Ідеї педагогіки «вільного виховання» в організації дистанційного навчання учнів в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Поліна Євгенівна Вікторова Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0745-7057
  • Андрій Юрійович Цина Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8353-9153

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-106-110

Ключові слова:

дистанційне навчання; вільне виховання; воєнний стан; методи; форми організації навчання

Анотація

Розкриті питання дистанційної освітньої корекції як системи надання гарантованих державою освітніх послуг у воєнний час. Аналізуються гуманістичні підходи педагогіки «вільного виховання» Р. Штайнера щодо створення та ведення дистанційних занять. Визначені особливості організації онлайн-навчання шляхом аналізу вчителем доступності для учасників освітнього процесу засобів навчання, належної організації процесу отримання ними освітньої інформації, правильного підбору навчального матеріалу і форм організації навчальної роботи з учнями, можливості залучення тьюторської допомоги та індивідуального супроводу навчання. Аналізуються можливості та ідеї щодо використання цікавих для учнів завдань, вправ і методів роботи саме у дистанційному форматі. Представлені авторські напрацювання з проведення онлайн-занять.

Біографії авторів

Поліна Євгенівна Вікторова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

аспірантка кафедри теорії та методики технологічної освіти

Андрій Юрійович Цина, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

доктор педагогічних наук, професор, професор, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти

Посилання

Білик Н. І., Добряк І. В. Сучасний урок: 50 способів порефлексувати : електрон. навч.-метод. посіб. Полтава : ПОІППО ім. М. В. Остроградського, 2021. 74 с. URL: https://ed.poippo.pl.ua/handle/022518134/513

Емоційний термометр: вимірюємо рівень почуттів. URL: https://www.pinterest.com/pin/9781324176769313/ (дата звернення 16.04.2022).

Заохочувальні лабіринти. URL: https://www.google.com/search?q= (дата звернення 17.04.2022).

Кінезіологічні вправи для розвитку розумових здібностей. URL: http://hvpku.ks.ua/?p=8358 (дата звернення 18.04.2022).

Лисенко Л. П. Моніторингові заходи вдосконалення трудової підготовки учнів основної школи. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2022. № 2 (203). С. 59–64.

Мітюхіна В. Виховання вільної особистості у Вальдорфській школі. Завуч. 2008. № 25. С. 40–42.

Релаксаційні вправи для дітей та підлітків. URL: https://zosh10.e-schools.info/pages/relaksatsjn-vpravi-dlja-dtej-ta-pdltkv (дата звернення 18.04.2022).

Штайнер Р. Познание человека и учебный процесс. Москва : Парсифаль, 1998. 128 с.

Яким має бути навчання під звуки сирен? Відповідають МОН, експерти, батьки. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2022/04/8/248148/

References

Bilyk, N. I., & Dobryak, I. V. (2021). Suchasnyy urok: 50 sposobiv porefleksuvaty [Modern lesson: 50 ways to reflect]: elektron. navch.-metod. posib. Poltava: POIPPO im. M. V. Ostrohradskoho. Retrieved from https://ed.poippo.pl.ua/handle/022518134/513 [in Ukrainian].

Emotsiynyi termometr: vymiryuyemo riven pochuttiv [Emotional thermometer: measure the level of feelings]. Retrieved from https://www.pinterest.com/pin/9781324176769313/ [in Ukrainian].

Zaokhochuvalni labirynty [Encouraging mazes]. Retrieved from https://www.google.com/search?q= [in Ukrainian].

Kineziolohichni vpravy dlya rozvytku rozumovykh zdibnostey [Kinesiological exercises for the development of mental abilities]. Retrieved from http://hvpku.ks.ua/?p=8358 [in Ukrainian].

Lysenko, L. P. (2022). Monitorynhovi zakhody vdoskonalennya trudovoyi pidhotovky uchniv osnovnoyi shkoly [Monitoring measures to improve the labor training of primary school students]. Imidzh suchasnoho pedahoha [Image of a modern teacher], 2 (203), 59-64 [in Ukrainian].

Mityukhina, V. (2008). Vykhovannya vilnoyi osobystosti u Valdorfskiy shkoli [Education of free personality in the Waldorf school]. Zavuch [Head], 25, 40-42 [in Ukrainian].

Relaksatsiyni vpravy dlya ditey ta pidlitkiv [Relaxation exercises for children and adolescents]. Retrieved from https://zosh10.e-schools.info/pages/relaksatsjn-vpravi-dlja-dtej-ta-pdltkv [in Ukrainian].

Shtayner, R. (1998). Poznaniye cheloveka i uchebnyy protsess [Human cognition and the educational process]. Moskva: Parsifal [in Russian].

Yakym maye buty navchannya pid zvuky syren? Vidpovidayut MON, eksperty, batky [What should be the training to the sound of sirens? MES, experts, parents are responsible]. Retrieved from https://life.pravda.com.ua/society/2022/0 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Вікторова, П. Є., & Цина, А. Ю. (2022). Ідеї педагогіки «вільного виховання» в організації дистанційного навчання учнів в умовах воєнного стану . Імідж сучасного педагога, (3(204), 106–110. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-106-110