Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти

Автор(и)

  • Сергій Миколайович Грицай Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5575-8597

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-25-30

Ключові слова:

компетентність, особистісно-професійна компетентність, освіта, післядипломна освіта, професійний розвиток, компетентнісний підхід

Анотація

Розкрито сутність та особливості післядипломної педагогічної освіти, проаналізовано сучасні зміни в освіті та вимоги до педагога як фахівця та особистості. Автором висвітлено основні результати дослідження розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти за результатами виконання у комунальному закладі «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» науково-дослідної теми «Теоретико-методичні засади розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти», затвердженої Міністерством освіти і науки України. Доведено, що процес розвитку особистісно-професійної компетентності педагога є цілісним і динамічним, оскільки передбачає адаптивність у підходах до змісту та вибору форм і методів в організації освітнього процесу.

Біографія автора

Сергій Миколайович Грицай, Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи

Посилання

Бех І. Д. Професійно-особистісна компетентність педагога у контексті гуманістичної особистісно орієнтованої освіти. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2002. Вип. 6, ч. 1. С. 13–19.

Білик Н. І., Любченко Н. В. Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку вчителя в системі підвищення кваліфікації. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 5 (194). С. 41–46. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-5(194)-41-46 URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/215279

Войцехівський М. Ф. Розвиток професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін у системі післядипломної педагогічної освіти. Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (20-23 квітня 2015 р.). URL: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/idpurso/index-#.WBYanNKLTIV.

Волосенко А. Формування професійної компетентності як важливий чинник творчої самореалізації майбутнього вчителя. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2012. № 6, ч. 1. С. 140–150.

Грицай С. Особистісно-професійна компетентність учителя – важлива складова якісної освіти. Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти : кол. монографія / за заг. ред.: О. В. Зосименко, Г. Л. Єфремової. Суми : ФОП Цьома С.П., 2018. С. 40–52.

Грицай С. Теоретичні та методичні засади управління розвитком компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. Г. Л. Єфремової. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. С. 384–405.

Завалевський Ю. І. Теоретико-методичні засади формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця : монографія. Чернівці : Букрек, 2014. 416 с.

Зязюн І. А. Ціннісні пріоритети підготовки вчителя. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів ХХ Міжнар. пед.-мистец. читань пам’яті проф. О. П. Рудницької. Чернівці, 2013. С. 17–22.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. 112 с.

Лузан Л. О. Управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.06. Київ, 2013. 199 с.

Лунячек В. Компетентнісний підхід як методологія професійного розвитку працівника освіти. Нова педагогічна думка. 2020. № 2 (102). С. 37–45.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. М. Топузов (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 384 с.

Паламар С. Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти. Освітологічний дискурс. 2018. № 1/2 (20/21). С. 267–278.

Толочко С. Модернізація компетентнісного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти України для сталого розвитку. Нова педагогічна думка. 2018. № 3 (95). С. 29–36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Грицай, С. М. (2021). Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти. Імідж сучасного педагога, (5(200), 25–30. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-25-30