DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-7 (176)-5-8

Освіта впродовж життя: вміння вчитися – ключова компетентність педагога

Лідія Тимофіївна Ніколенко

Анотація


Висвітлюється важливість розвитку компетентності педагога, а саме – вміння вчитися у формальній, неформальній та інформальній освіті. Даються поради, як мотивувати педагога до самостійного навчання та розкриваються його особливості.


Ключові слова


Висвітлюється важливість розвитку компетентності педагога, а саме – вміння вчитися у формальній, неформальній та інформальній освіті. Даються поради, як мотивувати педагога до самостійного навчання та розкриваються його особливості

Повний текст:

PDF

Посилання


Билык, Н. И. Принципы обучения взрослых в Региональной школе новаторства руководящих, научно-педагогических и педагогических работников / Н. И. Билык // Межд. научн. журнал «SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION». Серия «Педагогика и психология». – 2013. – № 1(6). – С.29–33.

Грабовець, І. В. Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності : автореф. дис. … на здоб. наук. ступ. канд. соц. наук : спец. : 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / І. В. Грабовець. – Київ, 2004. – 18 с.

Закон України «Про освіту». – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Локшина, О. І. Зміст шкільної освіти у країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХI ст.) : монографія/ О. І. Локшина. – Київ, 2009. – 329 с.

Петерсен, Л. Г. Что значит «уметь учиться» / Л. Г. Петерсон, М. Д. Кубышева, С. Е. Мазурина, И. В. Зайцева. – Москва : УМЦ «Школа 2000», 2006. – 78 с.

Рада Європи. Парламентська асамблея. Рекомендація 1437 (2000) "Про неформальну освіту". [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.kiev.ua/docs/pace.htm.

Савченко, О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти / О. Я. Савченко / Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики // за заг. ред. О. В. Овчарук. – : «К. І. С.», 2004. – С. 34–46.

Цукерман, Г. А. От умения сотрудничать к умению учить себя / Г. А. Цукерман // Психологическая наука и образование. – 1996. – № 2. – С. 53–81.

M. Self directed learning. Chicago: Follet, 1975. – 135 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.