Управління професійним розвитком учителя-словесника в умовах діджиталізації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-5-9

Ключові слова:

ключові компетентності, модель успішного фахівця, педагоги нової формації, ІК-компетентність учителя філологічних дисциплін, комплексні освітні програми, тематичні спецкурси, методичні івенти

Анотація

Проаналізовано практичний досвід кафедри методики навчання мов і літератури Харківської академії неперервної освіти щодо управління професійним розвитком учителів-словесників в умовах діджиталізації. Здійснено огляд інноваційних підходів до підвищення кваліфікації вчителів філологічних дисциплін щодо розвитку їхньої інформаційно-цифрової компетентності. Визначено сутність педагога нової формації. Закцентовано увагу на тому, що володіння базовими Інтернет-сервісами й технологіями, які є складниками інформаційно-комунікативної компетентності (ІК-компетентності) педагога, стає нині однією з найвагоміших умов досягнення високого рівня професіоналізму практично в будь-якій галузі діяльності та є невід’ємною частиною моделі сучасної освіти. Окреслено шляхи управління професійним розвитком учителя-словесника в умовах діджиталізації, які мають бути зорієнтованими на формування в педагога умінь і навичок якісно користуватися можливостями Інтернету, а також доцільно застосовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у професійній діяльності.

Біографія автора

Людмила Олександрівна Лузан, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри методики мов і літератури

Посилання

Андрощук І. Управління розвитком професійної компетентності педагога в умовах випереджувальної післядипломної педагогічної освіти. Нова педагогічна думка. 2014. № 2. С. 155–158.

Дегтярьова Г. А. ІК-компетентність учителів філологічних дисциплін: суть і структура. Нова педагогічна думка. 2015. № 2. С. 193–200.

Жерновникова О. А. Психологічний аспект реалізації дистанційних освітніх технологій у навчальний процес майбутніх учителів математики. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Бердянськ, 2017. Вип. 2. С. 219–225.

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Зустріч учителів нової формації / Відділ освіти Великописарівської державної адміністрації. URL: http://vpysarivka.osv.org.ua/news/16-22-55-17-10-2018//.

Кремень В. Інновація в контексті науки і освітньої практики. Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір : зб. наук. праць. Київ; Хмельницький. 2008. С. 8–16

Лузан Л. О. Інноваційні підходи до підвищення професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін в умовах нової української школи. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». 2017. № 3 (5). URL: https://scholar.google.com/citations?user=it2hW9wAAAAJ&hl=th.

Мажикеєв Т. Учитель нової формації як великий учитель. URL: http://osvita.ua/school/method/psychology/6617.

Мартинець Л. А. Управління професійним розвитком учителів : навч.-метод. посіб. Вінниця : ДонНУ. 2016. 87 с.

Навички майбутнього: що розвивати в сучасних учнях. URL: https://osvita.ua/school/reform/77179.

Ніколенко Л. Модернізація післядипломної педагогічної освіти в контексті особистісно орієнтованого підходу. Післядипломна освіта в Україні. 2007. № 2. С. 38–41.

Ніколенко Л. Т. Освіта впродовж життя: вміння вчитися – ключова компетентність педагога. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2017. № 7. С. 5–8. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/120635.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf.

Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Київ : УМО НАПН України. 2016. 601 с.

Digital Agenda for Europе. URL: http://ec.europa.eu/digitalagenda.

References

Androshchuk, I. (2014). Upravlinnia rozvytkom profesiinoi kompetentnosti pedahoha v umovakh vyperedzhuvalnoi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Management of the development of professional competence of a teacher in the conditions of advanced postgraduate pedagogical education]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought], 2, 155-158 [in Ukrainian].

Dehtiarova, H. A. (2015). IK-kompetentnist uchyteliv filolohichnykh dystsyplin: sut i struktura [IR competence of teachers of philological disciplines: essence and structure]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought], 2, 193-200 [in Ukrainian].

Zhernovnykova, O. A. (2017). Psykholohichnyi aspekt realizatsii dystantsiinykh osvitnikh tekhnolohii u navchalnyi protses maibutnikh uchyteliv matematyky [Psychological aspect of the implementation of distance learning technologies in the educational process of future teachers of mathematics]. Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky [Scientific notes of Berdyansk State Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences], 2, 219-225 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Zustrich uchyteliv novoi formatsii [Meeting of teachers of the new formation]. Viddil osvity Velykopysarivskoi derzhavnoi administratsii. Retrieved from http://vpysarivka.osv.org.ua/news/16-22-55-17-10-2018// [in Ukrainian].

Kremen, V. (2008). Innovatsiia v konteksti nauky i osvitnoi praktyky [Innovation in the context of science and educational practice]. In Pedahohichna osvita i osvita doroslykh: yevropeiskyi vymir [Pedagogical education and adult education: the European dimension]: zbirnyk naukovykh prats (pp. 8-16). Kyiv; Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Luzan, L. O. (2017). Innovatsiini pidkhody do pidvyshchennia profesiinoi kompetentnosti vchyteliv filolohichnykh dystsyplin v umovakh novoi ukrainskoi shkoly [Innovative approaches to improving the professional competence of teachers of philological disciplines in the new Ukrainian school]. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka Seriia “Pedahohika” [Adaptive control: theory and practice. Series "Pedagogy".], 3 (5). Retrieved from https://scholar.google.com/citations?user=it2hW9wAAAAJ&hl=th [in Ukrainian].

Mazhykeiev, T. Uchytel novoi formatsii yak velykyi uchytel [A teacher of a new formation as a great teacher]. Retrieved from http://osvita.ua/school/method/psychology/6617 [in Ukrainian].

Martynets, L. A. (2016). Upravlinnia profesiinym rozvytkom uchyteliv [Management of professional development of teachers]: navch.-metod. posib. Vinnytsia: DonNU [in Ukrainian].

Navychky maibutnoho: shcho rozvyvaty v suchasnykh uchniakh [Skills of the future: what to develop in modern students]. Retrieved from https://osvita.ua/school/reform/77179 [in Ukrainian].

Nikolenko, L. (2007). Modernizatsiia pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v konteksti osobystisno oriientovanoho pidkhodu [Modernization of postgraduate pedagogical education in the context of personality-oriented approach]. Pisliadyplomna osvita v Ukraini [Postgraduate education in Ukraine], 2, 38-41 [in Ukrainian].

Nikolenko, L. T. (2017). Osvita vprodovzh zhyttia: vminnia vchytysia – kliuchova kompetentnist pedahoha [Lifelong learning: the ability to learn is a key competence of a teacher]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 7, 5-8 [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform]. Retrieved from http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf [in Ukrainian].

Profesiinyi rozvytok ta upravlinnia liudskymy resursamy v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v konteksti transformatsii osvity Ukrainy [Professional development and human resources management in the system of postgraduate pedagogical education in the context of the transformation of education in Ukraine]: zb. materialiv Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. (2016). Kyiv: UMO NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Digital Agenda for Europе. Retrieved from http://ec.europa.eu/digitalagenda.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Лузан, Л. О. (2023). Управління професійним розвитком учителя-словесника в умовах діджиталізації. Імідж сучасного педагога, (6(195), 5–9. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-5-9