Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку вчителя в системі підвищення кваліфікації

Автор(и)

  • Надія Іванівна Білик Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського, Україна https://orcid.org/0000-0003-2344-5347
  • Надія Василівна Любченко Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4247-340X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-5(194)-41-46

Ключові слова:

коучинг, педагогічний коучинг, коучингова компетентність, коучинговий підхід, технологія професійного розвитку особистості, педагог-коуч

Анотація

Розкрито сутність педагогічного коучингу як технології професійного розвитку особистості в системі підвищення кваліфікації, а саме як продуктивного та раціонального засобу організації навчання в чинній системі. Розглянуто нове поняття від етимологічного аналізу до нових значень, що закріпилися у сфері освіти. Обґрунтовано, що педагогічний коучинг повинен посісти гідне місце серед інших інноваційних технологій як ефективний засіб підвищення мотивації і, як наслідок, свідомого навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Закцентовано увагу на розвиток коучингової компетентності педагога у міжатестаційний період. Коучингову технологію розглянуто в якості інноваційного засобу розвитку самоосвітньої та професійної компетентності педагогічних працівників. Окреслено типовий алгоритм, принципи і методи реалізації коучингової технології. Визначено переваги організації професійної підготовки фахівців у системі підвищення кваліфікації на основі коучингової технології.

Біографії авторів

Надія Іванівна Білик, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти

Надія Василівна Любченко, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри менеджменту освіти та права

Посилання

Білик Н. І. Самопроектування розвитку професіоналізму фахівця в системі підвищення кваліфікації регіону. Теорія та методика управління освітою : електрон. фах. видання. 2010. № 5. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11bilhqr.pdf.

Білик Н. І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.06 / Черкаський нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси : Бізнес-інновац. центр Черкаського нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2016. 40 с.

Білик Н. І. Тренінг як ефективний метод організації навчання дорослих у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія. Київ ; Харків : Ін-т освіти дорослих НАПН України імені І. Зязюна, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, 2020. С. 329–335.

Борова Т. А. Концепція освітнього коучингу. Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. № 12. С. 12–14.

Відлацька О. С. Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку керівника позашкільної освіти : метод. посіб. Камянець-Подільський : Наук.-метод. відділ ЦДЮТ, 2018. 54 с.

Голіяд І. С., Чернова Т. Ю. Роль коучингової компетентності педагога у розкритті потенціалу суб’єкта освітнього процесу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 8. С. 20–25.

Голіяд І. С., Чернова Т. Ю. Філософія педагогічного коучингу. Молодь і ринок. 2016. № 3. С. 106–112.

Горук Н. М. Коучинг як ефективна технологія формування самоосвітньої компетентності студентів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2015. № 11. С. 99–104.

Коновальчук М. Коучинг як ефективна технологія надання освітніх послуг у педагогічних ВНЗ. URL: http://econf.at.ua/publ/konferencija_2016_05_19_20/sekcija_6_socialno_gumanitarni_nauki/kouching_jak_efektina_tekhnologija_nadannja_osvitnikh_poslug_u_pedagogichnikh_vnz/48-1-0-998.

Кузан Г., Гордієнко Н. Освітній коучинг як інноваційна технологія професійної підготовки фахівців соціальної та соціально-педагогічної сфери у вищій школі. Молодь і ринок. 2019. № 3 (170). С. 81–85. URL: mir.dspu.edu.ua.

Нежинська О. О., Тименко В. М. Основи коучингу : навч. посіб. Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. 220 с.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf.

Петренко О. Педагогічний коучинг у діяльності вчителя в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа». Нова педагогічна думка. 2018. № 1 (93). С. 62–66.

Поберезська Г. Г. Коучинг як педагогічна технологія студентоцентричного навчання у ВНЗ. Технологія і техніка друкарства. 2017. № 4 (58). С. 99–107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2017_4_14.

Савчук Б., Білавич Г. Феномен коучингу в зарубіжному дискурсі. Нова педагогічна думка. 2020. № 2 (102). С. 7–11.

Сидоренко В. В. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти. Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2014. № 3 (14). С. 13–19.

Степикіна Т. В. Метод коучингу в системі шкільної освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 22 (257). Ч. IV. С. 84–90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22%284%29__14.

Сурмяк Ю., Кудрик Л. Педагогічний коучинг у підготовці студентів-психологів. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 1. С. 187–198.

Уитворд Л., Кимси-Хауз Г., Сандал Ф. Коактивный коучинг : учебник / пер. с англ. Москва : Изд-во Центра поддержки корпорат. управления и бизнеса, 2004. 360 с.

Ушмарова В. В. Практика реалізації коуч-технології в процесі формування готовності вчителів початкових класів до роботи з обдарованими учнями. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип. 48. С. 241–247. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_48_34.

Фарина А. С., Єрко Г. І., Галан О. М., Ковальчук І. Л., Казмірчук О. А., Курчаба О. Є. Педагогічний коучинг в сучасному освітньому закладі. Директор школи, ліцею, гімназії. 2019. № 20 (6). URL: https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/260.

Хмельницька С. Коучинг як сучасна технологія підвищення ефективності навчального процесу. Молодий вчений. 2017. № 6. С. 315–319. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_6_73

Чернова Т. Ю. Педагогічний коучинг в розвитку управлінської компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів. Управління розвитком професійно-технічної освіти в сучасних умовах: теорія і практика : монографія / [Г. В. Єльникова [та ін.] ; за ред. В. І. Свистун. Київ : «НВП Поліграфсервіс», 2014. С. 245–255.

ICF Credential – International Coach Federation. URL: https://coachfederation.org/icf-credential.

References

Bilyk, N. I. (2010). Samoproektuvannia rozvytku profesionalizmu fakhivtsia v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii rehionu [Self-design of professional development of a specialist in the system of professional development of the region]. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu [Theory and methods of education management], 5. Retrieved from http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11bilhqr.pdf [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2016). Teoretychni i metodychni zasady upravlinnia adaptyvno-pedahohichnym proektuvanniam rehionalnykh osvitnikh system pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv [Theoretical and methodical bases of management of adaptive and pedagogical designing of regional educational systems of advanced training of pedagogical workers]. (Extended abstract of D diss.). Cherkasy [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2020). Treninh yak efektyvnyi metod orhanizatsii navchannia doroslykh u systemi pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv [Training as an effective method of organizing adult education in the system of professional development of teachers]. In Osvita doroslykh: svitovi tendentsii, ukrainski realii ta perspektyvy [Adult education: world trends, Ukrainian realities and prospects]: monohrafiia (pp. 329-335). Kyiv; Kharkiv: In-t osvity doroslykh NAPN Ukrainy imeni I. Ziaziuna, Khark. nats. ped. un-t imeni H. S. Skovorody [in Ukrainian].

Borova, T. A. (2011). Kontseptsiia osvitnoho kouchynhu [Educational coaching concept]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sports], 12, 12-14 [in Ukrainian].

Vidlatska, O. S. (2018). Pedahohichnyi kouchynh yak tekhnolohiia profesiinoho rozvytku kerivnyka pozashkilnoi osvity [Pedagogical coaching as a technology of professional development of the head of out-of-school education]: metod. posib. Kamianets-Podilskyi: Nauk.-metod. viddil TsDIuT [in Ukrainian].

Holiiad, I. S., & Chernova, T. Yu. (2017). Rol kouchynhovoi kompetentnosti pedahoha u rozkrytti potentsialu sub’iekta osvitnoho protsesu [The role of teacher coaching competence in unlocking the potential of the subject of the educational process]. In Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 13: Problemy trudovoi ta profesiinoi pidhotovky [Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov. Series 13: Problems of labor and vocational training] (Is. 8, pp. 20-25): zb. nauk. prats. Kyiv [in Ukrainian].

Holiiad, I., & Chernova, T. (2016). Filosofiia pedahohichnoho kouchynhu [Philosophy of pedagogical coaching]. Molod i rynok [Youth and the market], 3, 106-112 [in Ukrainian].

Horuk, N. M. (2015). Kouchynh yak efektyvna tekhnolohiia formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti studentiv [Coaching as an effective technology for the formation of self-educational competence of students]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [Problems of modern teacher training], 11, 99-104 [in Ukrainian].

Konovalchuk, M. Kouchynh yak efektyvna tekhnolohiia nadannia osvitnikh posluh u pedahohichnykh VNZ [Coaching as an effective technology for providing educational services in pedagogical universities]. Retrieved from http://econf.at.ua/publ/konferencija_2016_05_19_20/sekcija_6_socialno_gumanitarni_nauki/kouching_jak_efektina_tekhnologija_nadannja_osvitnikh_poslug_u_pedagogichnikh_vnz/48-1-0-998 [in Ukrainian].

Kuzan, H., & Hordiienko, N. (2019). Osvitnii kouchynh yak innovatsiina tekhnolohiia profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv sotsialnoi ta sotsialno-pedahohichnoi sfery u vyshchii shkoli [Educational coaching as an innovative technology for professional training of social and socio-pedagogical specialists in higher education]. Molod i rynok [Youth and the market], 3 (170), 81-85. Retrieved from mir.dspu.edu.ua [in Ukrainian].

Nezhynska, O. O., & Tymenko, V. M. (2017). Osnovy kouchynhu [Basics of coaching]: navch. posib. Kyiv; Kharkiv: TOV “DISA PLIuS” [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform]. Retrieved from http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf [in Ukrainian].

Petrenko, O. (2018). Pedahohichnyi kouchynh u diialnosti vchytelia v konteksti realizatsii Kontseptsii «Nova ukrainska shkola» [Pedagogical coaching in the activities of teachers in the context of the implementation of the Concept "New Ukrainian School"]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought], 1 (93), 62-66 [in Ukrainian].

Poberezska, H. H. (2017). Kouchynh yak pedahohichna tekhnolohiia studentotsentrychnoho navchannia u VNZ [Coaching as a pedagogical technology of student-centered education in higher education]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva [Printing technology and technique], 4 (58), 99-107. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2017_4_14 [in Ukrainian].

Savchuk, B., & Bilavych, H. (2020). Fenomen kouchynhu v zarubizhnomu dyskursi [The phenomenon of coaching in foreign discourse]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought], 2 (102), 7-11 [in Ukrainian].

Sydorenko, V. V. (2014). Pedahohichnyi kouchynh yak innovatsiina tekhnolohiia naukovo-metodychnoho suprovodu profesiino-osobystisnoho rozvytku vchytelia v systemi pisliadyplomnoi osvity [Pedagogical coaching as an innovative technology of scientific and methodological support of professional and personal development of a teacher in the system of postgraduate education]. Naukova skarbnytsia osvity Donechchyny [Scientific treasury of education of Donetsk region], 3 (14), 13-19 [in Ukrainian].

Stepykina, T. V. (2012). Metod kouchynhu v systemi shkilnoi osvity [The method of coaching in the school system]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky [Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Pedagogical sciences], 22 (257), IV, 84-90. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22%284%29__14 [in Ukrainian].

Surmiak, Yu., & Kudryk, L. (2016). Pedahohichnyi kouchynh u pidhotovtsi studentiv-psykholohiv [Pedagogical coaching in the training of student psychologists]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav [Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs], 1, 187-198 [in Ukrainian].

Uitvord, L., Kimsi-Khauz, G., & Sandal, F. (2004). Koaktivnyi kouching [Coactive coaching]: uchebnik. Moskva: Izd-vo Tcentra podderzhki korporat. upravleniia i biznesa [in Russian].

Ushmarova, V. V. (2016). Praktyka realizatsii kouch-tekhnolohii v protsesi formuvannia hotovnosti vchyteliv pochatkovykh klasiv do roboty z obdarovanymy uchniamy [The practice of implementing coach technology in the process of forming the readiness of primary school teachers to work with gifted students]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools], 48, 241-247. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_48_34 [in Ukrainian].

Faryna, A. S., Yerko, H. I., Halan, O. M., Kovalchuk, I. L., Kazmirchuk, O. A., & Kurchaba, O. Ye. (2019). Pedahohichnyi kouchynh v suchasnomu osvitnomu zakladi [Pedagogical coaching in a modern educational institution]. Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii [Director of school, lyceum, gymnasium], 20 (6), Retrieved from https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/260 [in Ukrainian].

Khmelnytska, S. (2017). Kouchynh yak suchasna tekhnolohiia pidvyshchennia efektyvnosti navchalnoho protsesu [Coaching as a modern technology to increase the efficiency of the educational process]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 6, 315-319. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_6_73 [in Ukrainian].

Chernova, T. Yu. (2014). Pedahohichnyi kouchynh v rozvytku upravlinskoi kompetentnosti kerivnykiv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Pedagogical coaching in the development of managerial competence of heads of vocational schools]. In V. I. Svystun (Ed.), Upravlinnia rozvytkom profesiino-tekhnichnoi osvity v suchasnykh umovakh: teoriia i praktyka [Management of the development of vocational education in modern conditions: theory and practice]: monohrafiia (pp. 245-255). Kyiv: “NVP Polihrafservis” [in Ukrainian].

ICF Credential – International Coach Federation. Retrieved from https://coachfederation.org/icf-credential.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Білик, Н. І., & Любченко, Н. В. (2023). Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку вчителя в системі підвищення кваліфікації. Імідж сучасного педагога, (5(194), 41–46. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-5(194)-41-46