Retrieved from http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/modul-2021.pdf [in Ukrainian].

Otych, O. (2014). Osnovy pedahohichnoyi maisternosti vykladacha profesiynoyi shkoly [Fundamentals of a vocational school teacher’s pedagogical mastery]: pidruchnyk. Kirovohrad: Imeks-LTD [in Ukrainian].

Zeliuk, V. V., Bilyk, N. I., & Ustymenko, T. A. (Comps.). (2013). Pedahohichna maisternist: vyklyky XXI stolittia [Pedagogical skills: challenges of the XXI century]: portfolio kaf. ped. maist. Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Piekhota, O., & Sereda, I. (2008). Pedahohichna maisternist vykladacha suchasnoho universytetu u konteksti pedahohiky rozvytku [A modern university teacher’s pedagogical skills in the context of developmental pedagogy]. In Soldatenko, M., & Semenoh, O. (Eds.), Rozvytok pedahohichnoyi maisternosti vykladacha v umovakh neperervnoyi osvity [Developing a teacher’s pedagogical skills in lifelong learning programmes]: monografiya (pp. 21-26). Kyiv; Hlukhiv: APN: In-t ped. osvity doroslykh [in Ukrainian].

Romaniuk, O. (2019). Vyznachennya rivnya pedahohichnoyi maisternosti maibutnikh vykladachiv ekonomichnykh dystsyplin iz zastosuvannyam avtorskoho testu [Assessment of prospective teachers’ pedagogical skills by means of the authorial test]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Chernihivskiy kolegium imeni T. H. Shevchenka” [Bulletin of National University “Chernihiv Collegium named after T. H. Shevchenko], 1 (157), 173-177 [in Ukrainian].

Romaniuk, O. (2020). Rozvytok pedahohichnoyi maisternosti vykladachiv ekonomichnykh dystsyplin v umovakh magistratury [Developing pedagogical mastery of economics teachers in master’s degree programmes]. (PhD diss). Kyiv [in Ukrainian].

Semychenko, V. (2004). Psykholohiya pedahohichnoyi diyalnosti [Psychology of pedagogical activity]: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Uvarova, A. (2007). Formuvannya rytorychnoyi maisternosti maibutnyoho vchytelya [Forming a prospective teacher’s rhetorical skills]: navchalno-metodychnyi posibnyk dlya pedahohichnykh universytetiv. Sumy: SumDPU im. A. S. Makarenka [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Романюк, О. І. (2022). Розвиток когнітивного компонента педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури . Імідж сучасного педагога, (3(204), 66–70. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-66-70