Психологічні особливості студентів різної статі та їх ставлення до дисципліни «Фізичне виховання»

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Біліченко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8096-9695
  • Тамара Іванівна Лошицька Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2361-3307
  • Олег Сергійович Скирта Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6881-2983

Ключові слова:

термінальні цінності; інструментальні цінності; студенти; здоров’я; фізичне виховання; спортсмени; заняття

Анотація

Розглянуто питання ставлення студентів до дисципліни «Фізичне виховання». Метою є визначення задоволення студентів методикою проведення занять та їхньої готовності до переходу від обов’язкових занять із фізичного виховання до позаурочних секційних занять із видів спорту, обумовленого реформуванням системи фізичного виховання у закладах вищої освіти.

Досліджено інтерес, бажання додатково займатися фізичними вправами у студентів, які не займаються у секційних групах. Визначені психологічні особливості студентів, залежно від тривалості навчання, статі та занять у спортивних секціях із метою покращення ефективності мотивації до позаурочних занять руховою активністю у майбутньому. У дослідженні брали участь студенти 2-го та 4-го курсу і студенти, які займаються додатково у спортивних секціях Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Використані такі методи дослідження: анкетування, методики дослідження ціннісної орієнтації особистості М. Рокича, методи математичної статистики.

Біографії авторів

Олена Олександрівна Біліченко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидатка наук з фізичного виховання та спорту, старша викладачка кафедри здоров’я людини та фізичної культури

Тамара Іванівна Лошицька, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидатка наук з фізичного виховання та спорту, доцентка кафедри здоров’я людини та фізичної культури

Олег Сергійович Скирта, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри здоров’я людини та фізичної культури

Посилання

Алиев Х. М., Михайлов Н. Г. Повышение мотивации к занятиям физической культуры посредством инновационного сихрометода «Ключ». Спортивный психолог. 2011. № 3. С. 87–91.

Андреева Г. М. Социальная психология [5-е изд.]. Москва : Аспект Пресс, 2004. 365 с.

Андрєєва О. В. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2004. № 2. С. 81–84.

Антонова Н. А. Ценностные ориентации в системе личностных качеств студентов высшего педагогического учебного заведения : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Киев, 2003. 203 с.

Афанасьев А. В. Научные подходы к исследованию понятия «ценностное отношение». Мир науки, культуры, образования. 2010. № 1 (20). С. 194–197.

Базилевич Н. Особливості формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до фізичної культури. Спортивний вісник Придніпров’я. 2012. № 2. С. 43–45.

Безверхня Г., Діхтяренко В. Вплив ціннісних орієнтацій на відношення до фізичного виховання студенток педагогічного вищого навчального закладу. Спортивний вісник Придніпров’я. 2011. № 1. С. 17–21.

Занюк С. С. Психологія мотивації. Київ : Либідь, 2002. 304 с.

Здоровьеформирующие технологии в контексте гендерного подхода : колект. монография / под ред. Н. А. Олейника. Харьков : ХГАФК, 2009. 226 с.

Король С. А. Мотивація студентів технічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Чернігів, 2011. Вип. 91, т. 1. С. 235–238.

Круцевич Т., Марченко О., Биличенко Е. Гендерные особенности юношей и девушек, занимающихся и не занимающихся спортом. Спортивний вісник Придніпров’я. 2012. № 2. С. 14–17.

Круцевич Т., Марченко О., Холодова О. Критичні періоди у формуванні мотивації до занять руховою активністю школярів з урахуванням їх гендерних характеристик. Спортивний вісник Придніпров’я. 2020. № 1. С. 278–289.

Круцевич Т., Малахова Ж. Проблеми реформувань у системі фізичного виховання закладів вищої освіти. Спортивний вісник Придніпров’я. 2020. № 1. С. 268–278.

Круцевич Т. Ю., Петровський В. В. Фізичне виховання як соціальне явище. Теорія і методика фізичного виховання : підручник / під ред. Т. Ю. Круцевич. Київ : Олімп. літ-ра, 2008. Т. 1. С. 22–46.

Лисак І. Дослідження ціннісних орієнтацій школярів 8-х класів у процесі фізичного виховання. Молода спортивна наука України : зб. наук. праць в галузі фіз. вих., спорту і здоров’я людини. Львів : ЛДУФК, 2013. Вип. 17, т. 2. С. 92–98.

Марченко О. Ю. Вплив занять спортом на формування загальних життєвих та ціннісних орієнтацій студентів ВНЗ. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. № 3. С. 109–111.

Приходько В. Обґрунтування потреби і врахування гендерного аспекту в системі спортивної підготовки. Спортивний вісник Придніпров’я. 2020. № 1. С. 118–131.

Саїнчук М. М. Формування ціннісних орієнтацій в сфері фізичної культури і спорту учнів старших класів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02. Київ, 2012. 22 с.

Семенець Н. В., Семенець Н. Н. Мотивація студентської молоді до занять фізичною культурою та спортом. Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доповідей. Запоріжжя, 2011. С. 234–236.

References

Aliev, Kh. M., & Mikhailov, N. G. (2011). Povyshenie motivatcii k zaniatiiam fizicheskoi kultury posredstvom innovatcionnogo sikhrometoda «Kliuch» [Increasing motivation for physical education through the innovative sychromethod "Key"]. Sportivnyi psikholog [Sports psychologist], 3, 87-91 [in Russian].

Andreeva, G. M. (2004). Sotcialnaia psikhologiia [Social Psychology]. Moskva: Aspekt Press [in Russian].

Andrieieva, O. V. (2004). Analiz motyvatsiinykh teorii u sferi ozdorovchoi fizychnoi kultury ta rekreatsii [Analysis of motivational theories in the field of health physical culture and recreation]. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu [Theory and methods of physical education and sports], 2, 81-84 [in Ukrainian].

Antonova, N. A. (2003). Tcennostnye orientatcii v sisteme lichnostnykh kachestv studentov vysshego pedagogicheskogo uchebnogo zavedeniia [Value orientations in the system of personal qualities of students of a higher pedagogical educational institution]. (PhD diss.). Kiev [in Russian].

Afanasev, A. V. (2010). Nauchnye podkhody k issledovaniiu poniatiia «tcennostnoe otnoshenie» [Scientific approaches to the study of the concept of "value attitude"]. Mir nauki, kultury, obrazovaniia [The world of science, culture, education], 1 (20), 194-197 [in Russian].

Bazylevych, N. (2012). Osoblyvosti formuvannia motyvatsiino-tsinnisnoho stavlennia studentiv do fizychnoi kultury [Features of formation of motivational and value attitude of students to physical culture]. Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia [Sports Bulletin of the Dnieper], 2, 43-45 [in Ukrainian].

Bezverkhnia, H., & Dikhtiarenko, V. (2011). Vplyv tsinnisnykh oriientatsii na vidnoshennia do fizychnoho vykhovannia studentok pedahohichnoho vyshchoho navchalnoho zakladu [Influence of value orientations on the attitude to physical education of female students of pedagogical higher educational institution]. Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia [Sports Bulletin of the Dnieper], 1, 17-21 [in Ukrainian].

Zaniuk, S. S. (2002). Psykholohiia motyvatsii [Psychology of motivation]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Oleinik, N. A. (Ed.). (2009). Zdorove formiruiushchie tekhnologii v kontekste gendernogo podkhoda [Health-forming technologies in the context of a gender approach]: kol. monografiia. Kharkov: KhGAFK [in Russian].

Korol, S. A. (2011). Motyvatsiia studentiv tekhnichnykh spetsialnostei do fizkulturno-ozdorovchykh zaniat [Motivation of students of technical specialties to physical culture and health classes]. In Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [Bulletin of Chernihiv State Pedagogical University]: zb. nauk. prats (Is. 91, vol. 1, pp. 235-238). Chernihiv [in Ukrainian].

Krutcevich, T., Marchenko, O., & Bilichenko, E. (2012). Gendernye osobennosti iunoshei i devushek, zanimaiushchikhsia i ne zanimaiushchikhsia sportom [Gender characteristics of boys and girls involved and not involved in sports]. Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia [Sports Bulletin of the Dnieper], 2, 14-17 [in Russian].

Krutsevych, T., Marchenko, O., & Kholodova, O. (2020). Krytychni periody u formuvanni motyvatsii do zaniat rukhovoiu aktyvnistiu shkoliariv z urakhuvanniam yikh hendernykh kharakterystyk [Critical periods in the formation of motivation to engage in physical activity of students, taking into account their gender characteristics]. Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia [Sports Bulletin of the Dnieper], 1, 278-289 [in Ukrainian].

Krutsevych, T., & Malakhova, Zh. (2020). Problemy reformuvan u systemi fizychnoho vykhovannia zakladiv vyshchoi osvity [Problems of reforms in the system of physical education of higher education institutions]. Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia [Sports Bulletin of the Dnieper], 1, 268-278 [in Ukrainian].

Krutsevych, T. Yu., & Petrovskyi, V. V. (2008). Fizychne vykhovannia yak sotsialne yavyshche [Physical education as a social phenomenon]. In T. Yu. Krutsevych (Ed.), Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia [Theory and methods of physical education]: pidruchnyk (Vol. 1, pp. 22-46). Kyiv: Olimp. lit-ra [in Ukrainian].

Lysak, I. (2013). Doslidzhennia tsinnisnykh oriientatsii shkoliariv 8-kh klasiv u protsesi fizychnoho vykhovannia [Research of value orientations of 8th grade students in the process of physical education]. In Moloda sportyvna nauka Ukrainy [Young sports science of Ukraine]: zb. nauk. prats v haluzi fiz. vykh., sportu i zdorov’ia liudyny (Is. 17, vol. 2, pp. 92-98). Lviv: LDUFK [in Ukrainian].

Marchenko, O. Yu. (2011). Vplyv zaniat sportom na formuvannia zahalnykh zhyttievykh ta tsinnisnykh oriientatsii studentiv VNZ [The influence of sports on the formation of general life and value orientations of university students]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu [Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports], 3, 109-111 [in Ukrainian].

Prykhodko, V. (2020). Obgruntuvannia potreby i vrakhuvannia hendernoho aspektu v systemi sportyvnoi pidhotovky [Substantiation of the need and consideration of the gender aspect in the system of sports training]. Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia [Sports Bulletin of the Dnieper], 1, 118-131 [in Ukrainian].

Sainchuk, M. M. (2012). Formuvannia tsinnisnykh oriientatsii v sferi fizychnoi kultury i sportu uchniv starshykh klasiv u protsesi fizychnoho vykhovannia [Formation of value orientations in the field of physical culture and sports of high school students in the process of physical education]. (Extended abstract of PhD diss.) Kyiv [in Ukrainian].

Semenets, N. V., & Semenets, N. N. (2011). Motyvatsiia studentskoi molodi do zaniat fizychnoiu kulturoiu ta sportom [Motivation of student youth to physical culture and sports]. In Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia, reabilitatsii, sportu ta turyzmu [Current issues of physical education, rehabilitation, sports and tourism]: III Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: tezy dopovidei (pp. 234-236). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Біліченко, О. О., Лошицька, Т. І., & Скирта, О. С. (2022). Психологічні особливості студентів різної статі та їх ставлення до дисципліни «Фізичне виховання». Імідж сучасного педагога, (3(204), 99–105. вилучено із http://isp.poippo.pl.ua/article/view/257329

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають