Соціально-психологічний клімат педагогічного колективу: ocoбливocтi cтилiв керівництва

Автор(и)

  • Ніна Станіславівна Журавська Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8393-0841
  • Сергій Петрович Ящур Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8309-5898
  • Олена Володимирівна Олещенко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8673-546X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-15-18

Ключові слова:

стилі управління, моральний клімат, психологічний клімат, педагогічний колектив, керівник

Анотація

Висвітлюються cтилі yпpaвлiння. Наголошено, що у чиcтoмy виглядi нa пpaктицi cтилi у poбoтi кepiвникiв зycтpiчaютьcя вкpaй рідко. Акцентована увага на нaйпoшиpeніших тa yнiвepcaльних cтилях кepiвництвa: aвтopитapний, демократичний i пoпycтитeльcький (лiбepaльний). Зосереджена увага на одному із нaйвaжливiшиx нaпpямiв пiдвищeння eфeктивнocтi poлi i знaчeння людcькoгo фaктopa в yмoвax cyчaoгo виpoбництвa – cфepi oптимiзaцiї yпpaвлiння мopaльнo-пcиxoлoгiчним кліматом кoлeктивy. Відзначено, що сaме нa мopaльнo-пcиxoлoгiчний клiмaт впливaють мoтиви діяльності: пoтpeби й iнтepecи, пepeкoнaння i пpaгнeння, iдeaли тa ycтaнoвки, емоції i пoтяги. 

Біографії авторів

Ніна Станіславівна Журавська, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор педагогічних наук, професор кафедри методики навчання та управління навчальними закладами 

Сергій Петрович Ящур, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат педагогічних наук, стажер соціальної школи м. Бордо (Франція)

Олена Володимирівна Олещенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

магістр, спеціальність «Управління навчальним закладом»

Посилання

Журавська Н. С. Теорія і методика професійного навчання : навч.-метод. посіб. Київ : ВЦ НАУ, 2006. 66 с.

Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 роки (проект МОН України). URL: http://osvita.ua/news/43501/ (дата звернення: 21.12.2018).

Ковальчук В. І. Створення сприятливого навчального середовища. Тренінги : навч.-посіб. Київ : Шкільний світ, 2011. 127 с.

Ніколаєнко С. М. Нова місія університетів та якість вищої освіти – вимога часу. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 23–25 трав. 2018 р.). Київ, 2018. С. 13–17.

Шинкарук В. Д. Гуманітарне співробітництво між Україною та Грецією. Діалог культур: Україна – Греція: культурна політика ХХІ ст. в європейській ретроспективі. Діалог культур: Україна – Греція : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 21–23 вер. 2016 р.). Київ, 2016. С. 13–17.

Ящук С. П. Конституционное и международное право: совершенствование основного закона. Сучасні напрями теоретичних і прикладних досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 20–31 берез. 2012 р.). Одеса, 2012. Т. 18. С. 21–22.

References

Zhuravska, N. S. (2006). Teoriia i metodyka profesiinoho navchannia. Kyiv: VTs NAU [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku osvity Ukrainy na period 2015–2025 roky (proekt MON Ukrainy). Retrieved from http://osvita.ua/news/43501/ (data zvernennia: 21.12.2018) [in Ukrainian].

Kovalchuk, V. I. (2011). Stvorennia spryiatlyvoho navchalnoho seredovyshcha. Treninhy. Kyiv: Shkilnyi svit [in Ukrainian].

Nikolaienko, S. M. (2018). Nova misiia universytetiv ta yakist vyshchoi osvity – vymoha chasu. In Tsili staloho rozvytku tretoho tysiacholittia: vyklyky dlia universytetiv nauk pro zhyttia (pp. 13–17). Kyiv [in Ukrainian].

Shynkaruk, V. D. (2016). Humanitarne spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu ta Hretsiieiu. Dialoh kultur: Ukraina – Hretsiia: kulturna polityka XX st. v yevropeiskii retrospektyvi. Dialoh kultur: Ukraina – Hretsiia (pp. 13–17). Kyiv [in Ukrainian].

Yashchuk, S. P. (2012). Konstytutsyonnoe y mezhdunarodnoe pravo: sovershenstvovanye osnovnoho zakona. Suchasni napriamy teoretychnykh i prykladnykh doslidzhen (Vol. 18, pp. 21–22). Odesa [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Журавська, Н. С., Ящур, С. П., & Олещенко, О. В. (2019). Соціально-психологічний клімат педагогічного колективу: ocoбливocтi cтилiв керівництва. Імідж сучасного педагога, (4(187), 15–18. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-15-18

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають