Електронний підручник як сучасний засіб навчання

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Гаврилишена Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4444-8520

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-5-10

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційні технології, електронне освітнє середовище, електронний освітній ресурс, електронний підручник, інформаційно-комунікаційна компетентність здобувача освіти, цифрова компетентність учителя

Анотація

Актуалізовано питання впровадження електронних підручників в освітній процес закладів загальної середньої освіти.

Розкрито сутність взаємопов’язаних понять: «інформаційно-комунікаційні технології»; «електронне освітнє середовище»; «електронний освітній ресурс»; «електронний підручник».

На основі аналізу науково-педагогічної літератури вітчизняних і зарубіжних учених представлено основні підходи до класифікації електронних підручників.

Охарактеризовано фактори та критерії оцінювання якості електронних підручників.

Здійснено аналіз чинного законодавства з питань упровадження електронних підручників в освітній процес сучасної школи.

На основі результатів дослідно-експериментальної роботи з упровадження електронних підручників в освітній процес закладів загальної середньої освіти з’ясовано переваги, недоліки їхнього впровадження та сформульовано перспективи використання.

Біографія автора

Олена Олександрівна Гаврилишена, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця відділу науково-методичного забезпечення видання навчальної літератури

Посилання

Биков В., Спірін О., Пінчук О. Сучасні завдання цифрової трансформації освіти. Неперервна професійна освіта ХХІ століття. 2020. № 1 (1). С. 27–36. DOI: https://doi.org/10.35387/ucj.1(1).2020.27-36. URL: https://www.researchgate.net/publication/341337094_SUCASNI_ZAVDANNA_CIFROVOI_TRANSFORMACII_OSVITI.

Білик Н. І., Пилипенко В. В., Шостя С. П. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 6 (195). C. 15–20. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-15-20. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217445.

Вакалюк Т. А. Електронний підручник закладу загальної середньої освіти: основні поняття. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2019. Вип. 53. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721394/1/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA.pdf .

Воротникова І. П. Досвід використання е-підручників і електронних засобів навчального призначення в умовах цифровізації загальної середньої освіти України. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Т. 71. № 3. С. 23–39. URL: https://www.researchgate.net/publication/334164578.

Гриневич Л. М., Морзе Н. В., Бойко М. А. Наукова освіта як основа формування інноваційної компетентності в умовах цифрової трансформації суспільства. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 77. № 3. C. 1–26. DOI: 10.33407/itlt.v77i3.3980.

Джурило А. П. До питання про електронний підручник як елемент освітнього середовища. Проблеми сучасного підручника : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., 14 травня 2019 р., Київ : Педагогічна думка, 2019 С. 45–46. URL: http://undip.org.ua/upload/files/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_12_tezy-na-sayt.pdf#page=46.

Ілійчук Л. В. Електронні підручники для Нової української школи: досвід впровадження та пропозиції. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 2020. № 4. С. 83–89. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.4.10. URL: file:///C:/Users/admin/Downloads/220952-Article%20Text-499930-1-10-20201224.pdf.

Кодлюк Я. П., Чекрій І. І. Розробка і створення електронного підручника для закладів загальної середньої освіти (за матеріалами ЮНЕСКО). Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. Т. 81. № 1. С. 46–59. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3495/1763.

Литвинова С. Г. Smart kids як технологія навчання учнів початкової школи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Т. 71. № 3. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/223353916.pdf.n: Theory and Practice, 4, 83-89. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.4.10. Retrieved from file:///C:/Users/admin/Downloads/220952-Article%20Text-499930-1-10-20201224.pdf [in Ukrainian].

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Від 25.06.2013 № 344/2013. URL: http://internal.khntusg.com.ua/fulltext/NMD/15_25.06.pdf .

Про затвердження плану заходів на 2017–2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 903. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Про затвердження Положення про електронний підручник від 02.05.2018 № 440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18#Text.

Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси. Наказ МОН від 01.10.2012 № 1060. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.

Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні : Указ Президента України від 31.07.2000 р. № 928/2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928/2000#Text.

Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. С. 650. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Про повну загальну середню освіту : Закон України від 13.07.2020 р. № 764-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text/.

Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Електронний підручник для загальної середньої освіти» (Е-book for secondary education (EBSE)), серпень 2018 року–серпень 2021 року. Наказ МОН від 31.08.2018 № 957. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-eksperimentu-vseukrayinskogo-rivnya-za-temoyu-elektronnij-pidruchnik-dlya-zagalnoyi-serednoyi-osviti-e-book-secondary-education-ebse-serpen-2018-roku-serpen-2021-roku.

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text.

Koehler M. J., Mishra P., Cain W. What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Journal of Education. 2013. № 193 (3). P. 13–19. URL: https://doi.org/10.1177/002205741319300303.

Lee H. J., Messom C., Kok-Lim A. Y. Can an electronic textbooks be part of K-12 education? Challenges, technological solutions and open issues. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2013. Vol. 12 (1). Р. 32–44. URL: https://www.researchgate.net/publication/329016761.

Laketa S., Drakulić, D. (2015). Quality of Lessons in Traditional and Electronic Textbooks. Interdisciplinary Description of Complex Systems. 2015. No. 13(1). P. 117–127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-04

Як цитувати

Гаврилишена, О. О. (2023). Електронний підручник як сучасний засіб навчання. Імідж сучасного педагога, (3(198), 5–10. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-5-10