Комунікативні вміння як основа успішної партнерської взаємодії майбутнього вчителя

Автор(и)

  • Наталія Олегівна Семеній Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0095-8449

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-78-81

Ключові слова:

комунікативні уміння, комунікативна компетентність, комунікація, взаємодія, партнерська взаємодія

Анотація

Подано серію завдань, основною метою яких є підвищення комунікативних умінь студентів. Характер завдань спрямований на усвідомлення студентами своїх комунікативних умінь і розвиток власних навичок ефективної комунікації тощо. Для підтвердження дієвості пропонованих завдань проведено експериментальне дослідження зі студентами 1-го курсу Київського університету імені Бориса Грінченка.

В експерименті брало участь 49 студентів спеціальності «Початкова освіта». Контрольний етап експерименту продемонстрував підвищення рівня комунікативних умінь студентів. Якщо на контрольному етапі у студентів експериментальної групи спостерігався незначний низький рівень комунікативних умінь, то після проведених занять він зник. Достатній рівень комунікативних умінь студентів підвищився на 13%, високий зріз – на 29 %. Результати повторного анкетування засвідчили ефективність розроблених завдань.

Біографія автора

Наталія Олегівна Семеній, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри початкової освіти

Посилання

Басюк Н. А. Партнерська взаємодія вчителя Нової української школи з батьками молодших школярів. Актуальні проблеми та перспективи дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі : зб. наук.-метод. праць. Житомир : ФОП Левковець, 2019. С. 7–10.

Гущина Н. І., Орлова Т. Г., Кондратова Л. Г. Нова українська школа: організація позаурочної діяльності в початковій школі на засадах партнерської взаємодії учасників освітнього процесу. Київ : Освіта, 2021. 160 с.

Коханова О. П. Психологічні особливості педагогічного спілкування в умовах партнерської взаємодії вчителя і учнів. Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії : зб. наук. праць. 2012. С. 181–190. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/956/1/O_Kokhanova_PPPPD_1_IPSP.pdf

Кочерга О. Психофізіологічний аспект народження партнерства. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2019. № 2. С. 4–12.

Лебідь Н., Бреус Ю. Компетенції викладача вищої школи в умовах партнерської взаємодії зі студентами. Університети і лідерство. 2017. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/univlead_2017_1_9

Нова українська школа: організація взаємодії школи : навч.-метод. посіб. / упоряд: Т. М. Бабко, О. В. Банах, А. В. Вознюк, Г. А. Коломоєць, Л. Г. Кудрик, О. М. Мельник. Київ : Освіта, 2020. 208 с.

Освітньо-професійна програма 013.00.01 Початкова освіта. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/pi/OPP_PO_bak_2021.pdf.

Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка, 2001. 516 с.

Стандарт вищої освіти України. Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2021. № 357. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2021/ 07/28/013-Pochatk.osvita-bakalavr.28.07.pdf.

Татаринцева Г. Методологічні підходи до визначення поняття «партнерство». Наука молода. 2007. № 8. С. 145–150.

Тернопільська В. Соціально-комунікативні уміння як провідний механізм формування партнерських взаємин студентської молоді. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота. 2018. Вип. 1. С. 42–45.

Титаренко В. І. Професійно-педагогічне спілкування – провідна умова формування партнерської взаємодії викладача та студента у вищому навчальному закладі. Наукові записки кафедри педагогіки. 2014. Вип. 34. С. 222–228.

Camp Jim. Start with NO...The Negotiating Tools that the Pros Don't Want You to Know. Primento, 2014. 288 p.

References

Basiuk, N. A. (2019). Partnerska vzaiemodiia vchytelia Novoi ukrainskoi shkoly z batkamy molodshykh shkoliariv [Partnership of the teacher of the New Ukrainian school with parents of the primary pupils]. In Aktualni problemy ta perspektyvy doshkilnoi osvity v suchasnomu osvitnomu prostori [Current problems and prospects of preschool education in the modern educational space]: zbirnyk naukovo-metodychnykh prats (pp. 7-10). Zhytomyr: FOP Levkovets [in Ukrainian].

Hushchyna, N. I., Orlova, T. H., & Kondratova, L. H. (2021). Nova ukrainska shkola: orhanizatsiia pozaurochnoi diialnosti v pochatkovii shkoli na zasadakh partnerskoi vzaiemodii uchasnykiv osvitnoho protsesu [The New Ukrainian School: organization of extracurricular activities in primary school on the basis of partnership of participants in the educational process]. Kyiv: Osvita [in Ukrainian].

Kokhanova, O. P. (2012). Psykholohichni osoblyvosti pedahohichnoho spilkuvannia v umovakh partnerskoi vzaiemodii vchytelia i uchniv [Psychological features of pedagogical communication in the conditions of partnership interaction of teacher and students]. In Psykholohichni i pedahohichni problemy pedahohichnoi dii [Psychological and pedagogical problems of pedagogical action]: zbirnyk naukovykh prats (pp. 181-190). Retrieved from https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/956/1/O_Kokhanova_PPPPD_1_IPSP.pdf [in Ukrainian].

Kocherha, O. (2019). Psykhofiziolohichnyi aspekt narodzhennia partnerstva [Psychophysiological aspect of the development of partnership]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu [Educator-methodologist of preschool institution], 2, 4-12 [in Ukrainian].

Lebid, N., & Breus, Yu. (2017). Kompetentsii vykladacha vyshchoi shkoly v umovakh partnerskoi vzaiemodii zi studentamy [Competences of a high school teacher in terms of partnership with students]. Universytety i liderstvo [Universities and leadership], 1. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/univlead_2017_1_9 [in Ukrainian].

Babko, T. M., Banakh, O. V., Vozniuk, A. V., Kolomoiets, H. A., Kudryk, L. H., & Melnyk, O. M. (Comps.). (2020). Nova ukrainska shkola: orhanizatsiia vzaiemodii shkoly [The New Ukrainian School: organization of school interaction]: navch.-metod. posib. Kyiv: Osvita [in Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama 013.00.01 Pochatkova osvita [Educational and professional program 013.00.01 Primary education]. Retrieved from https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/pi/OPP_PO_bak_2021_.pdf [in Ukrainian].

Yarmachenka, M. D. (Ed.). (2001). Pedahohichnyi slovnyk [Pedagogical dictionary]. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy [Standard of higher education of Ukraine]. Zatverdzheno ta vvedeno v diiu nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 23.03.2021. № 357. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/ media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/013-Pochatk.osvita-bakalavr.28.07.pdf [in Ukrainian].

Tataryntseva, H. (2007). Metodolohichni pidkhody do vyznachennia poniattia «partnerstvo» [Methodological approaches to the definition of «partnership»]. Nauka moloda [Science is young], 8, 145-150 [in Ukrainian].

Ternopilska, V. (2018). Sotsialno-komunikatyvni uminnia yak providnyi mekhanizm formuvannia partnerskykh vzaiemyn studentskoi molodi [Socio-communicative skills as a leading mechanism for forming partnerships of student youth]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Sotsialna robota [Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Social work], 1, 42-45 [in Ukrainian].

Tytarenko, V. I. (2014). Profesiino-pedahohichne spilkuvannia – providna umova formuvannia partnerskoi vzaiemodii vykladacha ta studenta u vyshchomunavchalnomu zakladi [Professional and pedagogical communication - the leading condition for the formation of partnership between teacher and student in higher education]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky [Scientific notes of the department of pedagogy], 34, 222-228 [in Ukrainian].

Camp, Jim. (2014). Start with NO...The Negotiating Tools that the Pros Don't Want You to Know. Primento.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Семеній, Н. О. (2022). Комунікативні вміння як основа успішної партнерської взаємодії майбутнього вчителя . Імідж сучасного педагога, (3(204), 78–81. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-78-81