Чинники професійного вигорання фахівців корекційних закладів освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-74-80

Ключові слова:

професійне вигорання; професійна діяльність

Анотація

Здійснено теоретичний аналіз досліджень професійного вигорання педагогічних працівників. На основі проаналізованих наукових праць зарубіжних і вітчизняних, сучасних дисертаційних досліджень і наукових розробок щодо професійного вигорання фахівців корекційних закладів освіти узагальнено різноманіття поглядів щодо структури та компонентів професійного вигорання, розглянуто характерні його чинники, уточнено його основний зміст.

Висвітлено психологічні особливості професійної діяльності фахівців корекційних закладів освіти, що обумовлене впливом двох блоків чинників: особливостями професійної діяльності та  індивідуальними характеристиками самих фахівців, і виділяє основні групи чинників (внутрішні, змішані, зовнішні) формування професійного вигорання.

Біографія автора

Олена Аркадіївна Бєлікова, Криворізький державний педагогічний університет

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри дошкільної і спеціальної освіти

Посилання

Бутиріна М. Підготовка майбутніх педагогів до запобігання синдрому професійного вигорання. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2018. Вип. 8 (1). С. 58–67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2018_8%281%29_8.

Бутиріна М. Шляхи попередження «професійного вигорання» педагогів. Актуальні питання гуманітарних наук. 2016. Вип. 15. С. 265–270. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2016_15_33

Брецько І. І. Психологічна симптоматика емоційного вигорання особистості. Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. : С. Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Камʼянець-Подільський : Аксіома, 2011. Вип. 12. С. 110–119.

Войцеховська О. Сучасні напрями психологічних досліджень копінг-стратегій особистості. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 2. С. 95–104.

Кіясь А. В. Ефективність копінг-стратегій вчителя як прояву його особистісного потенціалу. Вісник Одеського нац. ун-ту. Психологія. 2009. № 14. Вип. 17. С. 336–344.

Ковровський Ю. Г. Чинники професійного вигорання персоналу оперативно-рятувальної служби України. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i38/12.pdf .

Коломоєць Т. Г. Соціальна ефективність професійної діяльності фахівців корекційних закладів освіти України (на прикладі Дніпропетровської області) : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04. Кривий Ріг, 2015. 209 с.

Колтунович Т. А. Психологічні умови корекції професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів : дис. … канд. психол. наук. Івано-Франківськ, 2016. 352 с.

Назарук Н. В. Психологічні засоби профілактики «професійного вигорання» вчителя : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Івано-Франківськ, 2007. 22 с.

Олійник І. В. Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання у педагогів. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Педагогіка і психологія. 2017. № 1. С. 118–125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2017_1_20

Подольчак Н. Ю. Особливості мотивування конструктивного вирішення професійних стресів на підприємствах. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3717

Сиваш С. В. Синдром «професійного вигорання» у вчителів: зміст, структура, особливості. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2014. Вип. 38. С. 293–301. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_38_42

Хімчик Л. Нетрадиційні методи подолання професійного вигорання та формування компетентності майбутніх учителів щодо їх застосування. Гірська школа українських Карпат. 2015. № 12/13. С. 234–237.

Шебанова В. І. Копінг-поведінка у сучасних психологічних дослідженнях. Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць. Київ, 2018. Вип. 39. С. 368–379.

Шебанова В. І. Механізми психологічного захисту та копінгу (совладання) особистості : навч.-метод. посіб. Херсон : ХДУ, 2012. 224 с.

Шебанова В. І. Теоретичний аналіз копінг-поведінки у сучасних наукових дослідженнях. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць ХНТУ / ред.: В. Г. Бутенко, І. П. Лопушенський. Херсон : ХНТУ, 2010. Вип. 2 (3). С. 262–268.

Longman Dictionary of Contemporary English. Barselona, 1995. 1668 s.

References

Butyrina, M. (2018). Pidhotovka maibutnikh pedahohiv do zapobihannia syndromu profesiinoho vyhorannia [Preparation of future teachers to prevent the syndrome of professional burnout]. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty [Teacher professionalism: theoretical and methodical aspects], 8 (1), 58-67. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2018_8%281%29__8 [in Ukrainian].

Butyrina, M. (2016). Shliakhy poperedzhennia "profesiinoho vyhorannia" pedahohiv [Ways to prevent "professional burnout" of teachers]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [Current issues of humanitarian sciences], 15, 265-270. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2016_15_33 [in Ukrainian].

Bretsko, I. I. (2011). Psykhologichna symptomatyka emotsiinoho vyhorannia osobystosti [Psychological symptoms of emotional burnout of the personality]. In S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.), Problemy suchasnoi psykholohii [Problems of modern psychology]: zb. nauk. prats (Is. 12, pp. 110-119). Kamʼianets-Podilskyi: Aksioma [in Ukrainian].

Voitsekhovska, O. (2016). Suchasni napriamy psykholohichnykh doslidzhen kopinh-stratehii osobystosti [Modern directions of psychological research on coping strategies of the individual]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity [Pedagogy and psychology of professional education], 2, 95-104 [in Ukrainian].

Kiias, A. V. (2009). Efektyvnist kopinh-stratehii vchytelia yak proiavu yoho osobystisnoho potentsialu [The effectiveness of the teacher's coping strategies as a manifestation of his personal potential]. Visnyk Odeskoho nats. un-tu. Psykholohiia [Odesa National Herald. university Psychology], 14, 17, 336-344 [in Ukrainian].

Kovrovskyi, Yu. H. Chynnyky profesiinoho vyhorannia personalu operatyvno-riatuvalnoi sluzhby Ukrainy [Factors of professional burnout of operational and rescue service personnel of Ukraine]. Retrieved from http://appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i38/12.pdf [in Ukrainian].

Kolomoiets, T. H. (2015). Sotsialna efektyvnist profesiinoi diialnosti fakhivtsiv korektsiinykh zakladiv osvity Ukrainy (na prykladi Dnipropetrovskoi oblasti) [Social effectiveness of the professional activity of specialists of correctional educational institutions of Ukraine (on the example of Dnipropetrovsk region)]. (PhD diss.). Kryvyi Rih [in Ukrainian].

Koltunovych, T. A. (2016). Psykholohichni umovy korektsii profesiinoho vyhorannia u vykhovateliv dytiachykh navchalnykh zakladiv [Psychological conditions for the correction of professional burnout among teachers of children's educational institutions]. (PhD diss.). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Nazaruk, N. V. (2007). Psykholohichni zasoby profilaktyky «profesiinoho vyhorannia» vchytelia [Psychological means of prevention of "professional burnout" of the teacher]. (Extended abstract of PhD diss.). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Oliinyk, I. V. (2017). Prychyny vynyknennia ta profilaktyka syndromu profesiinoho vyhorannia u pedahohiv [Causes and prevention of professional burnout syndrome among teachers]. Visnyk Universytetu imeni Alfreda Nobelia. Pedahohika i psykholohiia [Bulletin of Alfred Nobel University. Pedagogy and psychology], 1, 118-125. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2017_1_20. [in Ukrainian].

Podolchak, N. Yu. (2015). Osoblyvosti motyvuvannia konstruktyvnoho vyrishennia profesiinykh stresiv na pidpryiemstvakh [Peculiarities of motivating the constructive solution of professional stress at enterprises]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], 1. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3717 [in Ukrainian].

Syvash, S. V. (2014). Syndrom "profesiinoho vyhorannia” u vchyteliv: zmist, struktura, osoblyvosti [The syndrome of "professional burnout" in teachers: content, structure, features]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools], 38, 293-301. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_38_42 [in Ukrainian].

Khimchyk, L. (2015). Netradytsiini metody podolannia profesiinoho vyhorannia ta formuvannia kompetentnosti maibutnikh uchyteliv shchodo yikh zastosuvannia [Non-traditional methods of overcoming professional burnout and formation of competence of future teachers regarding their application]. Hirska shkola ukrainskykh Karpat [Mountain School of the Ukrainian Carpathians], 12/13, 234-237 [in Ukrainian].

Shebanova, V. I. (2018). Kopinh-povedinka u suchasnykh psykholohichnykh doslidzhenniakh [Coping behavior in modern psychological research]. In Problemy suchasnoi psykholohii [Problems of modern psychology]: zb. nauk. prats (Is. 39, pp. 368-379). Kyiv [in Ukrainian].

Shebanova, V. I. (2012). Mekhanizmy psykholohichnoho zakhystu ta kopinhu (sovladannia) osobystosti [Mechanisms of psychological protection and koping (mastery) of the individual]: navch.-metod. posib. Kherson: KhDU [in Ukrainian].

Shebanova, V. I. (2010). Teoretychnyi analiz kopinh-povedinky u suchasnykh naukovykh doslidzhenniakh [Theoretical analysis of doping behavior in modern scientific research]. In V. H. Butenko, I. P. Lopushenskyi (Eds.), Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, pedahohiky ta psykholohii [Actual problems of public administration, pedagogy and psychology]: zb. nauk. prats (Is. 2 (3), pp. 262-268). Kherson: KhNTU [in Ukrainian].

Longman Dictionary of Contemporary English. (1995). Barselona.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-15

Як цитувати

Бєлікова, О. А. (2024). Чинники професійного вигорання фахівців корекційних закладів освіти. Імідж сучасного педагога, (1(214), 74–80. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-74-80

Номер

Розділ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА