Критерії сформованості лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов

Автор(и)

  • Тетяна Анатоліївна Кокнова ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0232-0756

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-68-71

Ключові слова:

критерії; лінгвометодична компетентність; майбутні викладачі іноземних мов; сформованість; компе- тентнісний складник

Анотація

Автор розглядає необхідність визначення критеріїв сформованості лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов у контексті оцінки ефективності педагогічної системи формування лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов у процесі їхньої фахової підготовки. У ході дослідження автор дає визначення поняття критерію як засобу перевірки сформованості лінгвометодичної компетентності. Запропоновані у ході дослідження критерії (мотиваційно-ціннісний, діяльнісно-професійний та рефлексивно-творчий) для оцінки формування лінгвометодичної компетентності покликані стимулювати у майбутніх викладачів усвідомлення важливості педагогічного самовдосконалення протягом майбутньої професійної діяльності, а також орієнтувати майбутніх викладачів іноземних мов на розроблення програми або плану заходів для постійного професійного самовдосконалення.

Біографія автора

Тетяна Анатоліївна Кокнова, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

кандидат педагогычних наук, доцент кафедри романо-германської філології

Посилання

Білик Н. І. Комунікативна компетентність керівників закладів загальної середньої освіти в умовах Нової української школи. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Педагогіка : електрон. наук. фах. видання. 2019. Вип. 6 (11). DOI https://doi.org/10.33296/2707-0255-6(11)-04.

Білик Н. І. Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку вчителя в системі підвищення кваліфікації. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 5 (194). С. 41–46. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-5(194)-41-46. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/215279

Білостоцька О. В. Компоненти та критерії професійної компетентності майбутнього викладача музичного мистецтва. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 18 (1). С. 74–78. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-18-1-15.

Бойчук І. Д. Рейтингова оцінка діяльності педагогічних працівників як фактор якісної підготовки фахівців. Організація та методичне забезпечення освітнього процесу : матеріали Всеукр. наук.-метод. інтернет-конфер. 2017. URL: https://college.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/St_2_Boichuk.pdf.

Петришин Л. Й. Теоретико-методичні основи формування креативності майбутніх соціальних педагогів : дис. … д-ра пед. наук. Старобільськ, 2015. 716 с.

Соболєва С. В. Професійна компетентність педагогів: критерії та показники розвитку. Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki : zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej, (29.11.2017–30.11.2017). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. C. 245–253.

Яловський П. М. Criteria, indicators and levels of formation of professional competence of future teachers of music art. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2020. Вип. 2 (101). С. 84–93. DOI 10.35433/pedagogy.2(101).2020.84-93.

Bilyk N. I. Сommunicative competence as a professional quality of teacher for general secondary education. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit.: S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. Vienna : Premier Publishing, 2019. P. 191–201.

Dewi F., Lengkanawati N., Purnawarman, P. Technology-Supported English Language Teaching Professional Development: A Case Study of a Secondary English Teacher’s TPACK. 1st Bandung English Language Teaching International Conference. 2018. P. 123–132. DOI https://doi.org/10.5220/0008214701230132.

Ejtehadi A., Taghizadeh M.. English Language Teaching Professional Development: A Qualitative Study on Face-to-Face and Online Interaction. 7th National Congress on Applied Research Language Studies. Iran, 2020.

Koknova T., Kharchenko S., Bilyk N. & Sechka S. The Model of Educational Environment for Prospective Ukrainian ESL Teachers within Competency-Based Education. Arab World English Journal (AWEJ). Special Issue on the English Language in Ukrainian Context. 2020. P. 79–89. DOI https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.7. URL: https://awej.org/index.php/special-issues/103-special-issue-on-english-language-on-ukraine-context-2020/1844-the-model-of-educational-environment-for-prospective-ukrainian-esl-teachers-within-competency-based-education

Price B. English language teaching professionals' trajectories within the context of learning organisations. Hungarian Educational Research Journal. 2020. No 10 (1). P. 47–65. DOI :https://dx.doi.org/47-65. 10.1556/063.2020.00004.

References

Bilyk, N. I. (2019). Komunikatyvna kompetentnist kerivnykiv zakladiv zahalnoyi serednioyi osvity v umovakh Novoyi ukrayinskoyi shkoly [Communicative competence of heads of general secondary education institutions in the conditions of the New Ukrainian school]. Adaptyvne upravlinnya: teoriya i praktyka. Seriya “Pedahohika” [Adaptive control: theory and practice. Series: Pedagog]: elektron. nauk. fakh. vydannya, 6 (11). DOI https://doi.org/10.33296/2707-0255-6(11)-04 [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2020). Pedahohichnyy kouchynh yak tekhnolohiya profesiynoho rozvytku vchytelya v systemi pidvyshchennya kvalifikatsiyi [Pedagogical coaching as a technology of professional development of a teacher in the system of professional development]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 5 (194), 41-46. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-5(194)-41-46. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/215279 [in Ukrainian].

Bilostotska, O. (2019). Komponenty ta kryterii profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vykladacha muzychnoho mystetstva [Components and criteria of professional competence of a future music teacher]. Innovatsiina pedahohika [Innovative pedagogy], 18, 1, 74-78. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-18-1-15 [in Ukrainian].

Boychuk, I. D. (2017). Reytynhova otsinka diyalnosti pedahohichnykh pratsivnykiv yak faktor yakisnoyi pidhotovky fakhivtsiv [Rating assessment of the activity of pedagogical workers as a factor of qualitative training of specialists]. Orhanizatsiya ta metodychne zabezpechennya osvitnioho protsesu [Organization and methodical support of the educational process]: vseukrayinska naukovo-metodychna internet-konferentsiya. URL: https://college.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/St_2_Boichuk.pdf. [in Ukrainian].

Petryshyn, L. Y. (2015). Teoretyko-metodychni osnovy formuvannya kreatyvnosti maybutnikh sotsialʹnykh pedahohiv [Theoretical and methodological bases of formation of creativity of future social pedagogues]. (D diss.). Starobil’sk [in Ukrainian].

Sobolieva, S. V. (2017). Profesiyna kompetentnist pedahohiv: kryteriyi ta pokaznyky rozvytku [Professional competence of teachers: criteria and indicators of development.]. Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki: zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej, (29.11.2017–30.11.2017). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 245-253. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/709879/1/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%94%D0%B2%D0%B0__%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0_30.11.2017.pdf [in Ukrainian].

Yalovskyi, P. M. (2020). Criteria, indicators and levels of formation of professional competence of future teachers of music art. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Pedahohichni nauky [Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences], 2 (101), 84-93. DOI 10.35433/pedagogy.2(101).2020.84-93 [in English].

Bilyk, N. I. (2019). Сommunicative competence as a professional quality of teacher for general secondary education. In S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina (Ed.), Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine (pp. 191-201). Vienna: Premier Publishing [in English].

Dewi, F., Lengkanawati, N., & Purnawarman, P. (2018). Technology-Supported English Language Teaching Professional Development: A Case Study of a Secondary English Teacher’s TPACK. 1st Bandung English Language Teaching International Conference, 123-132. DOI https://doi.org/10.5220/0008214701230132 [in English].

Ejtehadi, A., & Taghizadeh, M. (2020). English Language Teaching Professional Development: A Qualitative Study on Face-to-Face and Online Interaction. 7th National Congress on Applied Research Language Studies. Iran [in English].

Koknova, T., Kharchenko, S., Bilyk, N., & Sechka, S. (2020). The Model of Educational Environment for Prospective Ukrainian ESL Teachers within Competency-Based Education. Arab World English Journal (AWEJ). Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, 79-89 DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.7. URL: https://awej.org/index.php/special-issues/103-special-issue-on-english-language-on-ukraine-context-2020/1844-the-model-of-educational-environment-for-prospective-ukrainian-esl-teachers-within-competency-based-education [in English].

Price, B. (2020). English language teaching professionals' trajectories within the context of learning organisations. Hungarian Educational Research Journal, 10(1), 47-65. DOI :https://dx.doi.org/47-65. 10.1556/063.2020.00004. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Кокнова, Т. А. (2021). Критерії сформованості лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов. Імідж сучасного педагога, (1(196), 68–71. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-68-71