Політичний меседж соціальних працівників Франції: управлінський аспект

Автор(и)

  • Ніна Станіславівна Журавська Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8393-0841

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-18-21

Ключові слова:

управління; соціальна робота; політичний меседж; клієнти; роботодавці; інтегративне навчання-стажування

Анотація

Проведено аналіз інструментів, що використовуються в міжнародній практиці управління інституціями соціальної роботи: політичні меседжі до уряду, а також аналіз думок роботодавців щодо розвитку спільної культури соціальної роботи на регіональному рівні: відсутність визнання змін у соціальних інституціях на національному рівні дестабілізують співпрацю освітніх закладів і роботодавців, що породжує почуття невпевненості серед соціальних працівників через пошук сенсу своїх дій; розкрито змістове наповнення поняття «політичний меседж» через узагальнення та систематизацію поглядів роботодавців і клієнтів соціальної сфери; обґрунтовано, що фахівцям із соціальної роботи, за словами роботодавців, важко позиціонувати себе в органах місцевого самоврядування в рамках децентралізованої соціальної політики.

Біографія автора

Ніна Станіславівна Журавська, Національний університет біоресурсів і природокористування України

докторка педагогічних наук, професорка кафедри управління та освітніх технологій

Посилання

Журавська Н. С. Організація самостійної роботи студентів сільгосптехнікумів (на матеріалах предметів агрономічного циклу). Київ : НАУ, 1995. 24 с.

Журавська Н. С. Теорія і практика підготовки викладачів аграрних дисциплін у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу : монографія. Ніжин : Видавець ПП Лисенко ММ, 2011. 320 с.

Ящук С. П., Журавська Н. С., Олещенко О. В. Соціально-психологічний клімат педагогічного колективу: ocoбливocтi cтилiв керівництва. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2019. № 4 (187). С. 15–18.

DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-15-18

URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/174252

Ящук С. П. Конституционное и международное право: совершенствование основного закона. Сучасні напрями теоретичних і прикладних досліджень : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 20–31 берез. 2012 р.). Одеса, 2012. Т. 18. С. 21–22.

Chérèque F., Vanackere S. Evaluation de la 1ere année de mise en œuvre du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale : Rapport IGAS. Paris : IGAS, 2014. 678 р.

Jaeger M. Travail en réseau et territoire d’action. Les Cahiers de l’Actif. Paris, 2003. No 324–325. Р. 45–89.

Marquier R. Studies and Results. Drees. Paris, 2014. No°893. Р. 128–134.

Paugam S. L’exclusion, l’état des savoirs. Paris : Découverte, 1996. 189 р.

Penaud P. Politiques sociales. Paris: Dalloz, 2011. 128 р.

Verguin D. 20 ans de politique pour l’emploi des jeunes, revue. Echanges santé-social. Paris, 1998. No 90. Р. 78–94.

Vidalenc E. Le défi du partenariat dans le travail social. Paris : L’Harmattan, 2002. 345 р.

References

Zhuravska, N.S. (1995). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv silhosptekhnikumiv (na materialakh predmetiv ahronomichnoho tsyklu) [Organisation du travail indépendant des étudiants des écoles techniques agricoles (sur les matériaux des matières du cycle agronomique)]. Kyiv: NAU [in Ukrainian].

Zhuravska, N. S. (2011). Teoriia i praktyka pidhotovky vykladachiv ahrarnykh dystsyplin u vyshchykh navchalnykh zakladakh krain Yevropeiskoho Soiuzu [Theory and practice of training teachers of agricultural disciplines in higher educational institutions of the European Union]: monohrafiia. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko MM. [in Ukrainian].

Yashchuk, S. P., Zhuravska, N. S., & Oleshchenko, O. V. (2019). Sotsialno-psykholohichnyi klimat pedahohichnoho kolektyvu [Socio-psychological climate of the teaching staff: peculiarities of leadership styles]: ocoblyvocti ctyliv kerivnytstva. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 4 (187), 15-18 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-15-18

URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/174252

Yashchuk, S. P. (2012). Konstitucionnoe i mezhdunarodnoe pravo: sovershenstvovanie osnovnogo zakona [Constitutional and international law: improvement of the basic law]. In Suchasni naprjamy teoretychnykh i prykladnykh doslidzheni [Modern directions of theoretical and applied research]: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Is. 18, pp. 21-22). Odesa [in Ukrainian].

Chérèque, F., & Vanackere, S. (2014). Evaluation de la 1ere année de mise en œuvre du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale: Rapport IGAS. Paris: IGAS.

Jaeger, M. (2003). Travail en réseau et territoire d’action. Les Cahiers de l’Actif, Paris, 324-325, 45-89.

Marquier, R. (2014). Studies and Results. Drees, Paris. 893, 128-134.

Paugam, S. (1996). L’exclusion, l’état des savoirs. Paris: La Découverte.

Penaud, P. (2011). Politiques sociales. Paris: Dalloz.

Verguin, D. (1998). 20 ans de politique pour l’emploi des jeunes, revue. Echanges santé-social. Paris. 90, 78-94.

Vidalenc, E. (2002). Le défi du partenariat dans le travail social. Paris: L’Harmattan.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-22

Як цитувати

Журавська, Н. С. (2022). Політичний меседж соціальних працівників Франції: управлінський аспект . Імідж сучасного педагога, (1(202), 18–21. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-18-21

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають