Інноваційно-організаційний формат розвитку лідерської компетентності вчителів предмета «Захист України» у воєнний час

Автор(и)

  • Едуард Миколайович Бородай Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9669-6812
  • Наталія Василівна Кононец ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4384-1198
  • Костянтин Жоржович Гуз Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4332-1416

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-5-11

Ключові слова:

вчитель; лідерство; лідерська компетентність; розвиток; інновації; «Захист України»

Анотація

Аналізується поняття інноваційно-організаційного формату розвитку лідерської компетентності вчителів предмета «Захист України» у воєнний час як цілеспрямованої систематичної колективної та групової діяльності педагогічних кадрів, спрямованої на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної й військово-прикладної підготовки, професійної майстерності та здатності проявити свій лідерський потенціал в освітньому середовищі школи та при підвищенні мотивації учнів до захисту територіальної цілісності й незалежності України. Розглядаються інноваційні групові форми розвитку лідерської компетентності вчителів предмета «Захист України».

Біографії авторів

Едуард Миколайович Бородай, Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

кандидат педагогічних наук, заступник начальника з морально-психологічного забезпечення, начальник відділу з морально-психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю, підполковник

Костянтин Жоржович Гуз, Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського

доктор педагогічних наук, професор кафедри методики змісту освіти

Посилання

Білик Н. І., Пилипенко В. В., Шостя С. П. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 6 (195). С. 15–20. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217445.

Єрмоленко А. Б. Сучасна модель розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників професійної освіти в системі підвищення кваліфікації. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. 2021. Вип. 1 (45). С. 205–213.

Коломієць А., Коломієць Л. Психолого-педагогічні засади розвитку лідерських якостей учителів в освітньому середовищі початкової школи. Leader. Elite. Society. 2019. № 1. С. 91–106.

Куценко Г. Г. Компетентності сучасного вчителя-лідера. Культура і компетентність сучасного вчителя-лідера : матеріали обласного науковопрактичного семінару, присвяченого 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди / уклад. : Л. В. Литвинюк, Т. О. Бондар. Полтава : ПОІППО, 2012. С. 45–47.

Мараховська Н. В. Проблема формування лідерської компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2010. № 2. С. 255–259.

Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н. В. Дидактика лідерства: сучасні погляди на формування лідерської компетентності здобувачів вищої освіти : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2021. 591 с.

Освітнє лідерство: від теорії до практики : монографія / авт. кол. ; за наук. ред. В. Р. Міляєвої ; Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. Київ ; Кривий Ріг : Вид-ць Р. А. Козлов, 2021. 296 с.

Помиткін Е. С. Психологічні аспекти проблеми виявлення та розвитку лідерських якостей особистості майбутнього професіонала. Творча особистість у системі неперервної професійної освіти : матеріали міжнар. наук. конф. 16–17 травня 2000 р. Харків, 2000. С. 290–293.

Пономаренко О. В. Проблема лідерських якостей вчителя в дослідженнях вітчизняних учених. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2013. Вип. 15. С. 263–268.

Савицька І. М. До питання формування лідерських якостей майбутніх вчителів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2016. Вип. 140. С. 180–183.

Kononets N., Nestulya S. The implementation experience of students mobile training in the fundamentals of leadership as a resource-oriented form. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 78, № 4. С. 116–131.

Witmore J. Coaching for Performance: The Principles and Practice of Coaching and Leadership. 4 th ed. London : Nickolas Brealey Publishing, 2009. 235 p.

References

Bilyk, N. I., Pylypenko, V. V., & Shostia, S. P. (2020). Rozvytok tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Development of digital competence of pedagogical workers in the system of postgraduate education]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 6 (195), 15-20. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217445 [in Ukrainian].

Yermolenko, A. B. (2021). Suchasna model rozvytku liderskoi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv profesiinoi osvity v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii [Modern model of development of leadership competence of pedagogical workers of professional education in the system of professional development]. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka. Pedahohichni nauky [Bulletin of the Glukhiv National Pedagogical University named after Oleksandr Dovzhenko. Pedagogical sciences], 1 (45), 205-213 [in Ukrainian].

Kolomiiets, A., & Kolomiiets, L. (2019). Psykholoho-pedahohichni zasady rozvytku liderskykh yakostei uchyteliv v osvitnomu seredovyshchi pochatkovoi shkoly [Psychological and pedagogical principles of development of leadership qualities of teachers in the educational environment of primary school]. Leader. Elite. Society, 1, 91-106 [in Ukrainian].

Kutsenko, H. H. (2012). Kompetentnosti suchasnoho vchytelia-lidera [Competences of a modern teacher-leader]. In L. V. Lytvyniuk, T. O. Bondar (Eds.), Kultura i kompetentnist suchasnoho vchytelia-lidera [Culture and competence of a modern teacher-leader]: materialy oblasnoho naukovopraktychnoho seminaru, prysviachenoho 290-richchiu z dnia narodzhennia H. S. Skovorody (pp. 45-47). Poltava: POIPPO [in Ukrainian].

Marakhovska, N. V. (2010). Problema formuvannia liderskoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv inozemnoi movy [The problem of forming the leadership competence of future foreign language teachers]. Zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Collection of scientific works of Berdyansk State Pedagogical University. Pedagogical sciences], 2, 255-259 [in Ukrainian].

Nestulia, O. O., Nestulia, S. I., & Kononets, N. V. (2021). Dydaktyka liderstva: suchasni pohliady na formuvannia liderskoi kompetentnosti zdobuvachiv vyshchoi osvity [Didactics of leadership: modern views on the formation of leadership competence of higher education]: monohrafiia. Poltava: PUET [in Ukrainian].

Miliaieva, V. R. (Ed.). (2021). Osvitnie liderstvo: vid teorii do praktyky [Educational leadership: from theory to practice]: monohrafiia. Kyiv; Kryvyi Rih: Vyd-ts R. A. Kozlov [in Ukrainian].

Pomytkin, E. S. (2000). Psykholohichni aspekty problemy vyiavlennia ta rozvytku liderskykh yakostei osobystosti maibutnoho profesionala [Psychological aspects of the problem of identifying and developing leadership qualities of the future professional]. In Tvorcha osobystist u systemi neperervnoi profesiinoi osvity [Creative personality in the system of continuing professional education]: materialy mizhnar. nauk. konf. (pp. 290-293). Kharkiv [in Ukrainian].

Ponomarenko, O. V. (2013). Problema liderskykh yakostei vchytelia v doslidzhenniakh vitchyznianykh uchenykh [The problem of leadership qualities of teachers in the research of domestic scientists]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka [Pedagogical education: theory and practice], 15, 263-268 [in Ukrainian].

Savytska, I. M. (2016). Do pytannia formuvannia liderskykh yakostei maibutnikh vchyteliv [On the issue of forming leadership qualities of future teachers]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Pedagogical sciences], 140, 180-183 [in Ukrainian].

Kononets, N., & Nestulya, S. (2020). The implementation experience of students mobile training in the fundamentals of leadership as a resource-oriented form. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technologies and teaching aids], 78, 4, 116-131.

Witmore, J. (2009). Coaching for Performance: The Principles and Practice of Coaching and Leadership. London: Nickolas Brealey Publishing.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Як цитувати

Бородай, Е. М., Кононец, Н. В., & Гуз, К. Ж. (2022). Інноваційно-організаційний формат розвитку лідерської компетентності вчителів предмета «Захист України» у воєнний час . Імідж сучасного педагога, (2(203), 5–11. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-5-11

Номер

Розділ

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають