Сучасний стан цифровізації у підготовці робітничих кадрів в закладах професійної освіти України

Автор(и)

  • Ольга Леонідівна Гермак Державний навчальний заклад «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0739-2794

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-26-29

Ключові слова:

професійна підготовка; освіта; цифрова освіта; цифровізація; професійна освіта; кваліфікований робітник; інформаційні технології; ІКТ-компетентність; електронні освітні ресурси

Анотація

Присвячено актуальній проблемі сучасної освіти – цифровізації навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України. Досліджено низку питань щодо використання цифрових технологій в освітньому процесі, моделювання змісту цифрового уроку, впровадження в освітній процес сучасних електронних освітніх ресурсів для підготовки робітничих кадрів.

Розглянуто цифрові технології навчання, проаналізовано основні напрями розвитку дистанційного навчання шляхом цифровізації професійної освіти. Виділено аспекти цифровізації освітнього процесу такі, що спонукають як викладачів, так і здобувачів закладів професійної освіти до активізації інформаційно-пошукової пізнавальної діяльності. Показано, що ефективність інформаційних технологій визначається використанням електронних освітніх ресурсів, які лежать в основі проєктування та реалізації курсів навчання професії. Зроблено висновок про сучасний стан застосування інформаційних технологій в умовах цифровізації освіти, і деякі технології можна розглядати як самостійну форму навчання, тому що володіють істотними відмінностями, які не можуть бути реалізовані в традиційній формі.

Біографія автора

Ольга Леонідівна Гермак, Державний навчальний заклад «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»

кандидатка педагогічних наук, викладачка-методист

Посилання

Биков В. Ю. Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп’ютерно-технологічної платформи освіти і науки України. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку : методолог. семінар НАПН України (м. Київ, 4 квітня 2019 р.). Київ, 2019. С. 20–26.

Білик Н. І., Пилипенко В. В., Шостя С. П. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журнал. 2020. № 6 (195). С. 15–20. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217445.

Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / В. Ю. Биков, О. В. Білоу, Ю. М. Богачков та ін.; за заг. ред.: В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук. Київ : Атіка, 2010. 88 c.

Пінаєва О. Ю. Проблеми та перспективи застосування інформаційних і комунікаційних технологій в навчальному процесі ВНЗО. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Вінниця, 2014. Вип. 4. С. 446–451.

Сайт «Autodesk», «Autocad Electrical». URL : https://www.autodesk.ru/products/autocad/included-toolsets/autocadelectrical

Сайт «Cad-is», «Solidworks Electrical: опис конфігурації». URL : https://www.cad-is.ru/blog_post/solidworks-electrical-opisanie-konfiguracii

Стратегія «Європа 2020» («Europe 2020» Strategy). URL : http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Rostoka M., Guraliuk A., Cherevychnyi G., Vyhovska O., Poprotskyi I., Terentieva N. Philosophy of a Transdisciplinary Approach in Designing an Open Information and Educational Environment of Institutions of Higher Education. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2021. № 13 (3). P. 548–567. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/466; WOS: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000731782300030?SID=D1YfLGgdz3QmjhC1X8L.

References

Bykov, V. Yu. (2019). Tsyfrova transformatsiia suspilstva i rozvytok kompiuterno-tekhnolohichnoi platformy osvity i nauky Ukrainy [Digital transformation of society and development of computer-technological platform of education and science of Ukraine]. In Informatsiino-tsyfrovyi osvitnii prostir Ukrainy: transformatsiini protsesy i perspektyvy rozvytku [Information and digital educational space of Ukraine: transformation processes and prospects of development]: metodolohichnyi seminar NAPN Ukrainy (pp. 20-26). Kyiv [in Ukrainian].

Bilyk, N. I., Pylypenko, V. V., & Shostia, S. P. (2020). Rozvytok tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Development of digital competence of pedagogical workers in the system of postgraduate education]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 6 (195), 15-20. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217445 [in Ukrainian].

Bykova, V. Yu., Spirina, O. M., & Ovcharuk, O. V. (Eds.). (2010). Osnovy standartyzatsii informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei v systemi osvity Ukrainy [Fundamentals of standardization of information and communication competencies in the education system of Ukraine]: metod. rekomendatsii. Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Pinaieva, O. Yu. (2014). Problemy ta perspektyvy zastosuvannia informatsiinykh i komunikatsiinykh tekhnolohii v navchalnomu protsesi VNZO [Problems and prospects of application of information and communication technologies in the educational process of higher education]. In Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems]: zb. nauk. pr. (Is. 4, pp. 446-451). Vinnytsia [in Ukrainian].

Sait «Autodesk», «Autocad Electrical». Retrieved from https://www.autodesk.ru/products/autocad/included-toolsets/autocadelectrical [in Ukrainian].

Sait «Cad-is», «Solidworks Electrical: opys konfihuratsii». Retrieved from https://www.cad-is.ru/blog_post/solidworks-electrical-opisanie-konfiguracii [in Ukrainian].

Stratehiia «Ievropa 2020» («Europe 2020» Strategy). Retrieved from http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm [in Ukrainian].

Rostoka, M., Guraliuk, A., Cherevychnyi, G., Vyhovska, O., Poprotskyi, I., & Terentieva, N. (2021). Philosophy of a Transdisciplinary Approach in Designing an Open Information and Educational Environment of Institutions of Higher Education. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13 (3), 548-567. DOI : https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/466;WOS :https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000731782300030?SID=D1YfLGgdz3QmjhC1X8L.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Як цитувати

Гермак, О. Л. (2022). Сучасний стан цифровізації у підготовці робітничих кадрів в закладах професійної освіти України . Імідж сучасного педагога, (2(203), 26–29. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-26-29

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА