Підготовка фахівців для роботи з дорослими у сфері неформальної освіти

Автор(и)

  • Любов Іванівна Ващенко Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0208-7675

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-24-27

Ключові слова:

професійна підготовка, неформальна освіта, дорослі, андрагог

Анотація

Обґрунтовано проблему професійної підготовки фахівців для роботи у сфері неформальної освіти дорослих. Неформальна освіта дорослих здійснюється різними суб’єктами освітнього простору. Вона спрямована на адаптацію дорослої людини до швидко змінюваного соціального, економічного, технологічного, політичного середовища, її інтеграцію в соціум, активізацію участі у суспільних процесах, постійне оновлення знань, навичок і вмінь незалежно від віку особи. Усі питання, пов’язані з неформальною освітою дорослих, знаходяться в компетенції андрагогіки, що визнається нині окремою галуззю науки про освіту й навчання дорослих. Фахівці, які навчають дорослих, уведені в класифікатор професій як андрагоги. Перед ними постає завдання переходу від трансляції знань та ідеологічних установок репродуктивним способом до опанування сучасних технологій особистісного й професійного розвитку дорослої особистості. Сучасний погляд на функції андрагогів дозволяє констатувати їх ускладнення та оновлення змісту. Це приводить до висновку щодо необхідності спеціальної підготовки андрагогів до роботи в системі освіти дорослих.

Досягнення України в цій галузі поки що незначні, особливо на тлі світової практики. У формальній освіті в Україні цілеспрямована професійна підготовка андрагогів не здійснюється. В окремих закладах освіти за ініціативою педагогів-ентузіастів викладають різні курси з освіти дорослих, створюються відокремлені підрозділи, що готують різнорівневі, варіативні програми за певним профілем чи програми підвищення кваліфікації для педагогічних працівників. Неформальною освітою дорослих в Україні найчастіше займаються суспільні некомерційні організації, що розробляють і здійснюють навчальні програми в різних освітніх проектах, займаються підготовкою тренерів для реалізації цих навчальних програм, публікують навчально-методичну літературу.

Біографія автора

Любов Іванівна Ващенко, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України

аспірант 

Посилання

Аніщенко О. Професійна підготовка андрагогів: обґрунтування доцільності в контексті професіоналізації освіти дорослих в Україні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету (Серія: педагогіка). 2017. № 2 (19). С. 155–163.

Василенко О. В. Неформальна освіта дорослих: нове соціально-освітнє явище. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2013. Вип. 7. С. 35–44.

Зелюк В. В., Білик Н. І. Інноваційний підхід до навчання дорослих у післядипломній педагогічній освіті. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал. 2018. № 6 (183). С. 19–23. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/148178/149371

Лук’янова Л. Б. Підготовка педагогічного персоналу для роботи з дорослими: досвід Польщі для України. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал. 2018. № 6. С. 7–13. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/147568

Лук’янова Л. Б. Підготовка педагогічного персоналу для роботи з дорослими: теоретичний і методичний аспекти : монографія. Київ : ІПООД НАПН України, 2016. 265 с.

Сорочан Т. Професійна діяльність андрагогів: сучасний погляд. Директор школи, ліцею, гімназії. 2008. № 4. С. 27–32.

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. Офіційний сайт. URL : http://tnu.edu.ua/nabir-na-bezkostovnii-kurs-sucasni-metodi-osviti-doroslih

Тимчук Л. Актуальність і перспективи професії «андрагог» в Україні. Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: педагогіка). 2017. № 4 (59). С. 45–52.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Офіційний сайт. URL : http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua

References

Anishchenko, O. (2017). Profesiina pidhotovka andrahohiv:

obgruntuvannia dotsilnosti v konteksti profesionalizatsii osvity doroslykh v Ukraini. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu (Seriia: pedahohika), 2 (19), 155–163 [in Ukrainian].

Vasylenko, O. V. (2013). Neformalna osvita doroslykh: nove sotsialno-osvitnie yavyshche. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy, 7, 35–44 [in Ukrainian].

Zeliuk, V. V., & Bilyk, N. I. (2018). Innovatsiinyi pidkhid do navchannia doroslykh u pisliadyplomnii pedahohichnii osviti. Imidzh suchasnoho pedahoha, 6 (183), 19–23. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/148178/149371 [in Ukrainian].

Luk’ianova, L. B. (2018). Pidhotovka pedahohichnoho personalu dlia roboty z doroslymy: dosvid Polshchi dlia Ukrainy. Imidzh suchasnoho pedahoha, 6, 7–13. Retrieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/147568 [in Ukrainian].

Luk’ianova, L. B. (2016). Pidhotovka pedahohichnoho personalu dlia roboty z doroslymy: teoretychnyi i metodychnyi aspekty. Kyiv: IPOOD NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Tavriiskyi natsionalnyi universytet imeni V. I. Vernadskoho. Ofitsiinyi sait. Retrieved from http://tnu.edu.ua/nabir-na-bezkostovnii-kurs-sucasni-metodi-osviti-doroslih [in Ukrainian].

Chernivetskyi natsionalnyi universytet imeni Yuriia Fedkovycha. Ofitsiinyi sait. Retrieved from http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Ващенко, Л. І. (2019). Підготовка фахівців для роботи з дорослими у сфері неформальної освіти. Імідж сучасного педагога, (4(187), 24–27. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-24-27

Номер

Розділ

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА